7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
A Learners Grammar of English

A Learners Grammar of English

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ
1. Някои съкращения
 
2. Кратки обяснения на използвани термини
3. ИЗРЕЧЕНИЕ . ..
4. Просто изречение
 
5. Основни модели разказни изречения (таблица)
 
6. Отрицателни изречения
 
7. Въпроси. Уes/No въпроси
 
8. Wh - въпроси
 
9. Wh - въпроси (таблица)
 
10. Разделителни въпроси („нали“)
 
11. Алтернативни въпроси
 
12. фокусиране и подсилване (емфаза)
 
13. Сложни изречения
 
14. Сложни съчинени изречения
 
15. 2L Сложни съставни изречения
 
16. Таблица на съюзите ,
17. СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ - класификация
 
18. Множествено число, форма.
 
19. Притежателна форма -’s
20. ЧЛЕН, Основни праВила за употребата на члена
 
21. Употреба на а/ап и the с различни видове съществителни
 
(таблица)
 
22. Някои специални правила и изключения при членуването ...
 
23. Определители
 
24. Правила на употреба при едновременното използване на
 
повече от един определител
25. /ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ ....V ../... .49
 
26. Особености на словореда на някои прилагателни 49
 
27. Степени за сравнение, форма 50
 
28. Структури със сравнителна и превъзходна степен ! 52
 
29. НАРЕЧИЕ ; 55
 
30. Място на наречията в изречението : 56
 
31. Най-типична позиция на различните видове наречия 57
'32. местоимения ...;; ;
 
33. Лични, притежателни и възвратни (емфатични) местоимения
 
(таблица)
 
34. Особености на употребата
 
35. Показателни местоимения
 
36. Неопределителни местоимения
 
37. Относителни местоимения

 

Относително местоимение - подлог 6 подчиненото
 
изречение
 
Относително местоимение - допълнение в подчиненото
 
изречение
 
Място в изречението на подчиненото изречение, въведено
 
с относително местоимение
 
Функция на подчинените изречения, въведени с относително
 
местоимение
 
Предлозите в подчинени изречения, въведени с относително местоимение
43. ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА.'..» .
 
44. Изразяване на количество/брой (таблица)
 
45. СПОМАГАТЕЛНИ И МОДАЛНИ ГЛАГОЛИ
 
46. форми на спомагателните и модалните глаголи (таблица) ....
 
47. Заместители на модални глаголи
 
48. Значение и употреба на спомагателните глаголи
 
49. BE
 
50. HAVE
 
51. DO
 
52. SHALL :
 
53. SHOULD
 
54. WILL/WOULD
 
55. Значение и употреба на модалните глаголи
 
56. CAN/COULD
 
57. MAY/MIGHT
 
58. MUST
 
59. OUGHT TO
 
60. NEED
 
61. DARE
 
62. Начини за изразяване на необходимост („трябва/ше“)
 
в английски език
 
63. Значение на модалните глаголи (обобщаваща таблица)
 
64. ГЛАГОЛИ-ВРЪЗКИ.....’
 
65. ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА (деятелен залог)
 
66. ПРОСТИ ВРЕМЕНА
 
67. Сегашно просто време
 
68. Минало просто време
 
69. Неправилни глаголи
 
70. Глаголи, чиито форми често се грешат
 
71. Бъдеще време
 
72. ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ВРЕМЕНА
 
73. Сегашно продължително време
74. Сравнение между употребата на Present Simple и Present
 
Progressive 134
 
75. Минало продължително време 137
 
76. Бъдеще продължително време 141
 
77. ПЕРФЕКТНИ ВРЕМЕНА   143
 
78. Сегашно перфектно време 143
 
79. Сравнение между употребата на 148
 
80. Минало перфектно време   148
 
81. Бъдеще перфектно време . 151
 
82. ПЕРФЕКТНИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ВРЕМЕНА 153
 
83. Сегашно перфектно продължително време 154
 
84. Сравнение между употребата на Present Perfect и Present
 
Perfect Progressive 155
 
85. Минало перфектно продължително време 157
 
86. Бъдеще перфектно продължително време 158
 
87. Времената в изявително наклонение на деятелен залог
 
(таблица) ; 158
 
88. Слети глаголни форми (таблица) 159
 
89. Отрицателни сляти форми (таблица) ! 159 '
 
90. Произношение на окончанията -s и -ed (таблица) 160
 
91. Бъдещи времена в миналото 160
 
92. Начини за изразяване на бъдеще време 161
 
93. Начини за изразяване на обичайнр действие в миналото 168
 
94. Страдателен залог 168
 
95. Пасивни конструкции с get 170
 
96. Пряка и непряка реч   176
 
97. Непряка реч (таблица) 178
 
98. Примери на превръщане на пряка в непряка реч 179
 
99. ПОВЕЛИТЕЛНО НАКЛОНЕНИЕ    184
 
100. УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ     187
 
101. Условни изречения 187
 
102. Времената в условните изречения (таблица) 188
 
103. ПОДЧИНИТЕЛНО НАКЛОНЕНИЕ    194
 
104. Употреба на времената при хипотетична ситуация
 
(таблица) 195
 
105. Употреба на подчинителното наклонение .• 195
 
106. ИНфИНИТИВ       202
 
107. ПРИЧАСТИЯ 206
 
108. ГЕРУНДИЙ   209
 
109. Употреба на герундий и инфинитив след някои глаголи '
 
(таблица) 211
РАМАТИКА И ОБЩУВАНЕ
110. Безразличие ; 214 ,
 
111. Вероятност, предположение 215
 
112. Възможност 217
 
113. Готовност 218
 
114. Желание 220
 
115. Мнение    221
 
116. Молба.. 223
 
117. Намерение/решимост 225
 
118. Одобрение (харесване)/неодобрение (нехаресване) 226
 
119. Предложение и съвет... 227
 
120. Предпочитание 229
 
121. Разрешение 230
 
122. Сигурност 231
 
123. Съжаление 232
 
124. Включване/изключване   232 •
Ш. ОТГОВОРЕНАУШ>АЖ1ШНИЯ^^
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Думи и изрази, след които се употребяват определени предлози и някои най-използвани фразеологични
глаголи 257
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Таблица на неправилните глаголи 270
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Спрежение на глагола (таблица) 276
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Някои от трудностите за българи 280
`