7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Ahmo китайски лечебен масаж Горанова

Ahmo китайски лечебен масаж Горанова

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.40лв


СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор
 
философски дспЕкти и крдткА история на китдйския ТРАДИЦИОНЕН масаж.   10
 
АНМО - кИТАЙСкИ ТРАДИЦИОНЕН МАСАЖ 18
 
Произход на масаЖа • ■ ■ 18
 
Предимства на китдйския традиционен масаЖ................. 18
 
Теоретични принципи....................г.................. 19
 
ПокАЗАНИЯ и ПРОТИВОПОкАЗАНИЯ    26
 
N . Принципи за приложение на масаЖа 26
 
_ '':ки на китдйския традиционен масаж,................... 30
 
ДИЕН - НАТИСкОВО РАЗТРИВАНЕ (I ВИД).................... 30
 
Ан - НАТИСкОВО РАЗТРИВАНЕ (II ВИД)..................... 32
 
Ця " ТЕХНИкА "НОкЪТ-ИГЛА". . 32
 
Туй - ПРАВОЛИНЕЙНО ПЛЪЗГАЩО разтриване................. 33
 
Мо -- кръгово разтриване ............................ 35
 
Цд -- ТРИЕНЕ, ......... . .. I .......... . ................... . ЗА
 
ЦУО - ТРИЕНЕ С ДВЕ РЪЦЕ. . 35
 
Ние - щипцевидно разтриване............................ 35
 
На - ЩИПЦЕВИДНО ИЗТЕГЛЯНЕ 36
 
НИЕН - РАЗТРИВАНЕ НА ПРЪСТИТЕ 36
 
КОУДЗИ - УДАРНИ ТЕХНИкИ 37
 
ДЖЪНДУЙ - ВИбРАЦИИ. - 38
 
Яо - ДВИЖЕНИЯ В СТАВИТЕ * • ■ 39
 
ДЛАНОПОЛАГАНЕ. . . . . 39
 
Канали на човешкото тяло.,.. ■ 40
 
' Видове кАндли и колдтЕрдли. ■ • ■ ■
 
Основни кАНАЛИ 45
 
Канал бял дроб. * ■ ••••' 47
 
Канал деОело черво. 48
 
Канал стомах 49
 
. Канал ддлдк. 50
 
Канал сърце 51
 
Канал тънко черво, 52
 
Канал пикочЕн мехур. 53
 
Канал бъбРЕк. 54
Канал пЕРИкдрд. — .
 
Канал три нагревателя,.,.,.
 
Канал Жлъчен мехур.........
 
Канал черен дроб...........
 
Канал-управител,
 
Канал на репродуКтивността.
Активни точки, * ' "
 
Класификация на активните точки,,...
 
Терапевтично въздействие-на активните точки.. Методи за локализиране на активните точки.,.. Наименование на активните точки,
 
Активни точки на главата,'.
 
Активни точки НА предната част на туловището, 'Активни точки НА задната част на туловището,. Активни точки на горния'крдйник.
 
- Активни точки на долния крдйник.
 
Общи МЕТОДИкИ НА МАСАЖ. 1 ‘ '
 
Тонизиращ маса*.
 
Методикд на общия тонизиращ маса*,
 
VMACA* НА ГЛАВАТА, . «
 
■ Маса* на предната част на туловището,. Маса* на задната част на туловището...
 
Маса* на горните Крайници
 
Маса* на долните Крайници, • * •
 
Ударен тонизиращ маса*,
 
Зони и Активни точки за въздействие*..... Техники ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ. ..... ■ •
 
Методически указания,
 
ПРОфИЛАкТИЧЕН МАСА*. *
 
Методикд’на маса*а.
55
 
МАСАЖ ПРИ ТРАВМИ' и ЗАбОЛЯВАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ,,
 
V- Маса* за профил а к«гикА и лечение на крдйницитЕ..
 
Горен крдйник,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
ПРОфИЛАкТИкА И ЛЕЧЕНИЕ НА РАМЕННАТА СТАВА,
 
МЕкОТЪкАННА УВРЕДА В ОбЛАСТТА НА ЛОПАТКАТА,,,,,,,,,,
 
Замръзнало рамо (периартрит на раменната става)...„.
 
' • ПРОфИЛАкТИкА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЛАкЪТНАТА СТАВА.
 
ТЕНИС-ЛАкЪТ (ЕЛИкОНДИЛИТ НА ЛАкЪТНАТА СТАВА),,,,,,,,
 
ПрофилАктикА и лечение, на киткдтд. , ,
 
МасаЖ при увреда на МЕкитЕ тъкдни на киткдтА.Д......
 
т Долен крдйник.
 
МасаЖ при увреда на мускудитЕ на вътрешната страна на
 
1 бЕДРОТО , , ,
 
1 ^ ч ПрофилАктикА И ЛЕЧЕНИЕ НА кОЛЯННАТА СТАВА. ,
 
* МасаЖ при травма на ^граничната голямопищялна връз-
 
кд НА кОЛЯННАТА СТАВА. ,
 
ПрофилАктикА И ЛЕЧЕНИЕ НА ГЛЕЗЕННАТА СТАВА..........
 
МасаЖ при навяхване на глезенната става.............
 
...ч. М^саЖ при болки в ходилото.
 
МасаЖ за ПрофилАктикА и лечение на туловището.’. .
 
МасаЖ за проФилдктикА и лечение на болки в шията
 
МасаЖ при сковднд шия
 
МасаЖ при шийна остеохондроза
 
. ! /МасаЖ за профилактикд и лечение на болки в гръбндтд и
 
У ПОЯСНАТА ОбЛАСТ. . , , . ,
 
\ /МасаЖ за профилдктикд и лечение на болки в поясната и
 
? кРЪСТНАТА ОбЛАСТ.
МасаЖ при най-често срещани здболявдния и състояния,
 
^ ГЛАВОбОЛИЕ ..........
 
ч/ РИНИТ (ХРЕМА)
 
Грип.
 
Безсъние
 
\УНеврит на лицевия нерв.
 
бОЛкИ В кОРЕМА.
 
^ ЗАПЕк (OBSTIPATIO, CONST!patio)......... .........
 
ДИСМЕНОРЕЯ
ДРЕВНОкИТАЙСкИ МАСАЖ за дълголетие.
 
ДРЕВНОкИТАЙСкИ ПРЕВАНТИВЕН МАСАЖ за петте сетивни органа ’ УГУАН . . .
МАСА* НА ОЧИТЕ . • . Aib
 
Маса* ha ушите ............. . 216
 
Маса* ha носа, 217
 
Маса* HA ЕЗИкА, ,... * ■ > ■ 217
 
Маса* ha устната Кухина — ........... 218
 
Маса* на лицето ................. 219
 
Маса* .на лицева пареза и възпаление на устната Кухина 219
 
Маса* на Косата 220
 
Маса* на зъбите 220
 
Маса* при умора на очите................... 221
 
ПАСАЖНА ТЕХНИкА "Сухо миене на очите"221 Маса* за Късогледство, далекогледство, преумора на очите И кАТАРАкТА, ■ ■ 222
 
\/ ДрЕВНОкИТАЙСкИ МАСА* ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА фУНкЦИЯТА НА ПЕТ-
 
ТЕ ДЗАН-ОРГАНА, -
 
ДрЕВНОкИТАЙСкИ МАСА* ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ кАНА-
 
225
 
. Движения НА ПРЪСТИТЕ НА РЪкАТА . 225
 
Движения на пръстите на ходилото ~ 226
 
ЕВНОкИТАЙСкИ МАСА* ПРИ ЗАТЛЪСТЯВАНЕ. <^22£
 
Превантивен маса* на ушите ■ (АУРИкУЛомдсдЖ)
 
Активни точки и зони. 232
 
МетодиКа на . самом-асаЖа. ............ 235
 
Китдйски МАСАЖ ЗА ДЕЦА 241
 
ПрофилактичЕн маса* за ранната детсКа възраст ............ 241-
 
Профилактичен маса* за предучилищната ДЕтекд възраст..... 249
`