7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Altin Goz i saret ve Semboller

Altin Goz i saret ve Semboller

Сумата се прибавя директно в кошницата
23.00лв


ÒNSÒ2
Tahh gazali Anadolu'muzda yapilan define gal temala ri alanmdaki bir agigi kapatmayi amagiadigmi gòrdugum bu kitapta agirlikli olarak tag yontu sanatmin ulkemizde rastlanan òrneklerìndeki igaret ve sembollerin yorumlanmasi ve tarihsel suregte oldukiari an/amlan agikianmaya gaiigilmaktadir.

Kitap tag yontulardaki igaret ve sembollerin tarihsel ve siyasal olaylarla iligkileri ve anlamlari ile dini ve mitolojik konulardaki anlatimlarm simgelendirilmesinde kullamlan igaret ve sembolleri yorumlamaktadir.

Elinizdeki bu eseri bir bilimsel kitap olarak degeriendirmeyiniz. Ancak bu kitap definecilerin ve bu alandaki hobi sahiplerinin arkeolojik eserlere bilir gózle bakabilmelerìni, gene! bilgi sahibi olmalarmi amaglamigtir. Bilenr aniayan, yorumlayan bir defined bacasiz sanayi olarak adlandir/lan kultiir varliklarmi talan etmezf kirmaz, pargaiamaz. Bu eserlenn daha gok Jurist, dò viz, ref ah de тек oldugunu bilir.

Bir óren yerinde bize gulumseyen bir yuzle bakan bir yontunun az Herisinde gtiglu kaslariyla, sert bakislariyla b'r bagka vontuyu górdugumùzde iki zit yontunun iginde, altmda, yaninda gòmu vardir mantigiyla kirmanm òzunde cehalet yatmaktadir. i.O 650-480 yillari arasmda yapilan gulen yuzlu yontu la r; yontu sanatmdaki geligmelerin ve bunun yanmda a nato mi bilgisinin yontu la ra iglenmesi ile kisilik belirten duzgun anatomia yontularm dogmasma neden olmugtur. Ayrica uzun suren sa va g la r sebi rieri harabe halìne getirmig, sanatgilar gekilen acilari yontulanna igleyip yuzlerde gulumseme yerine huzun ve òfkeyi islemiglerdir, Bu LO 490- 479 yillaridir, yani ig ice gegmis bir dònem ,

Ustte istavroz altta bag agagi iglenmig kartal figuriti bir yontuyu gòrunce kartal agagiya gidiyor; define agagida mantigiyla hem eseri hem gevresini harabe haiine getirmekte bilingsiz definecilerin verdikleri zararlardir.

`