7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Anatomi ve Fizyoloji İnsan Biyolojisi

Anatomi ve Fizyoloji İnsan Biyolojisi

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.90лв


igNDEKÌLER
 
ÒN SÒZ   V
 
BÒLUM 1     1
 
ANATOM! VE FÌZYOLOJÌYE GÌRI$ 1
 
Anatomi ve Fizyoioji   1
 
BÒLUM 2 ...   ......9
 
HAREKET SISTEMI (SYSTEMA LOCOMOTORIUM) 9
 
ÌSKELET SISTEMI (SYSTEMA SKELETALE) 9
 
Kemik Dokusu Tipieri   12
 
Kemigin Yapisi ve Sertiigi 12
 
Kemikie§me (Ossification) 13
 
Kemik Yapimi (Osteojenez) Uzerine Hormonlarin Etkisi 13
 
Kemik Yapimi Uzerine Beslenmenin Etkisi 13
 
Ra§itizm (Rachitism) 14
 
Osteomalazi (Osteomalacia) 15
 
Osteoporòz (Osteoporosis) 15
 
1. Ba§ Kemikleri (Ossa cranii) 18
 
Neucranium (Kafatasi kemikleri) 18
 
Splanchnocranium (Yiiz kemikleri) 20
 
2. Omurga (Columna vertebralis) 22
 
Boyun ve Bel Omurlarinin Egriligi 24
 
Omurga Egriligi Bozukluklari 25
 
Bel Fitigi (Disk hernisi) 26
 
3. Gògiis iskeleti (Thorax, Ossa thoracis) 27
 
4. Uyeler (Skeleton appendiculare)   28
 
UstTaraf Kemikleri (Ossa membri superioris) 28
 
AltTaraf Kemikleri (Ossa membri inforioris) 30
 
Diz Yaralanmalari 32
 
DuzTabanhk (Res planus) 33
 
Eklemler (Articulatio, Juncturo ossium) 34

 

Eklem Yuzeyleri 34
 
Eklem Kikirdagi   35
 
Ekiem Meniskusleri 35
 
Diskuslar 35
 
Eklemlerin Siniflandirilmasi . . . 36
 
insan Boyunun Ortaya Qkmasi 38
 
Romatizma (Rheumatism) 38
 
Artrit (Arthritis) 39
 
Romatoid Artrit (Rheumatoid arthritis, RA)   39
 
Osteoartrit (Osteoarthritis, OA veya dejeneratif artrit)... 39
 
Gut veya Gutlu Artrit     39
 
Bursit (Bursitis)   39
 
Ankilozan Spondiiit (Ankyiosing spondilitis)   40
 
Osteomiyelit (Osteomyelitis)   40
 
Osteosarkomalar   40
 
Qkik (Dislocation, Luxation)   40
 
Burkulma ve incinme 41
 
Kiriklar 41
 
Kemik Kiriklarmin iyile$mesi     41
 
BÒLUM 3 ....43
 
KAS SISTEMI (SYSTEMA MUSCULARE) 43
 
Kas Dokusunun Karakteristikieri 43
 
Kas Tipieri 45
 
iskelet Kasimn Mikroskobik Anatomisi 46
 
Miyofiiamentler   46
 
Miyozin 46
 
Aktin   46
 
Sinir - Kas Kav§agi (Motor son plak, motor u$ plak) 49
 
Kasilmanm Enerji Kaynakiari 51
iskelet Kasinin Kan Damarlari ve Sinirleri 51
 
iskelet KasiTipleri 52
 
KasilmaTipleri 52
 
iskelet Kaslarinm Hipertrofisi ve Body Building 54
 
KasTonusu 55
 
Ya^lanmanm Kas Uzerine Etkisi 55
 
EMG 56
 
Rigor Mortis (Òlum sertligi) 56
 
Kas Hareketi ile Kaldira^ ili§kisi 57
 
iskelet Kaslarinm Adlandirilmasi 57
 
Vucut Kaslari 59
 
Ba$ Kaslari (Musculi capitis, Mm. capitis) 59
 
Deri Kaslari 59
 
Qgneme Kaslari 62
 
Boyun Kaslari (Mm. colli)   62
 
Sirt Kaslari (Mm. dorsi) 62
 
Gògus Kaslari (Mm. thoracis) 62
 
Karin Kaslari (Mm. abdominis) 64
 
OstTaraf Kaslari (Musculi membri superioris) 65
 
Omuz ve Kol Kaslari 65
 
Òn Kol ve El Kaslari 65
 
AltTaraf Kaslari (Musculi membri inferioris) 66
 
intramuskular injeksiyon (i.m. injeksiyon) 67
 
Gluteus Maximusa injeksiyon 67
 
Tetanoz (Tetanus) 69
 
Myastenia Gravis (Tehlikeli kas zayifligi) 69
 
Fitiklar 70
BÒLÙM 4 . 71
 
SÌNÌR SISTEMI (SYSTEMA NERVOSUM)   71
 
Sinir Sisteminin Organizasyonu 73
 
MERKEZl SÌNÌR SÌSTEMÌ (Systema Nervosum Centrale) 76
 
Beyin (Encephalon) 76
 
Beyinin Basica Kisimlari 77
 
1. Serebrum (Cerebrum) 77
 
Limbik Sistem     79
 
2. Diencephalon 82
 
3. Beyin Sapi 83
 
Retikiiler Formasyon   85
 
4. Serebellum (Cerebellum, beyincik, ku^iik beyin) 85
 
Kranial Sinirler 86
 
Kan-Beyin Engeli (Blood-Brain Barrier) 87
 
Omurilik (Medulla spinalis)   88
 
Nervi Spinales   90
 
Serebrospinal Sivi (Beyin-omurilik sivisì, BOS) 90
 
Refleks 91
 
Bazi Ònemli Refleksler 92
 
Dermatomlar ve Miyotomlar 94
 
Ógrenme ve Hafiza 95
 
OTONOM SÌNÌR SÌSTEMÌ 96
 
Sempatik Sinir Sistemi 97
 
Parasempatik Sinir Sistemi   97
 
Sempatik ve Parasempatik SinirTellerinin SinaptikTransmitterleri 99
 
Sempatik ve Parasempatik Etkiler 99
 
Kavga-kagna (Fight or flight) 100
 
Uyku ve Beyin Dalgalari 102
 
Ya§lanmanm Sinir Sistemine Etkisi 103
Beyin Tu moderi 103
 
Ba§ Agrilari . 104
 
Ensefalit 105
 
Hidrosefali   105
 
Menenjit 105
 
Kuduz (Hidrofobi) 106
 
Poliomiyelit (Poliomyelitis) 106
 
Siyatik 107
 
Epilepsi (Sara) 107
 
Serebral Felg (Spasti kfel<;, paraliz) 108
 
Omurilik Yaralanmalari 108
 
Parkinson Hastaligi 109
 
Alzheimer Hastaligi 109
 
Multiple Skleroz (MS, Multiple Sclerosis) 110
 
Havale 110
 
BÒLUM5     m
 
DUYULAR VE DUYU ORGANLARI (ORGANA SENSUUM) 111
 
Genel Duyular (Somatik, visseral) 111
 
DERÌ (DERMA, DERMÌS, CUTÌS, CORÌUM) 112
 
Deri Bezleri 113
 
Killar (Pili)   114
 
Tirnaklar 115
 
Ya§lanmanm Deriye Etkisi 115
 
Deriden Diagnoz 115
 
Derinin Rengi 116
 
Deri Kanseri 116
 
Yaniklar 117
 
Deriden Alinan Duyular 119
Vibrasyonun Algilanmasr......   120
 
Gidiklanma ve Ka§inma 120
 
Stereognozi (Stereognosis) 121
 
Steak ve Soguk     121
 
Agri   121
 
Òzel Duyular 123
 
KOKU ORGANI (ORGANUM OLFACTORIUM) 123
 
TAT ORGANI (ORGANUM GUSTATORIUM) 124
 
Ì$ÌTME VE DENGE ORGANI 126
 
Kulagin Anatomisi 126
 
i^itmenin Fizyolojisi 128
 
i§itme 128
 
Sagirhk 130
 
Otitis Media 130
 
Barotravmatik Otit 131
 
Denge 131
 
Hareket Hastaligi (Ara^ tutmasi) 133
 
GÒRME ORGANI (ORGANUM VISUALE) 133
 
Goz Kuresi (Bulbus oculi) 133
 
Gòzun Vardimct Organiari (Organa oculi accessoria) 136
 
Gòrmenin Fizyolojisi 139
 
Renk Korlugii 141
 
Akomodasyon (Uyum)   143
 
Gòzun Ktrma Kusuriari     143
 
Ya^lanmamn Gòze ve G5ru§e Etkisi .144
 
§a§ilik (Strabismus) 145
 
Karanhga ve Aydmliga Uyum     145
 
Gece Korlugii (Nyctalopy) 146
 
GòzTansiyonu 146
Glokom (Glaucoma) 146
 
Trahom (Trachoma) 147
 
Katarakt (Cataract) 147
 
Arpacik (Hordeolum) 148
 
BÒLÙM6   149
 
ENDOKRÌN SÌSTEM 149
 
HÌPOFÌZ   155
 
Adenohipofiz 155
 
Nòrohipofiz   157
 
TÌROÌD 158
 
Hipertiroidizm 159
 
Hipotiroidizm 159
 
Tiroidin Kalsitonin Hormonu 160
 
PARATiROlD 161
 
Hiperparatiroidizm 161
 
Hipoparatiroidizm 162
 
ADRENAL BEZLER 162
 
Adrenal Korteks 163
 
Adrenal Medulla 164
 
PANKREAS   165
 
Diabetes Mellitus , 167
 
PiNEAL BEZ, EPÌFÌZ 168
 
Ureme Sisteminin Endokrin Dokulari 169
 
OVARYUMLAR   169
 
Òstrojenler 169
 
TESTÌSLER 170
 
PLASENTA 170
 
Hormon Ureten Diger Doku veya Organlar 170
TÌMUS   170
 
SÌNDÌRÌM SISTEMI *. - 171
 
KALP 171
 
BÒBREKLER 172
 
LOKAL HORMONLAR: EÌKOZANOÌDLER 172
 
LEPTÌN 173
 
Hormonal Etkile§imler 174
 
1. Hormonlar ve Buyume   174
 
2. Hormonlar ve Stres 175
 
3. Hormonlar ve Davram§ 175
 
Ya§lanmanm Hormon Uretimine Etkisi 176
 
BÒLUM 7 177
 
DOLA^IM SISTEMI (SYSTEMA CIRCULATORIUM) 177
 
KAN 177
 
Kanin Fonksiyonlari 177
 
Kanin Yapisi 179
 
Plazma 179
 
Hucreler 180
 
Eritrositler (Alyuvarlar, Kirmizi kan hucreleri, RBC) 180
 
Eritrositlerin Yapimi (Eritropoiesis)   181
 
Lòkositler (Akyuvarlar, Beyaz kan hucreleri, WBC) 182
 
Granulosità (Polimorfìar ve polimorfonukleer lòkositler) 182
 
Agranulositler (Mononukleer Lòkositler) 183
 
Plateletler (Trombositler) 183
 
Hematokrit 184
 
Kanin Pihtila§masi (Koagulasyon) 185
 
Antikoagulantlar 187
 
Hemofili   188
KanTipleri 188
 
Kan Grupiarinm Tayini 189
 
Kan Nakillerinde Uyu§mazhk   189
 
Kan Gruplan ve Kahtim 190
 
Poiistemi 192
 
Anemi   192
 
Lokopeni l 194
 
Lòsemi (Kan kanseri) 194
 
Trombositopeni 194
 
KALP 195
 
Kalp Duvarinin Yaprsi 195
 
Kalbin Bo^luklart ve Kan Aki§i 195
 
Kalbin Kan ihtiyacinm Saglanmasi 197
 
Kalbin impuls Ureten - Ileten Sistemi 200
 
Kardiak Siklus   201
 
Kalp Sesleri 202
 
EKG ....203
 
Kardiak Kateterizasyon 205
 
Ekokardiografi 205
 
Ya§lanmamn Kalbe Etkisi 205
 
DAMARLARVE KAN DOLA§IMI 205
 
Arterler   .....206
 
Kapilerler   207
 
Venulier     208
 
Venler 208
 
Kan Dola§imi 208
 
Pulmoner Dola§im 208
 
Sistemik Dolafim 209
 
Portal Dola§im 210
Serebral Dola§im 211
 
Deri Dola§imi : 211
 
iskelet Kasi Dola§imi 212
 
Fetal Doiasim 212
 
Viicudun Ba§hca Arterleri 213
 
Viicudun Ba§lica Venleri   218
 
Damardan (Venadan) Kan Alinmasi 222
 
Ì.V. injeksiyon   222
 
Nabiz 222
 
Tansiyon (Kan Basino) ve Òl^iilmesi 224
 
Hipertansiyon (YGksek tansiyon) 225
 
Hipotansiyon   226
 
Koroner Arter Hastaliklari   227
 
Anjina Pektoris (Angina pectoris, gògiis agrisi) 227
 
Koroner Hastaiiklarda Risk Faktòrieri 228
 
Kontrol Edilebilir Risk Faktòrieri 228
 
Kontroi Edilemeyen Risk Faktòrieri   229
 
Tromboz (Trombus) ve Emboli 230
 
Tromboflebit (Fiebit) 231
 
Varis (varix) 231
 
Konjenital kalp hastaliklari 231
 
infeksiyòz Kalp Hastaliklari 233
 
Dola§im §oku 233
 
Senkop (Bayilma)     234
 
Kardiak Aritmiler   235
 
Kalp Durmasi     236
 
Kalp-Akciger Makinesi 236
 
Kalp Pili (Yapay pacemaker)   236
 
Koroner Bypass Operasyonu   237
Balon Anjioplasti (PTCA, Percutaneous transluminal coronary angioplasty).... 237
 
Kalp Nakli   239
 
LENFATÌK SÌSTEM (SYSTEMA LYMPHOIDEUM) 239
 
LENF 240
 
Lenfatik Kapilerier..... 241
 
Lenf Dola$imi 242
 
Lenf Dugumleri 242
 
Tonsiller (Bademcikler) 242
 
Dalak 243
 
Timus 244
 
Agrege Lenf Dugumleri (Peyer plaklari) 244
 
Lenfatik Sistem ve Kanser 244
 
Hodgkin Hastaligi 244
 
SAVUNMA SÌSTEMÌ 245
 
Nonspesifik Savunmalar 245
 
Fagositler 245
 
Fagositoz Mekanizmasi 246
 
Dogai Òldùren (Katil) Hucreler (NK, Natural killer hucreler) 247
 
interferonlar (IFN) 248
 
Komplement 248
 
inflamasyon (Iltihap) 249
 
inflamasyon Unsurlari 249
 
Ate§ 251
 
Spesifik Savunmalar, Bagi§iklik 252
 
Bagi^ikhk Tipleri 252
 
Bagi§ikligin Òzellikleri 253
 
Hucresel Bagi§iklik 253
 
Kostimiilasyon 256
Doku ve Organ Reddi 256
 
Humoral Bagi§iklik : 257
 
B Hucrelerinin Duyarla§masi 257
 
B Hucrelerinin Aktivasyonu 257
 
Antibadinin Yapisi 257
 
Antibadi Sintflari 259
 
Bellek Hucreleri 261
 
Otoimmun Hastaliklar   261
 
Allerjiler 262
 
Bagi^iklik Yetersizligi (Immunodeficiency) Hastaliklari 263
 
AIDS (Acquired immune deficiency syndrome) 263
 
KronikYorgunlukSendromu (CFS, Chronic fatigue syndrome) 264
 
Stres ve Bagi$iklik   264
 
Ya^lanmanm Bagi^iklik Uzerine Etkisi 264
 
BÒLUM8   265
 
SOLUNUM SISTEMI (SYSTEMA RESPIRATORIUM).. 265
 
Solunum Sisteminin Fonksiyonlari   265
 
SOLUNUM SlSTEMiNiN ORGANlZASYONU     266
 
Burun (Nasus, rhinos) ve Burun Bo§lugu   266
 
Yutak (Farinks) 266
 
Girtlak (Larinks) 267
 
Sesin Olu§umu 270
 
Soluk Borusu (Trake)   270
 
AKClGERLER (PULMO, PNEUMON) 271
 
Alveoller 273
 
GAZLARIN TARMASI 274
 
Oksijen Ta§mmasi   274
 
Karbondioksit Ta§inmasi 276
Doku ve Akcigerler Arasindaki Gaz Degnimi 277
 
Solunum Membramnda Gazlarin Diffuzyonu 278
 
Nefes Alip Vermenin Mekanigi 279
 
Solunum Hizi 280
 
Akciger Hacim ve Kapasiteleri 280
 
Solunum Merkezi 281
 
Ekzersizler ve Solunum Sistemi 282
 
Karbonmonoksit (CO) Zehirienmesi ..283
 
Solunum Sisteminin Diger Aktiviteleri 283
 
Ya§lanmanin Solunum Sistemine EtkisL 284
 
Sigaranm Solunum Sistemine Zararlan 284
 
Yuksek Rakimiarda Adaptasyon 285
 
Vurgun 286
 
Hiperbarik Oksijen Tedavisi   287
 
Oksijen Zehirienmesi ...287
 
Solunum Katsayisi (Bolurnu) 288
 
Pnomoni (Pneumonia, akciger iltihabi, zatùrre) 288
 
Tuberkuloz (tuberculosis,TB, verem) 288
 
Amfizem (Emphysema) 289
 
Astim (Astma) 290
 
Nezle (Rhinitis, rinit) 290
 
Ani BebekÒlumu Sendromu (S.udden infant death syndrome, SIDS) 290
 
Yenidogamn Sikintili Solunum Sendromu 291
 
Kistik Fibroz (Cyctic fibrosis) 291
 
Bron§it (Bronchitis) 292
 
Pulmoner Embolizm   292
 
Pulmoner Òdem : 292
 
Atelektazi 293
 
Akciger Kanseri     293
Dispnò (Dyspnea, nefes darligi) 293
 
Siyanoz (Morarma)   294
 
Òksuruk veTedavisinin Ònemi 294
 
BÒLUM 9 * 295
 
SÌNDÌRÌM SÌSTEMÌ (SYSTEMA DIGESTORIUM) 295
 
Agiz (Oris) 297
 
Dii (Lingua, glossa)     298
 
Damak (Palatum) ve Kuguk Dii (Uvula)   298
 
Tukuruk Bezleri (Glandulae salivariae) 298
 
ḐLEr (DENTES, ODONTOS) 300
 
Di§ TipSeri 38ì
 
Di§ierin Formul ile Gòsterilmesi     382
 
Yutak (Pharynx)   303
 
Yemek Borusu (Oesophagus)   303
 
Yutma Iberni 304
 
Periton (Peritoneum) 305
 
MÌDE (GASTER) 308
 
Mide Bezleri (Gastrik bezier) 389
 
Pilorik Bezler 318
 
Midenin Bo^almasimn Kontrolu 311
 
ÌNCE BARSAK (INTESTINUM TENUE) 311
 
Ìnce Barsak Mukozasintn Yapisi 312
 
KALIN BARSAK (INTESTINUM CRASSUM) 313
 
Sindirim Sistemine Yardimci Organlar ve Yapilar 315
 
KARÀCÌGER (HEPAR) 315
 
Karacigerin Gorevleri 3^7
 
1. Metabolik Gòrevler 317
 
2. Hematolojik Gorevier 317
3. Safra Yapimi ve Sekresyonu 3i8
 
SAFRA KESESI (VESICA BILI ARIS, V. FELLAE) 319
 
PANKREAS 320
 
SÌNDÌRÌM   321
 
Karbo hid rati arm Sindirimi 322
 
Proteinlerin Sindirimi 322
 
Yaglarm Sindirimi 323
 
EMÌLME 324
 
Karbohidratlarin Emilmesi 325
 
Proteinlerin Emilmesi 325
 
Yaglarin Emilmesi 325
 
Suyun Emilmesi ; 326
 
iyoniarm Emilmesi 327
 
Vitaminlerin Emilmesi 328
 
Alkolun Emilmesi 328
 
Fe^esin (Di§kinin) Olu§umu ve Defekasyon 329
 
Kabizlik (Constipation)   330
 
ishal (Diarrhea) 330
 
Mide ve Barsak Gazlari (Flatus) 331
 
Laktoz intoleransi (Tahammulsuzlugu) 331
 
Ya$lanmanm Sindirim Sistemine Etkisi   332
 
Di§ ^urumesi (Dental caries) 332
 
Jinjivit (Gingivitis) 333
 
Agiz Kokulari ve A§ìz ìltihaplari 333
`