7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
APRENDE A1+     Кожухарова 2014

APRENDE A1+ Кожухарова 2014

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


Unidad | Competencia gramatical/Граматична  компетентност Competencia léxica/JJ ексикална компетентност Competencia  comunicativa/Кому-  никативна  компетентност
Unidad 3  iQUÉ ES ESTO?/40 - iQué es esto? (Какво e това?). <,De quién es/son...? (Ha кого e/'ca...?)  - Gènero del sustantivo (Род на съществителното)  - Los verbos hay/tener/estar (Глаголите hay/tener/estar)  - Numero de los sustantivos (Число на съществителните) - El aula (Аудиторията)  - Cosas necesarias para una clase (Неща, необходими за един учебен час)  - Vocabulario profesional: Nueva directora de marketing en Pikolin; Nuevo director RR HH de SEAT (Професионална лексика: „Нов директор на маркетинга в „Пиколин”; „Нов директор на отдел „Човешки ресурси” на СЕАТ”) - Искане и даване на информация за непознат предмет  - Изразяване на принадлежност  - Описание на университетска аудитория  - Описание на нещата, необходими за един учебен час
Unidad 4  ^QUÉ HACES?/51 - Presente de Indicativo, segunda y tercera conjugación, verbos regulares (Сегашно време на изявително наклонение, второ и трето спрежение, правилни глаголи)  - Verbos con cambio ortogràfico (Глаголи c правописна промяна)  - Verbos de irregularidad propia: hacer (Глаголи със собствена неправилност: hacer)  - Gerundio (Деепричастие)  - Perifrasis verbales (Глаголни описателни конструкции). La perifrasis verbal estar + gerundio (Глаголната описателна конструкция estar + gerundio)  - El acento (Ударение) - La familia (Семейството)/ Estado civil (Семейно положение)  - Verbos de la segunda y de la tercera conjugación (Глаголи от второ и трето спрежение)  - Formulas de comunicación: para confirmar, para expresar alegria, para expresar lamento (Формули за общуване: за потвърждение, за изразяване на радост, за изразяване на съжаление)  - La familia real espanda (Испанското кралско семейство)  - Vocabulario profesional: Zara (Професионална лексика: „Зара”)  - Por ciento/porcentaje (Процент)  - Familia de palabras de distribuir (Думи от семейството на distribuir) - Изразяване на сегашно действие  - Изразяване на действие,  извършващо се в момента на говорене  - Искане и даване на информация за роднински връзки  - Искане и даване на информация за семейно положение  - Изразяване на потвърждение  - Изразяване на радост  - Изразяване на съжаление  - Посочване на проценти
Unidad Compeiencia gramatical/Грамат ична компетентност Competencia lexica/Лексикална компетентност Competencia  comunicativa/  Комуникативна  компетентност
Unidad 5  iCÓMO ES? гСОМО ESTÀ7/66 - Gènero y nùmero del adjetivo (Род и число на прилагате л ното)  - Los verbos ser у estar (Глаголите ser и estar)  - Verbos de irregularidad com un: c-zc (Глаголи c обща неправилност: c-zc)  - Verbos de irregularidad propia: oir, ver (Глаголи със собствена неправилност: oir, ver)  - Adverbios: mucho/muy; poco; también/tampoco (Наречия: mucho/muy; poco; también/tampoco)  - Conjunciones: у (е), о (и); pero/sino (Съюзи: у (е), о (и); pero/sino) - Aspecto fisico (Външен вид)  - Cualidades у caracteristicas (Качества и характеристики)  - Estados (Състояния)  - Colores (Цветове). ^De qué color es? (Какъв цвят е?)  - Verbos del grupo c-zc (Глаголи от групата c-zc)  - Expresiones para llamar la atención (Изрази за привличане на вниманието)  - La сага (Лицето)  - Vocabulario profesional: pequenas у medianas empresas (PYME), relaciones publicas (RRPP), recursos humanos (RRHH), etc. (Професионална лексика: малки и средни предприятия, връзки с обществеността, човешки ресурси и т.н.)  - Siglas (Съкращения) - Изразяване на сегашно действие  - Изразяване на характеристика и състояние  - Показване на местоположение  - Описание на външния вид на човек  - Искане и даване на информация за характер  - Искане и даване на информация за душевно или физическо състояние на човек  - Искане и даване на информация за предмет  - Искане и даване на информация за  цвят  - Привличане на вниманието  - Описание на лице на човек
Unidad 6  LA CASA Y LA OFICINA/79 - Verbos de irregularidad comun: e-ie, o-ue (Глаголи със собствена неправилност: e-ie, o-ue)  - Las perifrasis verbales comenzar + a + infinitivo = empezar + a ■+ infinitivo; volver + a + infinitivo (Глаголните описателни конструкции comenzar + a + infinitivo = empezar + a + infinitivo; volver + a + infinitivo)  - Verbos de irregularidad propia: dar (Глаголи със собствена неправилност: dar)  - Preposiciones y adverbios de lugar (Предлози и наречия за място)  - El verbo gustar (Глаголът gustar)  - Numerales ordinales (Числителни редни) - La casa: habitaciones у muebles. La oficina (Къщата: стаи и мебели. Офисът)  - Verbos del grupo e-ie (Глаголи от групата e-ie)  - Verbos del grupo o-ue (Глаголи от групата o-ue)  - Significados del verbo volver (Значения на глагола volver)  - Vocabulario profesional: PYME (las pymes en los marcos de la economia espanda) (Професионална лексика: „Малки и средни предприятия” (малките и средни предприятия в испанската икономика)  - Familia de palabras de contar (Думи от семейството на contar) - Изразяване на сегашно действие  - Изразяване на начало на действие  - Изразяване на повтарящо се действие  - Изразяване на поредност на лица, предмети и действия  - Изразяване на предпочитание  - Описание на жилище и офис -разпределение, обзавеждане
Unidad Competencia  gramatical/Граматична  компетентност Competencia 1éxica/Лексикална компетентност Competencia  comunicativa/  Комуникативна  компетентност
Unidad 7  iCÓMO IR A...7/92 - Preposiciones y adverbios de lugar (Предлози и наречия за място)  - Verbos de irregularidad propia: saber, salir, ir, venir, traer (Глаголи със собствена неправилност: saber, salir, ir, venir, traer)  - La perifrasis verbal ir + a + infinitivo (Глагол ната описателна конструкция  ir + a + infinitivo)  - Pronombres y adverbios demostrativos (Показателни местоимения и наречия)  - Numerales cardinales (Числителни бройни) - Significados у uso de los verbos traer/llevar (Значения и употреба на глаголите traer/llevar)  - Còrno orientarse en un lugar desconocido (Как да се ориентираш на непознато място)  - Vocabulario profesional: El Corte Inglés y su fundador (Професионална лексика: „Е1 Corte Inglés и неговият основател”) - Изразяване на сегашно действие  - Изразяване на действие в близко  бъдеще  - Посочване на лица и предмети в пространството  - Искане и даване на информация за ориентиране на непознато място
Unidad 8  QUÉ HORA7/104 - Нога (Час)  - Preposiciones (Предлози)  - Adverbios de tiempo (Наречия за време)  - Verbos de irregularidad com un: e-i, o-ue/o-u (Глаголи c обща неправилност:  e-i, o-ue/o-u)  - La perifrasis verbal seguir + gerundio (Глаголната описателна конструкция seguir + gerundio)  - Verbos de irregularidad propia: poder (Глаголи със собствена неправилност: poder) - Verbos del grupo e-i  (Глаголи от групата e-i)  - Verbos del grupo o-ue/o-u (Глаголи от групата o-ue/o-u)  - Significados y uso del verbo soler (Значения и употреба на глагола soler)  - Actividades diarias (Ежедневни дейности)  - El cuerpo humano (Човешкото тяло)  - Los dias de la semana (Дните на седмицата)  - Los meses del ano (Месеците в годината)  - Fecha (Дата)  - Vocabulario profesional: Horarios publicos en Espafìa (Професионална лексика: „Работно време за клиенти в Испания”)  - Familia de palabras de competir (Думи от семейството на competir) - Искане и даване на информация за часа  - Искане и даване на информация за ежедневни и обичайни дейности  - Изразяване на сегашно действие  - Изразяване на действие, започнало в миналото, което продължава в настоящето  - Описание на човешкото тяло  - Искане и даване на информация за дните на седмицата  - Искане и даване на информация за месеците в годината  - Искане и даване на информация за датата  - Искане и даване на информация за работното време с клиенти в Испания и в България
`