7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
AutoCAD практическо ръководство 2D командите - Младенова 2011г

AutoCAD практическо ръководство 2D командите - Младенова 2011г

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.70лв


Раздел 1 • Въведение
 
1. Координати
 
2. Чертожно поле и чертожни единици .
 
3. Използване на мишката
 
4. Общи правила при работа с AutoCAD .
 
5. Application Menu
 
6. Command Window
 
7. Application Status Bar
 
8. Drawing Status Bar
 
9. Ribbon
 
10. Quick Access Toolbar
 
Раздел 2 • Чертожни крманди
 
1. Line
 
Изометрично изчертаване на линии
 
2. Arc
 
Методи за изчертаване на дъги
 
Start, Center, End
 
Start, Center, Angle
 
Start, Center, Length
 
Start, End, Angle
 
Start, End, Direction
 
Start, End, Radius
 
Center, Start, End
 
Center, Start, Angle
 
Center, Start, Length
 
Continue
 
Редактиране на дъги чрез манипулаторите им . Обобщение на методите за изчертаване на дъги
 
3. Circle
 
Center, Radius
 
Center, Diameter
 
2- Point
 
3- Point
 
Tan, Tan, Radius
 
Tan, Tan, Tan ,

 

4. Ellipse 78
 
Приложение на опцията Rotation 80
 
Изчертаване на елиптична дъга 82
 
Използване на опцията Parameter 85
 
Изчертаване на елиптична дъга чрез задаване на сключващ ъгъл 88
 
Прилагане на метода Isocircle 89
 
Редактиране на елипси и елиптични дъги 92
 
5. Polyline 94
 
Изчертаване на дъги с командата Polyline 98
 
6. Rectangle 108
 
7. Hatch 115
 
8. Gradient 120
 
9. Spline   122
 
10. Polygon 131
 
11. Construction line 135
 
12. Boundary , 137
 
13. Region 139
 
Извличане на физически характеристики на обектите ' 145
 
Раздел 3 ® Редактиращи команди 149
 
1. Move 150
 
2. Copy 154
 
3. Rotate   158
 
4. Mirror 165
 
5. Offset .. 170
 
6. Stretch 174
 
7. Fillet 178
 
8. Chamfer 183
 
9. Trim 188
 
10. Extend 195
 
11. Arpay 200
 
Създаване на правоъгълен масив 200
 
Създаване на полярен масив 205
 
12. Align 210
 
13. Break 213
 
14. Break at point 215
 
15. Join - 216
 
16. Lengthen 218
 
17. Edit Polyline ■ 222
 
18. Edit Spline 226
 
19. Change space 230
 
Преместване от моделното в хартиеното пространство 230
 
Преместване от хартиеното в моделното пространство 231
Раздел 4 • Организационни команди 232
 
1. Options 233
 
Раздел Files 233
 
Раздел Display 234
 
Раздел Open and Save ., 238
 
Раздел Plot and Publish   241
 
Раздел System . 243
 
Раздел User Preferences 245
 
Раздел Drafting 248
 
Раздел 3D Modeling 250
 
Раздел Selection 253
 
Раздел Profiles 256
 
2. Text   257
 
Създаване на текстови стилове - Text Style 258
 
Създаване на едноредов текст - Single Line 268
 
Подравняване на едноредов текст (Justify) 270
 
Създаване на многоредов текст - Multiline Text    273
 
3. Dimension style 280
 
Създаване на нов оразмерителен стил 282
 
Раздел Lines 283
 
Раздел Symbols and Arrows 285
 
Раздел Text 287
 
Раздел Fit 289
 
Раздел Primary Units 291
 
Раздел Alternate Units   293
 
Раздел Tolerances 294
 
4. Dimension 296
 
Linear 297
 
Aligned 301
 
Angular   302
 
Arc Length 303
 
Radius, Diameter 304
 
Jogged 305
 
Ordinate 305
 
Break 306
 
Adjust Space 306
 
Quick Dimension 308
 
Continue 311
 
Baseline 311
 
inspect 322
 
Update 322
 
Dimjogline ' 323
Reassociate - 313
 
Tolerance - 314
 
Center Mark 317
 
Oblique 317
 
Text Angle 317
 
justify 318
 
Override - 318
 
5. Multileader 319
 
Създаване на нов обозначителен стил 321
 
Раздел Leader Format 322
 
Раздел Leader Structure   322
 
Раздел Content 324
 
Прилагане на Multileader 327
 
Аранжиране на Multileader 328
 
6. Block 329
 
Вложени блокове 331
 
Записване на блок в отделен файл 332
 
7. Attributes - 333
 
Дефиниране на атрибути 333
 
Редактиране на атрибути 335
 
Управление на атрибутите на блоковете 337
 
8. Анотативност на обектите (Annotative object) 340
 
Прилагане на анотативни мащаби 341
 
Добавяне на анотативни мащаби 342
 
Създадване на собствен анотативен мащаб 346
 
Използване на анотативност е хартиеното пространство Layout 346
 
Анотативност на текстови стил 349
 
Анотативност на оразмерителен стил 349
 
Анотативност на щриховки 349
 
Анотативност на блокове 350
 
9. Group    351
 
Клавишни комбинации за превключване между състояния на групи .... 352
 
Редактиране на групи от диалоговия прозорец Object Grouping : 353
 
10. Table 356
 
Работа с табличните стилове (Table style) 356
 
Създаване на нов или промяна на съществуващ табличен стил 357
 
Създаване на празна таблица (Empty table) 364
 
Вмъкване на автоматично поле (Field) в клетка от таблица 372
 
Вмъкване на изчисление (formula) в клетка от таблица 374
 
Промяна на размера и свойствата на таблица 375
 
Създаване на таблица, която е свързани към данни в MS Excel (Data link ) 376
 
Създаване на таблица, която извлича данни за обекти (Data Extractions) 381
11. Layer 392
 
12. Layout 415
 
13. Viewport 430
 
Работа c Viewports в раздела Model 430
 
Работа c Viewports в раздела Layout 433
 
Настройване на изгледите с командата MVSETUP 437
 
14. Properties .... 442
 
15. Quick properties 445
 
16. Draw order . 449
 
17. Customize Shortcut menu 450
 
Добавяне на команда към вградено или съществуващо контекстно меню 452
 
Създаване на ново контекстно меню 452
 
18. Action Macro   455
 
Записване на макрос   455
 
Промяна на настройките при запис и управление на макросите 457
 
Редактиране на записан макрос 458
 
Раздел 5 • Приаржения 459
 
1. Приложение 1 460
 
Списък на командите в AutoCAD и тяхното използване в различните версии
 
2. Приложение 2 485
 
Разширен терминологичен речник
 
3. Приложение 3   516
 
Бързи клавишни комбинации за директно изпълнение на команди
 
4. Приложение 4   519
 
Съкратен запис на командите за тяхното лесно стартиране
`