7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Бизнес Предприемачество 1-ва част, Тодоров 2011г.

Бизнес Предприемачество 1-ва част, Тодоров 2011г.

Сумата се прибавя директно в кошницата
13.00лв


Бизнес Предприемачество 1-ва част, Тодоров 2011г.

За повече информация: 0886 82 47 47

Съдържание:

Увод 11
 
Глава I Роля, природа и развитие
 
на предприемаческата дейност.
 
ВидоВе предприемачество ................................................ 17
 
1.1. Предприемачеството като двигател
 
на социаликономическото развитие  ..18
 
1.2. Исторически преглед на развитието
 
на предприемачеството........................................................................ 23
 
1.3. Видове предприемачество..................................................................36
 
1.4. Трансгранично предприемачество 73
 
1.5. Глобално предприемачество.............................................................79
 
Глава 2 Корпоративно предприемачество 87
 
2.1. Роля, особености и схващания
 
за корпоративното предприемачество 88
 
2.2. Обекти на корпоративното предприемачество 99
 
2.3. Фактори, влияещи върху
 
корпоративното предприемачество.......................................... 111
 
2.4. Форми на корпоративно предприемачество
 
и механизми за реализация 127
 
2.5. Корпоративното предприемачество
 
в българските фирми 139
 
Глава 3 Фамилен бизнес     157
 
V3.1. Природа на фамилния бизнес:
 
същност, особености, основни характеристики 158
 
'</32. Управление на фамилния бизнес:
 
особености, използвани методи, проблеми 169
 
3.3. Взаимоотношения между мажоритарните (фамилните)
 
и миноритарните (нефамилните) собственици 173
3.4. Проблеми на унаследяването на фамилния бизнес.......... 178
 
3.5. Продажба на фамилния бизнес i[gg
 
3.6. Фамилният бизнес в България:
 
генезис» състояние» проблеми, перспективи......................... 190
 
\J 3.7. Управление на процеса на приемственост/
 
унаследяване в българските фамилни фирми..................... 199
 
ГлаВа 4 Теории за предприемачеството...  207
 
4.1. Ранни схващания за предприемачеството -
 
Кантилон и Сей 209
 
4.2. Теории за предприемачеството до края
 
на 50-те години на XX век (Хайек, Шумпе_тер) 212
 
4.3. Предприемаческите схващания (и идеи]
 
на П. ДрякъжДж. Бекатини» М. Пиор, и Ч. Сабел ..................217
 
у4.4. Съвременни схващания за предприемачеството -
 
Каша Кирцнер, Хой, Гартнър........................................................ 224
 
4.5. Теории за предприемачеството - обобщение.......................231
 
Глава 5 Фигурата на съвременния предприемач:
 
роля, профил и поведение................................................. 237
 
5.1. Предприемачът в различни измерения:
 
опит за типология ..............................................................238
 
5.2. Роли» изпълнявани от предприемача 241
 
5.3. Типология на предприемаческите дейности
 
и предприемачите - модерни подходи ..................................249
 
5.4. Профил на предприемача в различен контекст (политически» икономически» географски» социално-културен).....,......,.......,.........,........,,.,.........,....................,... 258
 
5.5. Българският предприемач» профил и поведение 263
 
ГлаВа 6 Предприемаческият процес.
 
Създаване на ново предприятие..................................... 2 73
 
Я 6.1. Бизнес среда и решението да се стартира нов бизнес......274
 
' 6.2. Предприемаческият процес................ 284
 
•#6.3. Разработване на бизнес план за ново предприятие -
 
структура и дейности по елементи на плана .....301
 
6.4. Основни грешки» допускани в бизнес планирането.......... 350
 
6.5. Представяне и защита на бизнес плана
 
пред финансираща (кредитна) институция..... 351
Глава 7 МСП В националната и световната (глобалната) икономика -
 
като резултат от предприемаческия процес 353
 
'^7.1. Роля, същност и специфични характеристики на МСП ... 354 V/y_2. Класификация на МСП 362
 
\ф 3. Основни задачи, решавани с МСП 374
 
7,4, Развитие на МСП в България.... 383
 
ГлаВа 8 финансиране и кредитиране на МСП 393
 
8.1. Необходимост и специфика на финансирането
 
и кредитирането на МСП по фази на развитие.................... 394
 
8.2. Основни (традиционни) източници
 
на финансиране и кредитиране 402
 
8.3. Нетрадиционни (по-малко познати
 
и прилагани в практиката) източници.... 408
 
8.4. Финансиране и кредитиране на МСП в България .............. 412
 
8.5. Данъчна политика по отношение на МСП в България..... 421
 
Глава 9 МСП в мрежовата икономика 429
 
9.1. Мрежова икономика. 430
 
9.2. Индустриални клъстери 435
 
9.3. Субконтракторни вериги 450
 
9.4. Предприемачески мрежи 476
 
Глава 10 Нормативна, институционална, програмна
 
и техническа подкрепа за МСП.. * 487
 
10.1. Нормативна и институционална подкрепа 489 ^
 
10.2. Програмна подкрепа за МСП 508
 
10.3. Техническа подкрепа 519
 
Библиография 531
 
Указател на имената 551
 
Указател на фирмите и други организации 554
 
Списък на фигурите 558
 
Списък на таблиците - 561
 
Table of Contents. 564
`