7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Business English  Pre- Intermediate

Business English Pre- Intermediate

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


usiness English Pre - Intermediate
Example; Books must be returned on or before the due date, (instructions in a library)
 
Книгите трябва да бъдат върнати преди крайния срок. (инструкции в библиотека)
HAVE ТО - strong obligation, based on a rule, law, or someone’s authority gp Силно задължение, наложено от правилата, закона или нечии по-силни позиции gp
Example: You have to go to school until you’re 16. (law)
 
Трябва да ходиш на училище докато навършиш 16 години, (законът го налага)
Example: ! have to tidy my room. My mom ordered so. (authority) Трябва да подредя стаята си.
 
(Майка ми ми нареди л^рилна^позицця)
 
MUSTN’T & DON’T HAVE TO
Mustn't and don’t have to are totally different, (напълно се различават по смисъл)
 
Mustn’t is total negative obligation.
 
Изразява тотална забрана. ^
 
Example: You mustn’t smoke. ^ f Забранявам ти да пушиш.
Don’t have to is lack of obligation.
 
Изразява липса на всякакво задължение.
 
Example: You don’t have to buy when you are in a shop. You can just look.
 
He си длъжен да купуваш, когато си в магазин. Можеш само да погледаш.

SHOULD & OUGHT TO

Should and ought to are used for

milder obligation (по-слабо задължение / бива, не бива)

^ when giving advice (за съвет)

Example: You shouldn’t speak with your mouth full, (obligation)

He бива да говориш c пълна уста. (общоприето поведение)

Example: I think you should / ought to stop smoking, (advice)

Мисля, че трябва да спреш пушенето, (съвет)

MODAL VERBS OF DEDUCTION

МОДАЛНИГЛАГОЛИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

must - 95% certainty (95% увереност)

can’t - 95% certainty (95% увереност в обратното)

might - 50% certainty (50% вероятност)

may - 50% certainty (50% вероятност)

could - 50% certainty (50% вероятност)

Example: He has a birthday today.

Той има рожден ден днес.

Example: He must be 30.

Трябва да е на 30 години.

Example: He can’t be 20.

Не може да е на 20.

Example: He (might/could/may) be 33.

Вероятно е на 33.

EXERCISE:

Fill in the gaps with can, could, have to, must, might, should

`