7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
C++ на разбираем език, 2003

C++ на разбираем език, 2003

Сумата се прибавя директно в кошницата
12.00лв


Съдържание
 
Част I. Основни средства в С и C++ 3
 
Глава 1. Въведение — какво може да направи
 
за вас C++? 5
 
Произход на C++ 6
 
Преминаване от С към C++ 7
 
Класове — организация по обекти 7
 
Капсулирането — лек за главоболието
 
на програмиста 10
 
Полиморфизъм — децентрализиран контрол 11
 
C++ и подсилените типове 13
 
Многократно дефиниране на функции... 14
 
Многократно дефиниране на стандартни
 
оператори 14
 
Планът на тази книга 15
 
C++ — бъдещето е сега 16
 
Глава 2. Основни характеристики на програмите на C/C++ 17
 
Вашата първа програма на C++ 17
 
Добавяне на декларации за данни 19
 
Повече относно #include   21
 
Какво представляват операторите?    23
 
Присвояване на стойности   24
 
Извеждане на изходни данни 24
 
Получаване на вход 26
 
Някои особености на C++ 27
 
Внимавайте за тази точка и запетая! 27
C++ на разбираем език
 
Присвояванията също са изрази . 28
 
Добавяне на функции към програмата ви 30
 
Основен синтаксис за функции   31
 
Пример за функция   32
 
Функции от тип void   —.....— 33
 
Локални, глобални и други променливи 34
 
Локални променливи 34
 
Глобални променливи   35
 
Статични променливи     36
 
Външни променливи —   37
 
Забавления с управляващите структури 38
 
Оператор if    39
 
Оператор while    40
 
Впечатлете приятелите си със странни оператори
 
на C++ ..41
 
• Оператори за увеличаване и намаляване .41
 
Оператори за присвояване   42
 
Битови и логически оператори 43
 
Глава 3. Указатели, низове и други неща 47
 
Един по-ефективен начин за предаване на данни..47 Указатели и предаване чрез псевдоними
 
(предаване по стойност) — 49
 
Стъпки за предаване на псевдоними 50
 
Два примера за предаване изцяло чрез
 
псевдоними     -51
 
Указатели и масиви 52
 
Основи на масивите 53
 
Циклична обработка чрез указатели 56
 
Символни низове в C++ ...... ;.59
 
Указатели и динамична памет   .63
 
Използване на mailoc и free (С и C++).., 64
 
Използване на new и delete (само за C++) 66
Глава 4. Вход, изход и C++... 69
 
По течението — запознаване е потоците 69
 
Запознаване е операторите за работа с потоци
 
(« и ») 71
 
Радост от форматирането 74
 
Вход по редове с STDIO.H 75
 
Файлови операции със STDIO.H 77
 
Файлове и оператори за работа с потоци 81
 
Голямото противоречие — да използваме ли потоци, или не? . 82
 
Част II. Преминаване от С към C++ 85
 
Глава 5. Докосване до класовете. 87
 
Разработване на клас — по-добър тип низ 87
 
Функциите-членове — активността на класа 89
 
Фаталната точка и запетая — внимавайте за
 
синтаксиса!     ..91
 
Какво все пак е обектът? -..92
 
Обръщение към функция-член 93
 
Още за функциите-членове 96
 
Указатели към обекти    ...98
 
Предимства на частните данни 99
 
Разглеждане на реализация, използваща
 
динамична памет     103
 
Животът и смъртта на един обект — конструктори и прочие 105
 
Вграждане на функции за забавление и изгоди ..107
 
Структурите като специален вид класове 109
 
Класове в перспектива   110
 
Капсулиране    110
 
Класове, обекти и екземпляри 110
 
Класове — повторно използване й публикуване 111
 
Глава 6. Друг поглед върху конструкторите 113
 
Многократно дефиниране (overloading) — конструктории пак конструктори 113
Разглеждане на първите два конструктора 114
 
Запознаване с подразбиращия се конструктор — 115 Конструктор за копиране и оператор
 
за псевдоними (&) 117
 
Псевдоними — адресният оператор (&), използван
 
по нов начин   120
 
Написване на конструктора за копиране 121
 
Последен поглед — ключовата дума const 122
 
Други примери за конструктори — 123
 
Как C++ се обръща към конструктори
 
(преобразуване)?   125
 
Обобщение — ключови постановки
 
при конструкторите 126
 
Многократно дефинирани конструктори.... 127
 
Подразбиращ се конструктор 127
 
Конструктор за копиране .127
 
Инициализация и преобразуване   128
 
Глава 7. Операции с класове (многократно дефиниране на оператори) ;... 129
 
Основен синтаксис     129
 
Написване на операторка функция за
 
събиране. (+) .131
 
Механизъм на обръщение към операторна
 
функция   132
 
И останалите... (други функции за събиране) ..133
 
Кой се нуждае от приятели?   134
 
Написване на функция за присвояване   136
 
Дефиниция на функцията за присвояване 137
 
Указател this и използването му   138
 
Присвоявания и оператор за псевдоними (&) ... 140
 
, Писане на преобразуваща функция... 141
 
Обобщение за класа CStr   142
 
Друг пример за многократно дефиниране на оператори —......... 146
Напредване е многократното дефиниране на
 
оператори    148
 
Използване на указателя this 149
 
Имена на операторките функции 149
 
Бинарни оператори   149
 
Унарни оператори     150
 
Оператор за присвояване...    150
 
Присвояване на стойност от друг тип 151
 
Други оператори за присвояване (+=, -=, и др.) 151 Асоциативност, приоритет и комутативност 152
 
Глава 8. Наследяване — C++ и добрите гени 153
 
Връщане към CStr — софтуерна дилема 153
 
Син на CStr (или пък ’’дъщеря”)... 154
 
Синтаксис на производен клас.......    155
 
Написване на функции за новия клас .. ....... 156
 
Многократно дефиниране на функции и
 
определяне на областта на видимост 157
 
Йерархии на наследяване     159.
 
Без наследяване — да го направиш по трудния
 
начин       161
 
Публичен, частен и защитен достъп...... — 164
 
Друг пример — бързи коли и родословни
 
дървета- — 166
 
Конструктори на базовите класове — 170
 
Базови класове и указатели 172
 
Глава 9. Виртуални функции и техните предимства 175
 
Прилагане на ключова дума virtual   176
 
Кога трябва да направите една функция
 
виртуална?     178
 
Пример за меню с команди 179
 
Деклариране и дефиниране на базовия клас — 179
 
Деклариране и дефиниране на обектите 180
 
. Използване на обекти 181
Предимство на виртуалните команди   183
 
Функции без реализация (напълно виртуални
 
функции)   185
 
Как се реализират виртуалните функции? 186
 
Част III. Език C++ — азбучен справочник 191
 
Абстрактни класове   193
 
Абстрактни типове данни 194
 
Абстракции на данни 195
 
Адресен оператор (&) 196
 
Анонимни обединения 198
 
Аритметика с указатели 200
 
Базови класове 203
 
Библиотечна функция printf 207
 
Битови оператори 210
 
Битови полета 211
 
Булеви стойности .— 216
 
Виртуални базови класове   217
 
Виртуални функции 2 2 0
 
Декларации   — 2 2 3
 
Декларации епшп   .228
 
Декларации extern ”С”   232
 
Декларации extern   233
 
Декларации union    235
 
Деструктор       239
 
Дефиниции срещу декларации 241
 
Директива #if     242
 
Директива #ifdef     245
 
Директива #ifndef       246
 
Директива #include     247^
 
Директива endif 249
 
Директивата #de£ine . * — 250
 
Директивата #elif    254
Етикети 255
 
Заглавни файлове 257
 
Идентификатори 259
 
Изрази   261
 
Именни пространства (Namespaces) 262
 
Информация за типа по време на изпълнение . 264
 
Капсулиране     266
 
Класове        268
 
Клас на съхранение...    271
 
Клас istream   272
 
Клас ostream   275
 
Ключови думи   279
 
Ключова дума auto . 280
 
Ключова дума case ....281
 
Ключова дума const       282
 
Ключова дума else    ....287
 
Ключова дума friend     1288
 
Ключова дума private —     291
 
Ключова дума protected    ...*.292
 
Ключова дума public     294
 
Ключова дума register .. 295
 
Ключова дума static '. 297
 
Ключова дума struct 301
 
Ключова дума this...      302
 
Ключова дума void       305
 
Ключова дума volatile     306
 
Коментари    308
 
Константи ... — 310
 
Конструктори        ....312
 
Конструктори на базови класове   317
 
Леви стойности ...       330
 
Масиви        323
 
Многократно дефиниране, оператори 328
 
Многократно дефиниране, функции 334
Набори .335
 
Наследяване .337
 
Неявно преобразуване на типове 339
 
Низови литерали 341
 
Обекти   343
 
Обект cin .345
 
Обект cout   .347
 
Област на видимост   349
 
Обработка на изключения   350
 
Оператор       359
 
Оператор break 361
 
Оператор continue 362
 
Оператор delete   364
 
Оператор do    365
 
Оператор for ......      366
 
Оператор goto       368
 
Оператор if        369
 
Оператор new  .:— 372
 
Оператор return   374
 
Оператор switch       375
 
Оператор while 380
 
Оператор за констекст/на видимост (::) 381
 
Оператор за остатък (%)    383
 
Оператор за препращане 384
 
Оператор за псевдоними (&)    386
 
Оператор модул (%).. — 390
 
Оператори   391
 
Оператори typedef ....394
 
Подразбиращи се стойности на аргументи 398
 
Полиморфизъм     401
 
Празни оператори ; 402
 
Преобразуване на тип cast     403
 
Примитивни типове данни 404
Присвоявания . 405
 
Производни класове 406
 
Променливи списъци с аргументи 407
 
Съвместимост между С и C++ 409
 
Съставни оператори 412
 
Типове данни   414
 
Тип данни char 416
 
Тип данни double . 418
 
Тип данни float       420
 
Тип данни int    422
 
Тип данни long    424
 
Тип данни short   425
 
Типове данни unsigned    426
 
Указатели          430
 
Указатели към функции      436
 
Условен оператор      440
 
Функции за вграждане     442
 
Функции за преобразуване   445
 
Функции и прототипи на функции — 447
 
Функция main   449
 
Функция scanf   451
 
Цикли..      454
 
Шаблони     456
 
Явно преобразуване на типове 564
`