7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
C++ в примери задачи и приложения

C++ в примери задачи и приложения

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.70лв


СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 6
 
Математика и програмиране
 
1. Бройни системи 8
 
2. Съждителна логика 17
 
3. Алгоритми 22
 
4. Компютърни програми 26
 
5. Езици и среди за програмиране 33
 
6. Въпроси и задачи 37
 
Структура на C++ програми
 
1. Основни елементи в програмите на C++ 45
 
2. Подпрограми 50
 
3. Библиотеки от функции 52
 
4. Променливи, константи и операции 55
 
5. Грешки в програмите 60
 
6. Въпроси и задачи 61
 
Целочислени типове данни
 
1. Уводни бележки 64
 
2. Защо е необходим тип на величините? 65
 
3. Типове данни в C++ 66
 
4. Цели числа 67
 
5. Знаци 69
 
6. Операции с целочислени величини 72
 
7. Функции от библиотеките на C++ 75
 
8. Приложения 77
 
9. Въпроси и задачи 84
 
Реални типове данни
 
1. Реални числа 88
 
2. Операции с реални величини * 90
 
3. Приложения 92
 
4. Въпроси и задачи 100
 
Логически тип данни
 
1. Логически величини в C++ 102
 
2. Логически операции 103
 
3. Условен израз 106
 
4. Приложения 107
 
5. Въпроси и задачи 112
 
Низове
 
1. Числени и нечислени пресмятания 117
 
2. Типът string 118
 
3. Въпроси и задачи 124
7. Изрази. Преобразуване на типа на данни
 
1. Какво означава да се преобразува типът на данни? 126
 
2. Неявно преобразуване 127
 
3. Явно преобразуване 129
 
4. Преобразуване на знаци в цели числа и обратно 131
 
5. Операцията sizeof . 133
 
6. Въпроси и задачи 134
 
8. Входно-изходни операции
 
1. Въвеждане на данни 137
 
2. Форматно извеждане на резултати. Манипулатори 142
 
3. Приложения 145
 
4. Въпроси и задачи 147
 
9. Функции
 
1. функции в C++ 152
 
2. Функции, £оито връщат стойност 153
 
3. Деклариране на функции 157
 
4. Програми, състоящи се от няколко функции 158
 
5. Функции, коитЬ не връщат стойност 161
 
6. Приложения 163
 
7. Въпроси и задачи 172
 
10. Оператори за избор
 
1. Въведение 175
 
2. Операторът за избор if 176
 
3. Съставен оператор (блок) 177
 
4. Операторът if-else 182
 
5. Операторът switch 186
 
6. Влагане на оператори за избор • 191
 
7. Приложения 194
 
8. Въпроси и задачи 202
 
9. Програмен проект 206
 
11. Цикли
 
1. Въведение 207
 
2. Операторът while 208
 
3. Четири основни компонента на циклите 210
 
4. Операторът for 212
 
5. Пресмятане на суми и произведения 217
 
6. Проверка на входните данни 220
 
7. Операторът do-while 221
 
8. Въвеждане на данни с цикли 224
 
9. Вложени цикли 227
 
10. Операторите break и continue 230
 
11. Приложения 232
 
12. Въпроси и задачи 250
 
■13. Програмен проект 257
12. Масиви
 
1. Въведение 258
 
2. Основни сведения за масивите 259
 
3. Едномерните масиви като параметри на функции 264
 
4. Типични операции с масиви 266
 
5. Двумерни масиви 271
 
6. Масиви от тип char 276
 
7. Приложения 280
 
8. Въпроси и задачи 299
 
9. Програмен проект 303
 
13. Функции и модули
 
1.. Област на идентификаторите 305
 
2. ''Локални, нелокални и глобални идентификатори 306
 
3. Статични променливи 316
 
4. Променливи с няколко имена. Параметри псевдоними 317
 
5. Функции с еднакви имена 323
 
6. Функции с аргументи по подразбиране 325
 
7. Типът данни като параметър 327
 
8. Идея за модулно програмиране 329
 
9. Приложения 339
 
10. Въпроси и задачи 351
 
11. Програмен проект 358
 
14. Структуриране на данните
 
1. Въведение 360
 
2. Типът данни struct 362
 
3. Типът данни vector 368
 
4. Типът данни string 377
 
5. Приложения 383
 
6. Въпроси и задачи 396
 
7. Програмен проект 402
 
15. Класове и обекти
 
1. Въведение ч 403
 
2. Класове и обекти. Основни понятия 406
 
3. Дефиниция на клас 412
 
4. Конструктори на клас 415
 
5. Съставни обекти 421
 
6. Приложения 427
 
7. Въпроси и задачи 442
 
8. Програмен проект ( 449
 
Приложения 451
 
Списък на основните понятия 455
`