7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
CAD- системи 2

CAD- системи 2

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ
 
стр.
 
I. Основни понятия при автоматизираното проектиране
 
1.1. Въведение 3
 
1.2. Математическо моделиране при автоматизираното проектиране .... 4
 
1-3. Геометрично моделиране при автоматизираното проектиране 6
 
II. Работна среда SolidWorks
 
2.1. Стартиране на системата и основен прозорец 10
 
2.1.1. Лента с падащи менюта 12
 
2.1.2. Ленти с инструменти .... ! 12
 
2.1.3. Работен прозорец на документ 14
 
V 2.1.4. Ред на състоянието 15
 
2.2. Промяна на мащаба на изображението ' 15
 
2.3. Промяна на гледната точка 16
 
2.4. Режими на визуализация ..... 17
 
.2.5. Мрежа и координатно привързване • 18
 
. III. Тримерно моделиране на детайли чрез твърдотелни модели
 
3.1. Общи принципи на тримерното твърдотелно моделиране ..:... 20
 
3.2. Построяване на скици ■ 22
 
3.2.1. Инструменти за двумерно чертане !... 22
 
3.2.1.1. Построяване на отсечка .• 23
 
3.2.1.2. Построяване на правоъгълник 24
 
3.2.1.3. Правилен многоъгълник 24
 
3.2.1.4. Построяване на окръжност .' 25
 
3.2.1.5. Дъги от окръжност 25
 
3.2.1.6. Елипси 26
 
3.2.1.7. Парабола 26
 
3.2.1.8. Сплайн-линия . 26
 
3.2.1.9. Точка ; 27
 
3.2.1.10. Осова (конструктивна) линия ; 27
 
3.2.1.11. Текст    27
 
3.2.2. Редактиране на скици 27
 
3.2.2.1. Подрязване    29
 
3.2.2.2. Удължаване до пресичане с други обекти 30
 
3.2.2.3. Разделяне на линия на две части 30
 
3.2.3. Операции с двумерни обекти 30
 
3.2.3.1. Построяване на закръгление 30
 
3.2.3.2. Построяване на фаска (скосяване) 31
 
3.2.3.3. Построяване на еквидистантни копия 32
 
3.2.3.4. Построяване на огледален образ    32

 

3.2.3.5. Преместване на обекти 33
 
3.2.3.6. Завъртане на обекти 34
 
3.2.3.7. Мащабиране 35
 
3.2.3.8. Копиране на обекти 35
 
3.2.3.9. Размножаване в линеен масив 35
 
3.2.3.10. Размножаване в кръгов масив 37
 
3.2.4. Геометрични ограничения 38
 
3.2.4.1. Видове ограничения 38
 
3.2.4.2. Поставяне на ограничения 41
 
3.2.4.3. Преглед и изтриване на ограничения 42
 
3.2.5. Оразмеряване на скици 43
 
3.3. Основни операции за създаване на обемни елементи 45
 
3.3.1. Създаване на обемни елементи чрез изтегляне 45
 
3.3.2. Създаване на обемни елементи чрез ротация 48
 
3.3.3. Построяване на обемни елементи чрез изтегляне
 
по направление на крива линия   49
 
3.3.4. Построяване на обемни елементи чрез преливане между
 
различни напречни сечения (лофтинг) 51
 
3.4. Спомагателни геометрични обекти 52
 
3.4.1. Референсни точки 52
 
3.4.2. Референсни оси 54
 
3.4.3. Референсни равнини 55
 
3.5. Наложени елементи • • • 56
 
3.5.1. Закръгления 56
 
3.5.2. Скосявания (фаски) 61
 
3.5.3. Отвори 62
 
3.5.4. Ребра    64
 
3.5.5. Куполи 65
 
3.5.6. Черупки 65
 
3.6. Операции с тримерни обекти 66
 
3.6.1. Размножаване в линеен масив 66
 
3.6.2. Размножаване в кръгов масив 67
 
3.6.3. Построяване на огледално копие 68
 
3.6.4. Разделяне на детайл на две части     69
 
IV. Създаване на работни чертежи на детайли
 
4.1. Въведение • • 70
 
4.2. Избор на формат на чертожния лист 71
 
4.3. Настройване на работната среда 72
 
4.3.1. Настройка на чертожен лист 72
 
4.3.2. Общи настройки на графичната среда 72
 
4.4. Създаване на изгледи 77
 
4.4.1. Главен изглед 77
 
4.4.2. Основни изгледи 79
 
4.4.3. Допълнителни изгледи 80
4.4.4. Изнесени елементи 81
 
4.4.5. Частични изгледи 82
 
4.4.6. Прекъснати изгледи 83
 
4.4.7. Аксонометрични изгледи 83
 
4.4.8. Създаване на празен изглед 84
 
4.5. Създаване на разрези 84
 
4.5.1. Пълен разрез 84
 
4.5.2. Частичен разрез 85
 
4.5.3. Полуразрез-полуизглед 86
 
4.5.4. Стъпаловиден разрез 87
 
4.5.5. Начупен разрез 87
 
4.5.6. Сечения 87
 
4.6. Операции с изгледи 88
 
4.7. Оразмеряване и надписване 89
 
4.7.1. Оразмеряване 89
 
4.7.2. Редактиране на размери     90
 
4.7.3. Конфигуриране на размерите и оразмерителни стилове 91
 
4.7.4. Означаване на грапавост на повърхнините 97
 
4.7.5. Геометрични допуски 98
 
4.7.6. Осови (центрови) линии 99
 
4.7.7. Надписване на текст   101
 
4.7.8. Щриховане 103
 
4.8. Създаване на чертожни шаблони 103
 
4.9. Отпечатване на чертеж 104
 
V. Автоматизирано създаване на сглобени единици
 
5.1. Общи принципи за създаване на сглобени единици 106
 
5.2. Вмъкване на компоненти 107
 
5.3. Преместване, завъртане и фиксиране на компоненти 108
 
5.4. Ограничения за сглобяване 110
 
5.5. Библиотека със стандартни детайли 113
 
5.6. Контрол и визуализация на компоненти в сглобената единица .... 114
 
5.6.1. Скриване на.компоненти 114
 
5.6.2. Подтискане на компоненти 115
 
5.6.3. Частично зареждане на компоненти 116
 
5.7. Проверка за съвместимост на конструкцията 116
 
5.7.1. Проверка на засичане в статично положение 116
 
5.7.2. Проверка на засичане при движение на компонент 117
 
5.7.3. Реалистично движение при преместване на компонент 118
 
5.7.4. Проверка на разстоянието между компоненти при преместване 118
 
5.8. Особености на чертежите на сглобени единици 119
 
5.8.1. Изключване на компоненти от разрез 119
 
5.8.2. Промяна на щриховката на компонент 119
 
5.8.3. Изнасяне на позиции 120
5.9. Конструкторски спецификации
 
5.9.1. Дефиниране на атрибути
 
5.9.2. Създаване на спецификация
 
5.9.3. Редактиране на спецификации
 
5.9.4. Запис на шаблон за спецификация
 
5.9.5. Поставяне на спецификация на отделен лист
 
VI. Симулация на движението и анимации
 
6.1. Симулация на движението
 
6.2. Анимации
`