7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Casebook по римско облигационно право Хаусманингер

Casebook по римско облигационно право Хаусманингер

Сумата се прибавя директно в кошницата
14.00лв


Съдържание
X. Глава: Реални контракти   21
 
Въведение ..... 21
 
A. Mutuum 21
 
а) Съгласие за сключване на договор за заем
 
и предаване на вещта    23
 
1. UIp. D 12, 1, IL 1 (Консенсус и datio)    23
 
2. Uìp. D 12, 1, 15 (Поръчка и съглашение за предоставяне на заем) 25
 
3. Ulp. D 12, 1, 11 pr, (contactus mohatrae)   27
 
4. Afr. D 17, 1, 34 рг. (Контроверзи относно съглашение
 
за предоставяне на заем)   29
 
5. Ulp. D 12, 1, 9, 8 (Поръчка за предоставяне на заем)   31
 
6. Ulp. D 12, 1, 13, рг. (Предоставяне на заем от крадец?) 32
 
б) Senatus consultum Macedonianum 34
 
7. lui. D 14, 6, 14 (Тълкуване на сенатусконсулта) 34
 
8. Ulp, D 14, 6, 7, 3 (Заобикаляне на сенатусконсулта) 36
 
9. Sev. Et Ant. C 4, 28, 3 (Тълкуване на сенатусконсулта) 38
 
9а. Pertmax С 4, 28, 1 (Тълкуване на сенатусконсулта) 39
 
10. Paul. D 14, 6, 17 (Акцията срещу pater familias) 40
 
Б. Depositum / Влог 41
 
а) Отговорност на денозитаря   42
 
11. Ulp. D 16, 3, 1, 8 (dolus) 42
 
12. Cels. D 16, 3, 32 (dììigentia quam in suis) 44
 
13. Gai. D 44, 7, 1, 5 (Принцип на изгодата -
 
утшштетен принцип) 46
 
14. Uìp. D 16, 3, 1, 35 (Засилване на отговорността
 
si se quis deposito obtulìt) 47
 
15. Ulp. D 16, 3, 1, 25 (Засилване на отговорността
 
quia semel dolo fecisti) 48
 
б) Разграничение спрямо mutuum, depositum irregolare 49
 
16. Ulp. D 12, 1, 9, 9 (Паричен влог, последващо разрешение
 
за ползване)   49
 
17. Ulp. D 12, 1, 10 (Разрешение за ползване „si voles") 51
 
18. Paul. D 16, 3, 29, 1 (Разрешение за ползване, лихви) 52
 
19. Paul. Coll. 10, 7, 9 (Разрешение за ползване,
 
понасяне на риска) 53
 
20. Pap. D 16, 3, 25, 1 (depositum ìrregulare) 54
 
20а. Pap. D 16, 3, 24 (depositum Ìrregulare! Лихви?)   55
 
20b. Scaev. D 16, 3, 28 (depositum ìrregulare, лихви) 57
 
в) Depositum in sequestre (секвестър) 58
 
21. Paul. D 16, 3, 6 (Дефиниция) 58
 
22. Ulp. D 19, 5, 18 (Отграничение) 59
 
22a. Ulp. D 4, 3, 9, 3 (Отграничение) 60
B, Commodatum - - * —- * —* 61
 
а) Отговорност на комодатаря - —* 62
 
23. Gai, D 13, 6, 18, рг. (dULgentissimus paterfamilias) 62
 
24. Uìp. D 13, 6, 5, 14 (custodia)     65
 
25. Ulp. D 13, 6, 5. Ю (Намаляване на отговорността) 66
 
26. Paul. Sent 2, 4, 2 (Засилване на отговорността) 1... 67
 
27. Juì. D 13. 6. 19 (Отпадане на отговорността при причинени
 
от другиго вреди) 68
 
28. Mod. Coll. 10, 2, 6 (Претенции при кражба)   69
 
29. Ulp. D 13, 6, 12, 1 (Редовно връщане на вещта)   70
 
б) Насрещни претенции на комодатаря 71
 
30. lui. D 47, 2, 60 (59) (Разноски) ..... 71
 
: 31. Mod. Coll. 10, 2, 5 (Отграничение между обезщетението
 
■ за разноски на влогоггрцем.ателя и заемателя за послужване) 73
 
■ 32. Gai.. D 13, 6, 18, 4 (Компенсация или actio contraria) .: 1... 75
 
в) Екскурс: Прекарий (precaHum) - ... 76
 
33. Ulp. D 43, 26, I, рг.’ я 3 (Дефиниция; отграничение от заем
 
за послужване) :... 76
 
34. Fior. D 13, 7, 35, 1 (Приложно поле) 77
 
П. Глава: Вербални контракти 78
 
Въведение 78
 
Stipuìatio - * 78
 
а) Тълкуване, грешка   80
 
35. Cels. D 34, 5, 26 (27); Cels. D 45, 1, 99 рг.
 
(ambiguitas contra stìpulatorem) 80
 
36. Uìp. D 45. 1. 80; Ulp. D 45, 1, 38, 18 (ut res in tato sit) 82
 
37. Ulp. D 45. 1, 81 рг. (Пропуснато добавяне на наказателна сума) 84
 
38. Paul. D 45, 3, 22 (Грешка относно природата на вещта) 85
 
39. Paul. D 45, 1, 83, 1 (Липса на съгласие) ...86
 
б) Условие * * 87
 
" 40. Uìp. D 23. 3, 21 (causa dotis)   87
 
41. Cels. D 45, 1, 97, 2 (si tibi nupsero) 88
 
42. Juì. D 45, 1, 61 (Л heredem me nom feceris) 89
 
43. Paul, D 45, 1, 8 (Срок и условие) 90
 
44. Cels. D 45, 1, 99,1 (Срок и условие) 91
 
в) Невъзможност на нрестацията 92
 
45. Gai. Inst. 3, 97 (Начална невъзможност) 92
 
46. Pomp. D 45, 1, 33 (Последваща невъзможност) 93
 
47. Paul. D 45, 1, 37 (genus- и species-задължения) 94
 
г) Договор в полза на трети лица 95
 
48. Gai. Inst. 3, 103 (Спор на школите) 95
 
д) Забава , 97
 
49. Uìp. D 45, 1, 314 (mora debitorìs) 97
 
50. Paul. D 45, 1, 91, 3 (perpetuano obligationis; emendano morae) 98
 
51. jav. D 45. 1, 105 (mora creditoris при алтернативни задължения)   100
Е. Екскурс: Поръчителство     101
 
51а. Раи!. D 46. 1, 56, 2 (Акцесорен характер на поръчителството) 102 ...
 
516! Marci. D 44, 1. 19 (Възражения на поръчителя) 103
 
5 Ir. Pani. D 46, 1, 28 (Сълоръчители: bmeficium divisionis) .105
 
5Ir. Mod. D 46, .1, 39 (Съгюръчители: отстъпване на акцията) 106
 
51д. Ulp. D 12, 6, 25 (Сълоръчители: грешка при плащането) 108
 
51е. Ulp. D 17, 1, 6, 2 (Регресен иск на поръчителя: actio mandati) 109
 
51ж. lui. D 46, 1, 3.7 (Регресен мек на поръчителя: прехвърляне
 
на вземането)   110
 
51з. Paul. D 46, 1, 36 (Регресен иск на поръчителя: прехвърляне
 
на вземането) 11Ì
 
51и. Pap. D 46, 1, 51, 3 (Конкуренция със заложно право) 1 3 32
 
51. К Pap. D 46, 1, 52 рг. (Тълкуване на клаузата за поръчителство) 133
 
ITI. Глава: Комсенсуални договори    114
 
Въведение   114
 
A. Empiici venditm - 115
 
а) Цена - 1 IB
 
52. Paul. D 18, 1, 1, 1 (Уговаряне на цената в пари: спор на школите) 118
 
53. Pomp. D 19, 1, 6, 1 (Цена, частично уговорена в пари) 120
 
54. Uip, D 18, 1, 7, 1 (pretium cerium) 321
 
55. Gai. D 18, 1, 35, 1 (Определяне на цената,
 
предоставено на купувача) 122
 
56. Gai. Inst. 3, 140 (Определяне на цената,
 
предоставено на трето лице) 123
 
57. Ulp. D 18, 1, 7, 2 (Определена основна цена, неопределена
 
допълнителна цена) - 125
 
58. Ulp. D 18, 1, 36 (pretium veruni) 126
 
59. Ulp. D 18, 1, 38 {pretium veruni) 127
 
60. Paul. D 19, 2, 22, 3 (invicem se tircumsaibere) 128
 
61. Dtocl, C 4, 44, 2 (laesio enormis) , 130
 
б) Стока        132
 
62. Gai. D 18, 1, -35, 5 (Продажба на родово определена вещ) 132
 
63. Pomp. D 18, 1, 20 (Договор за наем на трудов резултат) 134
 
64. Pomp. D 18, 1, 8 (emtio speì) 136
 
65. Pomp. D 1.8, 1, 6 pr. (homo liber, res extra commercium) 138
 
66. Lie. Ruf. D 18, 1, 70 (homo liber) 141
 
67. Mod. D 18, 1, 62, 1 (res extra commercium) 142
 
68. Pani. D 38, 1, 34, 3 (res furtiva) 3.43
 
69. Pomp. D 18, 1, 16 pr. (res sua) 144
 
70. Paul. D 18, 1, 15 pr.; Marci. D 18, 1, 44 (Продажба на
 
несъществуваща вещ) 145
 
70а. Paul. D 18, 1, 57 рг. (Частична невъзможност) 146
 
706. Pap. D 18, 1, 58 (Частична невъзможност) 148
 
в) Тълкуване   149
 
71. Pomp. D 18, 1. 33 (Неяснотата е в тежест на продавача)    149
 
72. Labeo D 18, 1, 78 pr. (id quod actum esse apparet)   151
 
73. CeLs. D 19, 1, 38, 2 (id quod actum est) 153
74. Lavo!. D 18, 1, 77 (Контроверзи)' . Г55
 
г) Грешка ^6
 
75. Ulp. D 18, 1, 9 {error in substantia) : 156
 
76. UIp. D 18, .1, 11, 1 (error in sexu) 158-
 
77. Jul. D 38. 1, 43., 1 (Определяне на престацията при липса на обект) .. 159
 
78. Ulp. D 18. 1, И (Грешка на двете страни) : 160
 
д) Носене на риска 161
 
79. Paul. D 18, 6, 8 рг.; Рап]. D 18, 6, 3 (perfetta empitone perìculum ad
 
empiorem respidet.) 161
 
80. Gai, D 18, 1, 35, 7 (Понасяне на риска преди отделяне на вещите) 163
 
81. Pani. D 18, 1, 34, 5 (emptio ad gustum и emptio ad mensuram) 165
 
82. Uìp. D 18, 6, 4. 1 (degustano и perìculum при продажба на вино) 366
 
83. Uìp. D 18. 6, 10 (pactum за понасяне на риска) 168
 
84. Pani, D 18, 1, 34, 6 (Понасяне на риска при алтернативни
 
задължения) - 169
 
85. Paul. D .18, 6, 13 (12); (Едил разбива продадени легла) 171
 
86. Labeo D 19, 1, 54 рг. (Продаден роб претърпява злополука
 
при работа) - 173
 
е) Неизпълнение и забава 175
 
87. Uìp. D 19, 1, 1, рг. (Обезщетение за вреди при неизпълнение) 175
 
88. Nerat. D 19, 1, 31, 1 (Забава на длъжника, обезщетение за интереса) 176
 
89. Hermoa. D 18, 6, 20 (19) (Забава на длъжника, ограничаване на
 
обезщетението при паричен дълг) 178
 
90. Pomp. D 19, 1, 3, 3 (Забава на длъжника, обезщетение за вреди
 
при стоки с пазарна цена) 180
 
91. Paul. D 19, 1, 21, 3 (Забава иа длъжника, обезщетение за вреди
 
при стоки с пазарна цена) 181
 
92. Pomp. D 19, 1, 9 (Забава на кредитора, иск за вдигане?) 182
 
93. Uìp. D 18, 6, 1, 3 (Забава на кредитора, длъжникът излива виното) 184
 
94. Pomp. D 18, 6, 18 (17) (Забава на двете страни) 186
 
ж) Отговорност за евикция     188
 
95. Ulp. D 18, 1, 25, 1; Ulp. D 18, 1, 28 (Продавачът не дължи
 
предоставяне на правото на собственост)   188
 
96. Jav, D 21, 2, 60 (Отговорност за евикция от договор
 
за покупко-продажба) 190
 
97. Gai. D 21, 2, 6 (Предоставяне на гаранции съобразно consuetude
 
regioni) 192
 
98. Pomp. D 18, 1, 66 рг. (Отговорност, надхвърляща границите на dicta) 193
 
99. Uìp. D 21, 2, 37, 1 (Принуда за сключване на stipulano duplae) 194
 
100. Jul. D 21. 2, 8 (Продавачът отговаря за интереса) 195
 
101. Pomp. D 19,1, 6, 9 (Договорно изключване на отговорност) 196
 
102. Afr. D 19, 1, 30, 1 (Засилване на отговорността при dolus
 
на продавача)   197
 
103. Pomp. D 21, 2, 16, 1 (Изискуемоет при stipulatilo duplae) 199
 
104. Ulp. D 21, 2, 33 (Изискуемоет при stìpulatio duplae) 200
 
105. Marceli. D 21, 2, 61 (Евикция на последващия купувач) 201
 
106. Pomp. D 21, 2, 29 pr. (concursus causarum) 202
 
107. Paul. D 21, 2, 9 (concursus causamm) 203
108. Paul. D 21, 2, 35, 1 (Частична евикция) 204
 
109. Paul. D 18, 4, 7; Jav. D 18, 4, S (Отговорност при продажба
 
на наследство) ! 205
 
110. Ulp. D 18, 4, 4 (Отговорност при продажба на вземане) 207
 
111. Hermog. D 21. 2, 74. 3 (Отговорност при продажба на вземане) 209
 
з) Отговорност за скрити недостатъци на вещта 210
 
112. Paul. D 19, 1, 4 рг. (Умишлено скриване на недостатъци) 210
 
113. Gai. D 18, 1, 35, 8 (Несъобщаване за пречещ съсед) 211
 
114. Pomp. D 19, 1, 6, 4 (Спор относно отговорността за повредени
 
съдове) 212
 
115. Ulp. D 19, 1. 13, 1 (Продаденият роб е fur и ли fugitivus) 214
 
116. Ulp. D 19, 1. 13 рг. (Продавачът отговаря за интереса)   215
 
117. Marci. D 18, 1, 45 (Продавачът отговаря за интереса) 217
 
118. Fior. D 18, 1, 43 рг. (Гарантирани качества) 219
 
119. Gai. D 18, 6, 16 (15) (Продажба на вино) 220
 
120. Uìp. D 21, 2, 31 (Стипулация за липса на недостатъци) 223
 
121. Uìp. D 19, 1, 11, 3 и 5 (Грешка и отговорност за недостатъци) 224
 
122. Paul. D 19, 1, 21, 2 (Грешка и отговорност за недостатъци) 227
 
и) Едилски искове 228
 
123. Ulp. D 21, 1, 1, I; Ulp. D 21, 1, 38 рг. (Текстове на Едикта) 228
 
124. Uìp. D 21, 1, 1, 8; Uìp. D 21, 1, 8 (morbus или vìtium, проявени
 
в достатъчна степен) 230
 
125. Paul. D 21, 1, 11. (Липсващ зъб) 232
 
126. Uìp. D 21, 1, 4, 2 (Комарджии и пияници) 233
 
127. Ulp. D 21, 1, 17, 8 (fugitivus) 234
 
128. Ulp. D 21, 1, 31, 11 (Робът умира преди развалянето) 235
 
129. Paul. D 21, 1, 47 рг. (Претенции за разваляне
 
след освобождаване?) 237
 
130. Ulp. D 21, 1, 31, 16 (Повторно предявяване на акцията за
 
намаляване на цената) 238
 
131. Gai. D 21, 1, 18, 1 и 2 (Гарантирани качества) 239
 
132. Uìp. D 21, 1, 19 рг. (Необвързваща похвала) 240
 
к) Допълнителни уговорки    241
 
133. Pomp. D 18, 3, 2 (lex commissario.) 241
 
134. Scaev. D 18, 3, 8 (lex commissaria, забава на кредитора) 243
 
135. Ulp. D 18, 2, 2 pr.; Paul. D 18, 2, 1 (in diem addictio, отлагателно
 
или прекратително условие?) 245
 
136. Ulp. D 6, 1, 41 pr. (in diem addictio, вещно действие?) 247
 
137. Ulp. D 18, 2, 4, 6 (ira diem addictio, хипотези) 248
 
138. Paul. D 18, 2, 14, 1 (in diem addictio, заблуда на продавача) 250
 
139. Uìp. D 18, 1, 3 (pactum dispUcentiae) 251
 
140. Hermog. D 18, 1, 75 (pactum protimiseos) 253
 
141. Proc. D 19, 5, 12 (pactum de retroemendó) 255
 
142. Paul. D 18, 1, 56 (ne prostituatur) 257
 
143. Uìp. D 18, 1, 50 (Осуетено настъпване на условието) 258
`