7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Casebook по римско вещно право Хаусманингер 2008

Casebook по римско вещно право Хаусманингер 2008

Сумата се прибавя директно в кошницата
11.00лв


Съдържание
Глава 1: Придобиване на владението
 
ВЪВЕДЕНИЕ - -
 
À. Придобивен способ: corpore et animo 21
 
1. Paul D 41,2, 3, 1 (Принцип „carpare et animo", навлизане
 
в недвижим имот) 22
 
2. Cels. D 41, 2,18, 2 (Доставяне в дома на купувача, показване от кула) 25
 
3. lav, D 46, 3, 79 (Оставяне в conspectu, imditio briga тапи.)   28
 
4. Paul D 41,2, 1, 21 (Съгласие при непосредствената наличност
 
на вещта, ocuiis et affectu) 30
 
5. Pap. D, 18, 1, 74 (Предаване на ключовете-пред склада).....................,....... 32
 
6. Gai. D 41,1, 9, б (Предаване на ключовете) ...,......,.,..,.....,.,„„„,..,.,34
 
7. Paul. D 18, 6, 15 (14), 1 (Маркиране на греда)   .......35
 
8. Gai. D 41,1, 5,1 (Ранено диво животно)       37
 
9. Proc. D 41, 1, 55 (Улавяме на глиган в капан)     .40
 
10. Jav. D 41, 2, 51 (Поставяне на пазач при купчина дърва) 43
 
11. Ulp. D 18, 6, 1, 2 (Запечатване на цолиум от купувача) 45
 
Б. Особени хипотези: придобиване на владение „animo“ 47
 
а) Tradido brevi тапи         .........49
 
12. Gai. D 41,1, 9, 5 (Държателят купува вещ)         "-49
 
13. Ulp. D 12,1, 9,9 (Влоголриемателят получава разрешение
 
да ползва .парите) —-50
 
14. Ulp. D б, 2, 9, 1 (Pro traditici erit accipienda) ,     53
 
Екскурс: пето sibi ipse causarti possessions mutare potest 54
 
15. Paul D 41, 2, 3,19 и 20 (Граници на принципа)     „„55
 
16. Paul D 41, 2, 3,18 (Кражба от страна на държателя) 56
 
б) Constitution possessorìwn      .......,...,...,.,57
 
17. Cels, D 41, 2,18 pr. (формулиране на принципа)   .....57
 
18. Marceli. D 41, 2,19 pr. (Владелецът наема от собственика) ..............................59
 
19. lav. D 41, 2,21, 3 (Получилият една вещ в прекариум я наема
 
от собственика) 60
 
20. Uip. D 6,1, 77 (Жена дарява и взема под аренда един недвижим имот) ....... 61
 
21. Pap. D 41, 2, 48 (Отсъствие на constitutumpossssorium при дарение)............... 62
 
В. Способност за придобиване на владение..     63
 
а) Придобиване на владение и дееспособност 64
 
22. Paul. D 41, 2, 1, 3 (Puriosus, pupUlus)         64
 
б) Придобиване на владение чрез роби и подвластни   66

 

аа) Придобиване на владение и имуществена ггравопособност 66
 
23. Pap. D 4J, 2, 49, 1 (Подвластен не може да владее) 66
 
бб) Придобиване на владение чрез собствени роби и подвластни........... 67
 
24. Paul D 41, 2, 3, 12 (Принцип animo nostro, carpare alieno) ; 67
 
25. Paul D 41, 2, 1, 5 (Придобиване чрез пекулий и без знанието
 
на dornmus-z) . .69
 
26. Pap. D 41, 2, 44, 1 (Utilitatis causa iure singulari reception) 70
 
вв) Придобиване на владение чрез bona fide semens и
 
чрез servite usufructuarius .........72
 
27. Gai. Inst. 2, 49 (Владението върху роб предпоставка ли е
 
за придобиване на владение чрез него) 72
 
28. Paul. D 41, 2, 1, 16 (За кого придобива bona fide semens?)   .......74
 
29. Pomp. D 41, 1, 21 pr. (Въпросът, c чии средства придобива робът),.  75
 
30. Pani. D 41, 2, 1, 8 (Липса от необходимост да се владее роба) 76
 
гг) Придобиване на владение чрез servus fugiùvus 77
 
31. Paul. D 41, 2, 1, 14 (Контроверзия)     „77
 
в) Придобиване на владение чрез „свободни“ представители .... 79 3.2. Gai. Inst. 2, 95 (Принцип per extramam personam nobis adquiri non posse) 79
 
33. Paul Sent 5, 2, 2 (Придобиване на владение чрез прокуратор
 
utilitatis causa reception) gl
 
34. Paul. D 41, 2, 1, 20 (Procurator; tutor, curator)     82
 
35. Callisti". D 41, 1, 59 (Невъзможност за придобиване на
 
владение чрез мандатар) 83
 
36. Ulp. D 41, 1, 20, 2 (Quasi procurator)     .......84
 
37. Lab. D 41, 1, 65 pr, (Придобиване на владение чрез куриер) ...85
 
38. Ulp. D 47, 2, 14, 17 (Придобиване на владението на писмо) 86
Глава 2: Запазване и загубване на владение
 
ВЪВЕДЕНИЕ 87
 
А. Доброволен отказ от владение
 
(едностранно или чрез прехвърляне, движими
 
или недвижими вещи) gp
 
39. Paul D 41, 2, 3, 9 (Видове за изгубване на владението)       89
 
40. Paul. D 41, 2, 3, б (Изгубване на владение solo animo)     91
 
41. Ulp. D 41, 2, 29 (Pupillas не може да загуби владението animo)   92
 
42. Marci. D 41, 1, 11 (Pupillus не може да прехвърля владение)   93
 
43. Cels. D 41, 2, 18, 1 (Изгубване на владението при предаване
 
на вещ на furìosus)  94
 
44. Ulp. D 41, 2, 34 pr. (Изгубване на владението чрез отказ
 
от намерението да се владее при грешка) 95

 

Б. Независеща от волята загуба на владение 97
 
а) върху движими вещи 97
 
45. Pomp. D 41, 2, 25 рг. (формулиране на принципа)   97
 
46. Paul. D 41, 2, 3, 13 (Избягал добитък, избягал роб) 98
 
47. Ulp. 0 41,2, 13 рг. (Камъни в Тибър, servus fugilivus)   99
 
47а Pap. D 41, 2, 44 рг. (Заровени нари)   100
 
б) върху недвижими имота 101
 
аа) запазване и загубване на владението на летни и зимни пасища 101
 
48. Paul. D 4], 2, 3, 11 (Общ принцип) 101
 
49. Proc. D 41, 2, 27 (Владелецът се разболява от душевна болест) 102
 
50. Ulp. D 43, 16, 1, 25 (Разширяване на приложното поле на volgo dicium
 
и върху други имоти) 103
 
51. Pap. D 41, 2, 44, 2-46 (Принцип на симетрията, деление на казусите) 104
 
бб) запазване и загубване на владението на други недвижими имоти
 
от страна владелеца... 106
 
52. Ulp. D 41, 2, 6, 1 (Владелецът се завръща от пазар и заварва натрапник) .. 106
 
53. Pomp. D 41, 2, 25, 2 (Запазване на владението до провала на опита
 
за повторно установяване ва физическо господство) 107
 
54. Cels. D 41, 2, 18, 3 (Установяване на физическо господство върху
 
част от имота) 108
 
55. lav. D 41, 2, 22 (Придобиване на владение без възможност
 
за запазването му) 109
 
Екскурс: Защита на владението 110
 
56. Ulp. D 43, 16, .1, 30 (Относителност ва защитата на владението) 112
 
57. Jul. D 43, 16, 17 (Запазване на владението и възвръщане на владението) ... 115
 
58. Pap. D 43. 16, 18 рг. (Арендатор възпрепятства достъпа на купувача
 
до недвижимия имот) 117
 
59. Ulp. D 43, 16, 1, 27 (Vis armata) 118
 
вв) запазване и загубване на владение чрез държател
 
(роби, арендатори) (На недвижими или движими вещи) 119
 
60. Lab. D 19, 2, 60,1 (Запазване на владението чрез наследника
 
на арендатора) 119
 
61. Pomp. D 41, 2, 25,1 (Смърт, душевна болест, пренаемане) 120
 
62. Paul. D 41, 2, 30, 6 (Верига от държателя) 121
 
63. Paul. D 43, 2, 32, 1 (Наемател продава вещта в я наема повторно
 
от купувача) 122
 
64. Gai. D 41, 2, 9 (Запазване на владението чрез гост или приятел) 123
 
65. Paul. D 41, 2, 3, 8 (Робът или арендаторът напускат имота) 124
 
66. Proc. D 4, 3, 31 (Прислугата е продумана да напусне недвижимия имот) ... 125

 

Б. Независеща от волята загуба на владение 97
 
а) върху движими вещи 97
 
45. Pomp. D 41, 2, 25 рг. (формулиране на принципа)   97
 
46. Paul. D 41, 2, 3, 13 (Избягал добитък, избягал роб) 98
 
47. Ulp. 0 41,2, 13 рг. (Камъни в Тибър, servus fugilivus)   99
 
47а Pap. D 41, 2, 44 рг. (Заровени нари)   100
 
б) върху недвижими имота 101
 
аа) запазване и загубване на владението на летни и зимни пасища 101
 
48. Paul. D 4], 2, 3, 11 (Общ принцип) 101
 
49. Proc. D 41, 2, 27 (Владелецът се разболява от душевна болест) 102
 
50. Ulp. D 43, 16, 1, 25 (Разширяване на приложното поле на volgo dicium
 
и върху други имоти) 103
 
51. Pap. D 41, 2, 44, 2-46 (Принцип на симетрията, деление на казусите) 104
 
бб) запазване и загубване на владението на други недвижими имоти
 
от страна владелеца... 106
 
52. Ulp. D 41, 2, 6, 1 (Владелецът се завръща от пазар и заварва натрапник) .. 106
 
53. Pomp. D 41, 2, 25, 2 (Запазване на владението до провала на опита
 
за повторно установяване ва физическо господство) 107
 
54. Cels. D 41, 2, 18, 3 (Установяване на физическо господство върху
 
част от имота) 108
 
55. lav. D 41, 2, 22 (Придобиване на владение без възможност
 
за запазването му) 109
 
Екскурс: Защита на владението 110
 
56. Ulp. D 43, 16, .1, 30 (Относителност ва защитата на владението) 112
 
57. Jul. D 43, 16, 17 (Запазване на владението и възвръщане на владението) ... 115
 
58. Pap. D 43. 16, 18 рг. (Арендатор възпрепятства достъпа на купувача
 
до недвижимия имот) 117
 
59. Ulp. D 43, 16, 1, 27 (Vis armata) 118
 
вв) запазване и загубване на владение чрез държател
 
(роби, арендатори) (На недвижими или движими вещи) 119
 
60. Lab. D 19, 2, 60,1 (Запазване на владението чрез наследника
 
на арендатора) 119
 
61. Pomp. D 41, 2, 25,1 (Смърт, душевна болест, пренаемане) 120
 
62. Paul. D 41, 2, 30, 6 (Верига от държателя) 121
 
63. Paul. D 43, 2, 32, 1 (Наемател продава вещта в я наема повторно
 
от купувача) 122
 
64. Gai. D 41, 2, 9 (Запазване на владението чрез гост или приятел) 123
 
65. Paul. D 41, 2, 3, 8 (Робът или арендаторът напускат имота) 124
 
66. Proc. D 4, 3, 31 (Прислугата е продумана да напусне недвижимия имот) ... 125

 

Г. Дерелшсция (изоставяне) и намиране на вещи 168
 
97. Jav. D 41,1, 58 (Дерелнхция) - - 168
 
98. Ulp. D 47, 2, 43, 8 и 9 (Находка) 170
 
Д. Намиране на съкровище         172
 
99. Paul. D41,1,31,1 (Дефиниция),...............   ......172
 
100. Paul- D 41, 2, 3, 3 (Историческа перспектива и контроверзия)   173
 
101. Scaev. D 6, 1, 67 (Занаятчия намира пари при ремонт на гьща)   175
 
Е. Придобиване на плодове       176
 
102. lui. D 22,1, 25, 2 (Изгубване на добросъвестността преди събирането)...... 176
 
103. Paul. D 41, 1, 48, 1 (.Bonafides при придобиване по давност
 
и придобиване на плодове),,....,..,...... 177
 
104. Pani. D 41, 3, 4,19 (Придобиване на вълната на откраднати овце)   180
 
Ж. Съединяване и смесване     ,..Ш
 
а) Съединяване на движими вещи с недвижим имот   181
 
105. Gai. D 41, 1, 7, 13 (Impiantano)       181
 
106. Scaev. D 41,1,60 (Подвижен хамбар в чужд недвижим имот)   183
 
107. Cels. D 6, 1, 38 (Строеж в чужд недвижим имот) 185
 
108. Gai. D 41, 1, 7, 10 (Tignum iunctum)       188
 
109. lui D 6,1, 59 (Собствен материал е вграден в чужда къща)   190
 
б) Съединяване на движими вещи • •• 390
 
ПО. Gai. D 41, 1, 9,1 (Написани букви и папирус/пергамент)   190
 
111. Gat. Inst. 2, 78 (Картина и дъска)     192
 
112. Paul D 6,1,23, 3 (Картина и дъска)      194
 
113. Paul D 6,1, 23,5 (Заваряване и спояване)       195
 
114. Pomp. D4J, 1, 27, 2 (Заваряване)      .197
 
в) Смесване          198
 
115. Ulp. D 6, 1, 5 рг, (Смесено по или против волята на собствениците зърно) .. 198
 
116. Ulp. D 6,1, 3, 2 (Сготвяне на метали)       199
 
117. Gai. D 41, 1, 7, 8 (Смесване на течности по волята
 
на собствениците в неразделимо цяло и т. н.) 200
 
118. Ulp. D 6, 1, 5, 1 (Смесване на вино и мед в медовина)   ........201
 
г) Особена хипотеза; Пари     202
 
119. Jav. D 46, 3, 78 (Смесване на собствени с чужди монети)   202
 
. 3. Преработване (Спецификация).... 203
 
120. Gai, D 41, 1, 7, 7 (Контроверзия и media sen tenda)   .....................203
Глава 4: Защита на правото на собственост.
 
Ограничения на правото на собственост
 
ВЪВЕДЕНИЕ 206
 
A. Rei vindicatio ....208
 
а) Пасивна легитимация 209
 
121. Ulp. D 6, I, 9 (Владение или държане) ,.....,209
 
122. Paul. D 6, 1, 27, 1 (Владение към момента на litis centesimo
 
и/или към момента на постановяване на съдебното решение) ..,.211
 
123. Paul. D 6, 1,7 (Fictus possessor)    ...........212
 
124. Gai. p 44, 2, 17 (Юридическа сила) .......213
 
б) Обхват на задължението на ответника да реституира 214
 
125. Paul. D 6, 1, 33 (pruciuspercepii и percipiendi) ..214
 
126. Pant. D 6, 1, 16, 1 (Отговорност при погиване по вина на владелеца) .....215
 
127. Ulp. D 6, 1, 15, 3 (Отговорност при случайно събитие)   ..217
 
128. Ulp. D 6,1, 17 рг, (Владелецът препродава роб, купувачът го убива) 218
 
129. Uip. D 6, 1, 37 (Обезщетение за луксозни разноски, ius lollendi)   219
 
Б. Actio Publiciana и възражения   .........220
 
130. Pomp. D 21, 3, 2 (Купувач купува от несобственик)     222
 
131. Ulp. D 44, 4, 4, 32 (Купувач купува от несобственик)... ...........224
 
132. Ulp. D 6, 2, 9, 4 (Продажба на една и съща вещ на двама купувачи) ...„.225
 
133. Herat D 19, 1, 33, 2 (Продажба на една и съща вещ на двама купувачи) ,...227
 
B. Aedo negatori а ....228
 
134. Uip. D 8, 5, 8, 5 (Имисии: сиренарна)         228
 
135. Atf. D 8, 5, 11, 2 (Имисии; сметище)          .231
 
Г. Interdictum quod vi aut clam (тълкуване на едикта) 232
 
136. Ulp. D 43, 24, 1, 5 и б; Paul. D 43, 24, 20, 1 (Vi factum)   ....233
 
137. Uìp. D 43, 24, 3, 7 (Cium factum)         235
 
138. Ulp. D 43, 24, 7, 5-7 (Opus in solo factu, вреди)       236
 
139. Vermi. D 43, 24, 22,1 (Правна ирелевантност на вредите) 237
 
140. Venul. D 43, 24, 22, 3 (Разходка)       ...'238
 
141. Ulp. D 43,24,11 pr. (Разваляне качеството на водата)   239
Глава 5: Сервитути
 
ВЪВЕДЕНИЕ ; 240
 
А. Поземлени сервитути 242
 
142. Ulp. D 8, 5, 6, 2 (Servitus oneris ferentiì) ..........242
 
143. Ulp. D 8, 3, 5, 1 (Vicinità.?, utilìtas) 244
 
144. Ulp. D 43, 20, 1, 18 (Нарушаване на договорно установените
 
модалитети за упражняване на сервмтута) 246
 
145. Paul. D 8, 1, 8 (Недопустимо съдържание) 247
146. Cels. D8, 3. 11 (Учредяване чрез in iure cessh) .....
 
]47. Gai. D 8, 2,*6 (Погасяване чрез non usm и asucapio iibertatis) 148. Pomp. D 8,’ 2, 7 (Usucapii hbenaiis)
Б. Лични сервитути.
a) Ususfmctus
 
149. Ulp. D 7, 1» 68 pr. - 2; -Pomp. D 7, 1» 69 (Дете на робия я, стадо добитък) 252
 
150. Ulp. D 7, 1,12, 1 (Упражняване чрез отдаване под аренда, продажба) ........254
 
151. Ulp. D 7, 1, 15, 4 (Понятие за vir bonus)      255
б) Usus
 
152. Ulp. D 7. 8, 2, 1 и D 7, 8, 4, 1 (Къща)
 
153. Uip. D 7, 8, 12, 1 и 2 (Недвижим имот, стадо овце)
 
154. Pomp. D 7, 8, 22 pr, (Гора) ••
Глава 6: Заложно право
 
въведение
À. Възникване и погасяване на заложното право - 263
 
а) Pignustaciturn.... ' 263
 
155. Pomp. D 20, 2, 7 pr. (Отдаден под аренда полски имот, плодове) 263
 
156. Herat. D 20, 2, 4 pr. (Отдаден под наем градски имот,mducta et illata) 264
 
157. Ulp. D 20, 2, 3 (Склад, страноприемница, строителен участък,
 
inducta. illata) -266
 
158. Marci. D 20, 2, 2 (Размер на отговорността, наемна цена, вреди) 267
 
159. Ulp. D 43, 32, 1 pr. {Interdictum de migrando)       .....268
 
б) Обща ипотека и залог на съвкупности от вещи   269
 
159а.Ulp. D 20, 1, 6; Paul. D 20, 1, 7 (Изключения)  269
 
1596.Scaev. D 20,1, 34pr. 2 (Отдадена под аренда tabema)  271
в) Res aliena pignori data •••■ 272
 
160. Mod. D 20, 1, 22 (Собственикът наследява длъжника) 272
 
161. Paul. D 13, 7, 41 (Длъжникът наследява собственика)  273
 
161а. Ulp. D 13, 7, 9 pr. 4 (Искове от договора за залог) 274
г) Погасяване на заложното право по взаимно съгласие 275
 
162. Marci. D 20, 6, 8, 14 (Заложният кредитор разрешава
 
на длъжника продажбата на заложената вещ) 275
 
163. Marci. D 20, 6, 8, 15 (Заложният кредитор търпи продажба от
 
страна на длъжника) 276
 
164. Paul D 47, 2, 67 (66) рг. (Длъжникът продава вещта
 
без съгласието на кредитора) 277
 
165. Pomp. D 13, 7,3 (Кредиторът връща дадената в залог вещ) 278
е) Погасяване на задължението
 
166. Ulp. D 20, 3, 19 (Pignoris causa indivisa est)
 
`