7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Communicative Czech Intermediate Workbook

Communicative Czech Intermediate Workbook

Сумата се прибавя директно в кошницата
10.00лв


Pfedmluva
Dostàvà se vàm do rukou sada cviceni uròenà jako doplnèk k ucebnici Ivany Reskové - Bednàrové a Mag-daleny Pintarové Communicative Czech (Intermediate Czech). I kdyz tato kniha obsahuje dostatek nejmznejsich cviceni, ve své praxi jsem pro studenty vytvarela dalsi materialy na procvicovàni raznych jazykovych jevù. Nè-kterà cviceni existovala dlouho pouze v podobé ùstni. Protoze se v intenzivmch kurzech Ustavu jazykové a od-bomé pripravy uci pét vyucovacich hodin denne, je ucitel postaven pred ukol pripravit a zorganizovat jazyko-vou v>oiku tak, aby byla maximàlné efektivni a pfitazliva. Doufàm, ze Workbook k Intermediate Czech tomuto cili napomùze. Mùze vsak podle néj pracovat i student - samouk.

Workbook obsahuje 10 lekci, z toho dvé opakovaci. Lekce jsou rozdéleny do tri casti. Òàst A obsahuje cvi-ceni vizici se ke gramatice lekce, napfiklad Dejte do spràvnych forem, Doplnte osobni zàjmena ve spràvném tv аги, Doplhte prepozice, Prevedete do futura a podobnè. Do casti B jsou zarazena cviceni lexikalni (Doplnte vhodnà slova, Dokoncete véty) a zejména opakovaci, kterà maji procvicit jiz znàmé gramatické znalosti (Tvor-te véty z nàsledujìcich slov, Preved’te do minulého casu, Doplnte vhodnou prepozici, Doplnte osobni zàjmena ve spràvném tv аги). V òàsti C najdeme hlavnè cviceni komunikativni typu Co pfedchàzelo nàsledujlclm odpové-dim, Doplnte dialog a cviceni upevnujici a rozsirujici slovni zàsobu (Napiste opozita, Vyjàdrete synonymicky, Vytvorte adjektiva od substantiv). Nove je zde obsazeno cviceni Opravte chyby, které ma studenty vést k pre-mysleni o jazyce. V lekcich 3, 4 a 5, v nichz je probiràn dativ, lokàl a instrumental pluràlu, najdou studenti pre-hled sloves a prepozic pojxcich se s danymi pàdy. To mùze byt vychodisko napfiklad pro opakovàni smgulàro' vé deklinace pod vedenim ucitele. Po ctvrté a osmé lekci nàsleduji opakovaci lekce, v nichz se shmuje a komplexné procvicuje làtìca probranà v lekcich predchozich.

Zcela nove jsou zde zarazeny Progress tests, s jejichz pomoci si studenti ovéri zvladnuti uciva. Tyto testy jsou zarazeny po druhé, ctvrté, prvnl opakovaci, sesté a druhé opakovaci lekci. Workbook je zakoncen celko-vym Final exam. Kniha je doplnéna klicem, v némz nejsou z pochopitelnych duvodu obsazeny testy.

Instmkce ke cvicenim v lekcich jsou psàna v cestiné. Mnohé pokyny znà student z ucebnice, nekterà cviceni jsou provàzena vzorem.

Pokud se tykà typu cviceni, zàmémè jsem se snazila vyhnout jejich pouhému opakovàni z ucebnice Intermediate Czech, i kdyz mnohà cviceni v ni obsazenà jsou v ceském prostredi zcela pùvodni. Ve vétsi mire jsou zde obsazena cviceni lexikàlni a také cviceni ovéfujici porozumèni textum v knize Intermediate Czech. Lexi-kum je dusledné pouzivàno podle slovni zàsoby v ucebnici; presto se zde - zvlàstè ve ctecich textech - objevu-ji nova slova, kterà maji vhodnym zpùsobem rozsirit studentovu slovni zàsobu.

Primàmi dulezitost, kterou priklàdàm vyznamu pràce s textem pri vyuce cizincù, dokumentuje zarazeni cte-ciho textu do casti C kazdé lekce. Vybéru textù jsem vènovala znacnou pozomost. Jejich témata jsou ruznoro-dà, stejné jako styl textu - od novinového clànku pres povést az po uryvek z beletrie. Pràce s Workbook mùze byt tak velmi flexibilni, zàlezi opravdu na uciteli, jaky zpùsob pràce zvoli.

Chtela by eh podékovat své vyhradni spoluautorce PhDr.Magdalené Pintarové za nezistné zapujcenl materiàlù, které vytvofila bèhem svého lektoràtu na Columbus University.

Tato kniha je vènovàna vsem studentum a ucitelum, ktefi mne svymi pozitivnimi ohlasy na Communicative Czech motivuji k dalsi pràci v oboru cestiny jako ciziho jazyka.

Se zàjmem privitàm vsechny konstruktivni pfipommky tykajici se tohoto ucebniho materiàlù.

`