7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Deskriptiv svensk grammatik

Deskriptiv svensk grammatik

Сумата се прибавя директно в кошницата
10.00лв


JNNEHÀLL
 
fOrord
 
SUBSTANTIV
 
§ 101 INLEDNING
 
A. Genus
 
B. Singularis och plural is
 
C. Artiklar
 
D. Kasus
 
PLURALIS
 
§ 102 pluralAndelser
 
§ 103 OREGELBUNDEN pluralbildning
 
§ 104 Schematisk •dversikt over DEKLINATIONSTILLHÓRIGHET ARTIKLAR
 
§ 105 OBESTÀMD artikel
 
§ 106 BESTAMD artikel
 
§ 107 SCHEMA over OBESTAMD och BESTAMD form av substantiv, SINGULARIS och PLURALIS § 108 ANVANDNING av ARTIKLAR
 
I. Artikellost
 
II, Artikel
 
§ 109 ARTIKELLÓSA SUBSTANTIV § HO Anvandningen av OBESTÀMD ARTIKEL § 111 Anvandningen av BEST AMD ARTI KEL
 
§ 112 Anvandningen av BEST AMD FORM av ADJEKTIV utan fristà-
 
ende artikel
 
§ 113 BORTFALL av e i vissa substantiv
 
§ 114 GENITIV
 
A D J Е КТ I V
 
§ 201 DEFINITION § 202 ATTRIBUTIV stàllning § 203 PREDIKATIV stallning
 
§ 204 SCHEMA over ADJEKTIVET och dess BOJ NINGS MONSTER § 205 Adjektiv med OREGELBUNDEN BÒJNING § 206 BÓJNINGEN av Uteri och gommai § 207 OBÓJLIGA adjektiv
 
§ 208 SUBSTANTIVERADE adjektiv
 
§ 209 Adjektiv i BESTAMD FORM SINGULARIS vid MASKULINA substantiv
 
ADJEKTIVETS KOMPARATION
 
§ 210 KOMPARATIONSMÓNSTER § 211 BORTFALL av e vid komparation

§ 212 KOMPARATIV — obestàmd och bestàmd form § 213 SUPERLATIV — obestàmd och bestàmd form

§ 214 KOMPARATION av adjektiv som betecknar PLATS eller ORD-NING

§ 215 ABSOLUT KOMPARATIV och SUPERLATiV

§ 216 BÒJNING av ADJEKTIV + SUBSTANTIV (efter vissa ord)

RÀKNEORD

§ 301 FORTECKNING

GRUNDTAL

§ 302 BESKRIVNING

§ 303 RÀKNEORD anvànda som SUBSTANTIV och ADJEKTIV § 304 SUBSTANTIV sammansatta av RÀKNEORD + - tal § 305 Anmàrkningar

ORDNINGSTAL

§ 306 BESKRIVNING

§ 307 BILDNING, ÀNDELSER och ARTIKLAR § 308 Anvàndningen av ORDNINGSTAL

ÒVRIGT

§ 309 Anvàndningen av SiFFROR resp. BOKSTAVER i skriftspràket
PRONOMINA

§ 401 BESKRIVNING PERSONLIGA PRONOMINA

§ 402 BESKRIVNING

§ 403 Schema over PERSONLIGA PRONOMINA § 404 ANVÀNDNINGEN av den och det

POSSESSIVA PRONOMINA

§ 405 DEFINITION

§ 406 Schema over PERSONLIGA och POSSESSIVA PRONOMINA § 407 DE POSSESSIVA PRONOMINA hans, hennes, dess, deras

resp .sin, sitt, sina

§ 408 ANVÀNDNINGEN av hans, hennes, dess, deras resp. sin, sitt, sina

RELATIVA PRONOMINA

§ 409 DEFINITION § 410 som § 411 vars, vilkas § 412 vilken, vilket, vilka § 413 vad

§ 414 DEFINITION
§ 415 den har, den dar, etc.
§ 416 den, det, de
§ 417 denna, detta, desso.
§ 418 sàdan, s&dant, s&dana ,
§ 419 samma
§ 420 densamma, etc.
§ 421 dylik, etc.
§ 422 DETERMINATIVA PRONOMINA
INTERROGATIVA PRONOMINA
§ 423 DEFINITION och FORTECKNING
§ 424 1 HUVUDSATS (direkt fréga)
§ 425 1 BISATS (indirekt fraga)
§ 426 vad . . . for n&got, vad . . . for, etc.
INDEFINITA PRONOMINA
§ 427 DEFINITION
§ 428 n&gon, n&got, n&gra, nàgonting
§ 429 ingen, inget, inga, ingenting
§ 430 man (ens, en, sin, sitt, sine)
§ 431 all, allt, alia, allting
§ 432 oar, vart, varje, varenda, var och en, etc. var och en, vart och ett
§ 433
§ 434 varannan etc.
§ 435 annan, annat, andra
§ 436 vem som heist, vad som heist
REFLEXIVA PRONOMINA
§ 437 DEFINITION och FORTECKNING
VERB
§ 501 DEFINITION
§ 502 Verbets TEMA
§ 503 INFINITIV
§ 504 Anvàndningen av INFINITIV
§ 505 Verbets 4STAM
Verbets olika TIDSFORMER, TEMPUS
§ 506 ENKELT resp. SAMMANSATT TEMPUS
§ 507 PRESENS
§ 508 PRETERITUM (IMPERFEKTUM) PERFEKTUM och PLUSKVAMPERFEKTUM
§ 509 Definition
§ 510 Perfektum
§ 511 Pluskvamperfektum
`