7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
English grammar Боянова

English grammar Боянова

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.30лв


 
 
Според значението си съществителните имена се делят на:
 
• Colicmmm (Proper Nouns):
 
Собствените имена дават индивидуални названия на отделни, единични обекти.
 
е Нарицателни {Common Nouns): .
 
Нарицателните имена назовават класове обекти.
(Countable Nouns): , ,
 
Броимите съществителни назовават отделни предмети или лица, които могат да бъдат преброени: room, girl, knife, dog. В единствено число пред тях се поставя числително-
 
тосте или неопределителен члена (an). Броимите съществителни обра:зуват множестве-
 
но число: , ,
 
Itook taxi. Взех (едно) такси.
 
She has daughter and two sons. Тя има една дъщеря и двама сина.
 
{Uncountable Nouns):' , , ,
 
Неброимите съществителни не образуват множествено число: ,
 
colio!. Невъзможно е поставянето на неопределителния член пред неброими съществителни в единствено число, з. също и употребата на числитслни имена. С тях cg използват неопределителните местоимения: ,
 
I bought milk. Купих мляко.
 
I have no information on the problem. Нямам информация по проблема.
 
Неброимите съществителни се разделят на няколко групи в зависимост от значението
`