7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Eпидемиология на инфекциозните болести 2012 Димитрова

Eпидемиология на инфекциозните болести 2012 Димитрова

Сумата се прибавя директно в кошницата
13.65лв


СЪДЪРЖАНИЕ
ОБЩА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И
 
ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА КАТО САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИЦИНСКА НАУКА - П.Георгиев 11
 
История на епидемиологията - П.Георгиев 12
 
История на епидемиологията в България - П.Георгиев 13
 
Проблемът за новопоявяващите се инфекции в епидемиологията - Р.Константинов.... .14
 
Теория на епидемиологията - П.Георгиев........ 16
 
МЕТОДОЛОГИЯ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА -П.Георгиев. 16
 
Описателна дескриптивна епидемиология - П.Георгиев 17
 
Класификация на статистическите показатели - П.Георгиев 17
 
Показателите за структурните съотношения са известни като относителни величини - П.Георгиев 17
 
Стандартизация - П.Георгиев 17
 
Средни грешки - П.Георгиев   17
 
Сезонност - П.Георгиев 18
 
Измерване на причинни зависимости - П.Георгиев 19
 
АНАЛИТИЧНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ - П.Георгиев 20
 
Видове графическо изображение на статистическите данни - П.Георгиев 20
 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ - П.Георгиев 22
 
Цел и задачи на епидемиологията - П.Георгиев 23
 
Връзка на епидемиологията с другите дисциплини - П.Георгиев 23
 
ЕВОЛЮЦИЯ И ЕКОЛОГИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ - П.Георгиев 24
 
ИНФЕКЦИОЗЕН ПРОЦЕС И ИМУНИТЕТ - П.Георгиев 26
 
Същност на инфекцията - П.Георгиев 26
 
Свойства на микроорганизмите и развитието на инфекциозния процес - П.Георгиев 27
 
Роля на макроорганизма в инфекциозния процес - П.Георгиев 27
 
Ролята на външната среда за възникване и протичане на инфекциозния процес - П.Георгиев 28
 
Епидемиологична патогенеза - П.Георгиев 28
 
Форми на инфекциозния процес - П.Георгиев 29
 
Реакция на организма спрямо проникването на патогенните микроорганизми - имунитет - П.Георгиев 30
 
ЕПИДЕМИЧЕН ПРОЦЕС - Т.Димитрова 30
 
Определение и характеристика 3 0
 
Биологични елементи в епидемичния процес 32
 
Епидемиологична соцекосистема.. 32
 
Различия между инфекциозен и епидемичен процес 33
 
Движещи сили на епидемичния процес 34
 
Форми на епидемичния процес , 35
 
МЕХАНИЗЪМ НА ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА Т.Димитрова 35
 
Фази на механизма на предаване на инфекцията 36
 
Локализация на причинителите в организма 37
 
Видове механизми на предаване на инфекцията 37
 
Класификация на инфекциозните болести 39
 
ФАКТОРИ НА ПРЕДАВАНЕ И ПЪТИЩА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФЕКЦИЯТА - ВДойчева 40
 
Водата като фактор за предаване на инфекцията 42
 
Почвата като фактор за предаване на инфекцията .42
 
Хранителните продукти като фактор за предаване на инфекцията 42
 
Живи преносители на инфекцията - членестоноги 43
 
ИЗТОЧНИК НА ИНФЕКЦИЯТА - Р.Констаитинов 46
 
Типични и атипични форми на протичане на инфекциозния процес 47
 
Животните като източници на инфекция .■ 47
 
Външната среда и съхранението на някои причинители на инфекция 45
 
Възприемчиво население и колективен имунитет..., . 45
 
Биологична същност на специфичния имунитет 49
РОЛЯ И ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ПРИРОДНИТЕ
 
ФАКТОРИ ВЪРХУ ЕПИДЕМИЧНИЯ ПРОЦЕС - ТДимитрова 50
 
Социални фактори. 50
 
ПРИРОДНИ ФАКТОРИ - ТДимитрова 51
 
ВИДОВЕ ЕПИДЕМИИ -ТДимитрова 53
 
Природна огнищност при инфекциозните болести 53
 
Периодичност на епидемиите - сезонност и цикличност 55
 
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ЕПИДЕМИЧНОТО ОГНИЩЕ - ТДимитрова .... 55
 
Мерки спрямо болния 55
 
Мерки спрямо околните лица - контактни 56
 
Мерки спрямо заразоносителите...................       56
 
Общи санитарно-хигиенни мероприятия 56
 
СПЕЦИФИЧНА ИМУНОПРОФИЛАКТИКА ИМУНШАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА I* БЪЛГАРИЯ - ВДойчева... 57
 
ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР - П.Георгиев     59
 
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ И ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА - П.Георгиев 62
 
ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ-ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ -ДШаламанов 65
 
Издръжливост на микроорганизмите 66
 
Методи на дезинфекция     67
 
Дезинсекция......            72
 
Видове дезинсекция 73
 
Методи на дезинсекция   73
 
Химичен метод на дезинсекция. Характеристика на отделните групи инсектициди 73
 
Фумигация   75
 
Атрактанти и ренеленти 75
 
Дератизация 76
 
Значение на гризачите хато резервоари на инфекции и като вредители 76
 
Синантропни гризачи - биология и поведение 76
 
Контрол на вредните гризачи 76
 
Изтребителни мероприятия за контрол на гризачи 76
 
Химичен метод и химични средства за контрол числеността на гризачите 77
 
Родентицидни препарати 77
 
Бавнодействащи родентициди 77
 
Антикоагуланти от първо поколение 77
 
Инспекция (мониторинг) за наличие на гризачи 78
 
Дератизация на канална мрежа 78
 
КАРАНТИННИ И МЕЖДУНАРОДНИ МЕРКИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ -ДШаламанов 79
 
Международни здравни правила 79
 
Международен сертификат за имунизации или за прилагането на профилактично средство 81
 
Л ИКВИДИРАНЕ И ЕЛИМИНИРАНЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ТДимитрова  82
 
ЧАСТНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ             84
 
ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ         84
 
ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ - ТДимитрова   84
 
Вирусен хепатит А     84
 
Вирусен хепатит В      86
 
Вирусен хепатит D     88
 
Вирусен хепатит С 89
 
Вирусен хепатит Е     90
 
Полиомиелит - ТДимитрова   90
 
Други ентеровирусни инфекции - ТДимитрова 92
 
Ротавирусен гастроептерит - ТДимитрова 93
 
Коремен тиф и Паратиф А, В - ДШаламанов 95
 
... Салмонелози - ДШаламанов . 98
 
Шттлози - Д.Шилиманое    101
 
Колиентерити (Епюрнхиози) - Д.Шаламанов.... ..104
Бактериални и вирусни ентерити - ТДимитрова.
 
Кампилобактериоза - ТДимитрова
 
Холера - ТДимитрова
 
Бруцелоза - ТДимитрова....
 
Ботулизъм - ТДимитрова
 
Лептоспирози - ТДимитрова
РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ 116
 
Морбили - ВДойчева 116
 
Епидемичен паротит - ВДойчева 117
 
Рубеола - ВДойчева , 119
 
Варицела - ВДойчева          120
 
Грип - ВДойчева.... 121
 
Дифтерия......... ... 124
 
Скарлатина - ВДойчева        125
 
Коклюш и паракоклюш - ВДойчева       127
 
Менингококова инфекция - ВДойчева      128
 
Легионелоза - ВДойчева 130
 
Инфекциозна мононуклеоза - ВДойчева 133
 
ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ 134
 
Петнист тиф - ТДимитрова 134
 
Ку-треска - ТДимитрова 136
 
Марсилска треска - Р.Константинов 138
 
Орнитоза Ornithosis - Р.Константинов   139
 
Лаймска борелиоза - ВДойчева 141
 
Вирусни хеморагични трески - ТДимитрова 142
 
Жълта треска - ТДимитрова 142
 
Кримска-конго - ТДимитрова 144
 
Хеморагична треска - ТДимитрова 144
 
Хеморагична треска с бъбречен синдром - ТДимитрова 146
 
Денга - ТДимитрова 148
 
Кърлежов енцефалит - ТДимитрова 149
 
Чума - ВДойчева 151
 
Туларемия - ВДойчева 153
 
Ерлихиози - Р.Константинов 154
 
Синдром на придобитаимунна недостатъчност (СПИН) - ТДимитрова 156
ПОКРИВНИ ИНФЕКЦИИ      159
 
Бяс - ТДимитрова 159
 
Антракс - ДШаламанов 161
 
Тетанус - ТДимитрова 164
 
Шап - ТДимитрова 166
 
Aphthosa 166
 
Херпесвирусни инфекции - ТДимитрова 167
 
Обикновен херпес      167
 
Газова анаеробна инфекция (Клостридиоза) - ДШаламанов      ..............168
СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ИЗИСКВАЩИ ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР И ЦЕЛЕВИ ПРОГРАМИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА - П.Георгиев 171
 
РЕВМАТИЗЪМ И СТРЕПТОКОКОВА ИНФЕКЦИЯ EBSTEIN-BARR ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ
 
И НАЗОФА РИНГЕАЛЕН КАРЦИНОМ 171
 
Инфекция с хеликобактер пилори и язвена болест 172
 
Протрахирани ентеровирусни инфекции и хронични миокардиопатии 172
 
Ентеровирусни инфекции и диабет 172
 
Есно-вирусен увеит   173
 
Вирусен хепатит тип в и първичен карцином на черния дроб 173
 
Неврологични заболявалия и b. burgdorferi (лаймска болест) 174
 
Папилома вирусни инфекции (Verrucae) 174
 
ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ - 11 Георгиев 176
 
ГРАФИКИ ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТ 18 0
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .204
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ................... 207
 
`