7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Español como segunda lengua extranjera B1+

Español como segunda lengua extranjera B1+

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


Съдържание
Предговор .. 5
 
А. ЕЛЕМЕНТИ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ 6
 
1. Разбиране при слушане 6
 
2. Разбиране при четене 7
 
3. Лексико-граматически тест 8
 
4. Писмено изразяване ., 8
 
Б. УСТЕН ИЗПИТ 8
 
Примерен конспект за устен държавен изпит , 9
 
Първа, част - Теми от ежедневния бит 9
 
Част втора ~ познавателни и специализирани теми 9
 
Някои препоръчителни източници за подготовка 30
 
I PARTE
 
EXAMEN FINAL DE ESPANOL COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
 
(RELACIONES INTERN ACION ALES, ESTUDIOS EUROPEOS, CIENCIAS POLITICAS) 11
 
Variance 1
 
El grano de arroz 11
 
Bajo sospecha 12
 
EXAMEN FINAL DE ESPANOL COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
 
(RELACIONES INTERNA CION ALES, ESTUDIOS EUROPEOS, CIENCIAS POLITICAS) 3 6
 
Variante 2
 
i'M'i Gloria! jMi gloria! «yPor que me laarrebatan? 16
 
Zapatero, la victoria del cambio 17
 
EXAMEN FINAL DE ESPANOL COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
 
(RELACIONES INTERNACIONALES, ESTUDIOS EUROPEOS, CIENCIAS POLITICAS) 21
 
Variants 3
 
Quiets practice deporte y cuales son los mas practicados 2]
 
Objetivos politicos de la UE 22
 
EXAMEN FINAL DE ESPANOL COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
 
(RELACIONES INTERNA CION ALES, ESTUDIOS EUROPEOS, CIENCIAS POLITICAS) 26
 
Variante 4
 
Ciudad abierta 26
 
Espana va no es tan diferente: la modernizacion de la sociedad 27
 
EXAMEN FINAL DE ESPANOL COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
 
(RELACIONES INTERNA CION ALES, ESTUDIOS EUROPEOS, CIENCIAS POLITICAS) 31
 
Variance 5
 
Maldito karma 31
 
Un estilo de vida 32
 
II PARTE
 
EXAMEN FINAL DE ESPANOL COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
 
(RELACIONES ECONOMICAS INTERNA CION ALES) 36

 

Variantc 1
 
El corcho 36
 
Las cans as de la crisis mimdial 38
 
EXAMEN FINAL DE ESPANOLCOMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
 
(R.ELA.CIONES ECONOMICAS INTERNA CION ALES) 41
 
Variante 2
 
Creso - 41
 
Las singularidades de la crisis espanola 42
 
EXAMEN FINAL DE ESPANOL COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
 
(R EL A Cl ONES ECONOMICAS TNT ERN A CI ON ALES) 46
 
V ariante 3
 
Сатрапа contra la corrida de loros 46
 
La primera crisis del siglo XXI 4?
 
EXAMEN FINAL DE ESPANOL COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
 
(RELACJONES ECONOMICAL INTERN ACTON ALES) 51
 
Variante 4
 
El cielo de Madrid 51
 
La Globafizacion en curso: Tendencias 52
 
EXAMEN FINAL DE ESPANOL COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
 
(RELACJONES ECONOMICAS INTERN ACTON ALES) 56
 
Variante 5
 
Detectives: mi realidad y el mi to 56
 
El marketing como filosofia y como actividad 57
`