7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Excellence in Excel 2013 (ADVANCED LEVEL)

Excellence in Excel 2013 (ADVANCED LEVEL)

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


УЧЕБНА ПРОГРАМА
Модул 1. Подготовка на данните за анализ
 
Примерно запълване с данни (Flash Fill)
 
Валидност на данните - задаване на правила и ограничения
 
Съобщения и действия при нарушение на правилото. Преглед на невалидни данни
 
Създаване на падащ списък
 
Именуване на област
 
Упражнение: Подготовка на данните за анализ Модул 2. Организация на данните в таблица
 
Създаване и поддържане на таблица
 
Функционалност на таблица
 
Условно форматиране. Управление на условното форматиране
 
Упражнение: Организация на данните в таблица
 
Модул 3. Сортиране, филтриране и консолидиране на данни
 
Сортиране на едно ниво и на повече нива
 
Използване на филтри и критерии.
 
Филтриране за уникални стойности или премахване на дублиращи се стойности
 
Филтриране на таблични данни с помощта на сегментатори
 
Консолидиране на данни
 
Упражнение: Сортиране, филтриране и консолидиране на данни
 
Модул 4. Базови функции
 
Абсолютно и относително адресиране
 
Изчисления с клетки от различни листове
 
Свързване на файлове
 
Проверка на формулите
 
Функции за дата и час: TODAY; NOW; WEEKDAY; DATE; DAY; MOUNT; YEAR; DAYS; HOUR; MINUTE; SECOND
 
- Функции за текст: TRIM; LEFT; RIGHT; MID; CONCATENATE; VALUE
 
Информационни функции: ISNUMBER; ISTEXT; ISERROR; ISEVEN; ISODD
 
Упражнение: Базови функции Модул 5. Експертни функции
 
Логически Функции: IF; AND; OR и NOT
 
Вложени функции
 
Функции за изчисления върху списъци и практическото им приложение - SUMIF; SUMIFS; COUNTIF; COUNTBLANK и COUNTIFS
 
• Функции за извличане на стойност и практическото им приложение: LOOKUP; VLOOKUP; HLOOKUP

 

Модул 6. Анализ на данните с диаграми
 
Създаване на диаграма
 
Смяна на типа на диаграма
 
- Филтриране на данни в диаграма
 
- Промяна на данните за диаграма
 
* Създаване на комбинирана диаграма и използване на втора ос » Добавяне на линия на тенденция към диаграма
 
Анализ на данните с диаграма в клетка (Sparklines)
 
Упражнение: Анализ на данните с диаграми Модул 7. Обобщена таблица (PivotTable)
 
Създаване на обобщена таблица
 
Конструиране на данните в структурата на обобщената таблица
 
Показване и скриване на информация
 
Връзка с източника и извличане на данни
 
Използване на един списък с полета за създаване на различни типове обобщени таблици
 
- Групиране на дати
 
- Използване на времева линия за показване на данни за различни периоди от време
 
Филтриране на данните със Sheer
 
- Преглед на данни в йерархията на обобщена таблица
 
* Анализ на данните с диаграма
 
Създаване на самостоятелна обобщена диаграма
 
Обобщаващи изчисления. Създаване и редактиране на изчисляеми полета
 
Форматиране на обобщена таблица
 
Упражнение: Обобщена таблица
 
Модул 8. Обобщаване и визуализация на данните
 
ч Модел на данни
 
* Стартиране на Power View в Excel 2013
 
Източници за данни на Power View
 
« Създаване на диаграми и други визуализации
 
* Филтриране и маркиране на данни « Сегментатори
 
* Представяне на данни
 
Същност на PowerPivot
 
* Създаване на PowerPivot
 
» Компоненти и инструменти
 
Изчисляеми колони в PowerPivot
 
« Създаване на връзка между таблици
 
PivotTable и PivotChart

 

Модул 9. Защита и споделяне на работната книга за съвместна работа
 
Задаване на парола за отваряне и промяна на работната книга
 
Защита на елементи от работният лист и работна книга
 
Споделяне на работна книга за съвместна работа
 
Редактиране на споделена работна книга
 
Ограничения при работата със споделена работна книга
 
Осветяване на промени в споделена работна книга
 
Отчет за съвместната работа
 
Проследяване на промени в споделена работна книга
 
Отказ от режима на споделяне
 
Упражнение: Защита и споделяне на работната книга за съвместна работа
 
Модул 10. Макроси
 
Основни понятия и видове макроси
 
Създаване на макрос чрез записване на действия
 
Стартиране на макроси по различни начини
 
Редактиране на макрос
 
Използване на относително и абсолютно адресиране
 
Копиране на макрос. Преименуване. Изтриване
 
Настройки на разделите
`