7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Fonetika

Fonetika

Сумата се прибавя директно в кошницата
14.00лв


Predmluva (Preface) . 5
 
Zkratky (Abbreviations used) 9
 
FONETIKA  U
<5fskd hlasky. Ceska abeceda. Vyslovnost. Pozdravy a zakladni fraze. Dulezite fraze pouzivane ve tnde.
 
Czech sounds, Czech Alphabet. Pronunciation. Greetings and basic social phrases. Important phrases for students in the classroom.
 
PRVNl DEN 15
 
Osobnf zajmena a sloveso byt Rod substantiv. Demonstrativm zajmeno ten. fifslovka jeden. Adjektiva. Pnslovee mista.
 
Otazky co? kdo? kde? Posesivnf zajmena.
 
Personal pronouns and the verb byt Czech genders. Demonstrative pronoun ten. Numeral jeden. Adjectives. Adverbs of Place,
 
Questions Co? Kdo? Kde? Possessive pronouns.
 
SEZNAMENI   27
 
Prezens ceskych sioves. Slovesa znat, v£d£t, umet.
 
Akuzativ singularu.
 
Present tense of Czech verbs. The verbs znat, vedet, um£t Accusative singular.
 
NAKUPOVANi         41
 
Nominativ a akuzativ pluralu Mi, F a N. Cislovky zakladnf Poses ivni zaj menu svuj. Akuzativ oso bmch zaj me n.
 
Nominative and accusative Mi, F and N. Cardinal numerals.
 
Possessive pronoun svfij. Accusative of personal pronouns.
 
MfeSTO. NA POSTE. V BANCE 55
 
Akuzativ pluralu Ma. Otazky Kde? Kam? Neur&ta a zaporna zajmena a adverbia. Adverbia je§t£/je§te ne, uz/uz ne.
 
Accusative plural Ma. Questions Kde? Kam? Indefinite and negative pronouns and adverbs. Adverbs je§t£/jegt£ ne, uz/uz ne.
 
HOTEL. RESTAURACE   67
 
Modalni slovesa. Vokativ. Vyjadreni pocitft. Adverbia miry.
 
Modal verbs. Vocative case. Likes and dislikes. Adverbs denoting quantity.

 

Lekce 6 CO JSI DELAL VCERA? . 81
 
Minuly cas. Genitiv singularu. Radove cislovky. Datum, mesice.
 
Past tense. Genitive singular. Ordinal numerals. Date, months.
 
Lekce 7 NA NAVSTEVE. POZVAnI. KINO, TELEVIZE 101
 
Genitiv plurJlu. Genitiv osobmch zajmen. Shoda jmen a sloves po eislovce. Kolik je hodin?
 
Genitive plural, Genitive of personal pronouns. Noun and verb agreement with counted expressions. Telling the time.
 
Lekce $ RODINA. NAjfMANX BYTU 117
 
Nominativ pluralu Ma. Slovesa chodit, jezdit. (Sasove otazky Kdy? Jak dlouho? Jak <$asto? Zajmena kazdy, zadny a vSichni. Nominative plural Ma* Verbs chodit, jezdit. Time questions Kdy? Jak dlouho? Jak casto? Pronouns kazdy, zadny, vsichni.
 
Lekce 9 CESTUJEME. POCASL ROCNI OBDOBf.. 133
 
Budouci cas. Vid. Lokal singularu. Lok£l osobmch zajmen.
 
Tvofenf adverbii.
 
Future tense. Locative singular. Locative of personal pronouns.
 
Adverbs.
 
Lekce 10 CO SI VEZMES NA SEBE? OBLECENI 159
 
Dativ singularu. Dativ osobmch zajmen. Reflexivm zajmeno se. Imperativ.
 
Dative singular. Dative of personal pronouns. Reflexive pronoun se. Imperative.
 
Lekce 11 NOVE ZAMESTNANL ZIVOTOPIS 175
 
Instrumental singularu. Instrumental osobmch zajmen.
 
Instrumental singular. Instrumental of personal pronouns.
 
Lekce 12 SLU2BY. SPORT. U ЬЙКАЙЕ   191
 
Opakovacf lekce. (Review lesson)
 
Pnloha Klic ke cvicenim (Key to the exercises)     215
 
Libreto k audlonahravce (Tapescript) 229
 
P?ehled ceske gramatiky (Grammar notes) 233
 
Prehled deske deklinace (Reference tables)..... 247
 
Slovmk (Glossary) - 253
`