7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Формообразуване, Мартинс, Петрова

Формообразуване, Мартинс, Петрова

Сумата се прибавя директно в кошницата
21.50лв


Формообразуване, Мартинс, Петрова

За повече информация : 0886 82 47 47 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Анотация 5 ЛЕКЦИИ
 
Въведение. Значение и цели на дисциплината 6 I лекция
 
Понятие за система, структура, конструкция и форма. Същност на формообразуването. Науката за формообразуването в системата на другите науки 10
 
I есе
 
„Какво разбирам под понятието „форма” 30
 
II лекция
 
Симетрията като основна категория на науката за формообразуването. Характеристика и видове симетрия. Симетрия на крайните фигури. Симетрия на безкрайността. Симетрия в равнината. Симетрия в пространството. 33
 
II есе
 
„Мозайки - анализ и синтез” 48
 
III лекция
 
Земното притегляне и симетрията.
 
Понятие за дисиметрия и асиметрия; видове симетрия: билатерална симетрия; радиално - лъчева симетрия; криволинейна симетрия; цветна симетрия и други видове симетрия. Симетрия на подобието. 54
 
III есе
 
Опишете фазите на симетрия на падаща водна капка 71
 
IV есе
 
Фрактали в интериора 75 IV лекция
 
Ритъмът като категория на формообразуването. Паралели със симетрията. Видове ритъм - ритъм на дискретността; ритъм на непрекъснатостта; регулярен и нерегулярен ритъм 80
I контролно
 
Контролно упражнение № 1 върху материала от лекциите на тема „Симетрия” 101
 
V лекция
 
Описание и моделиране на формите.Съизмеримост на ритъма и симетрията.Геометрично и алгебрично описание. 104
 
V, VI, VII есе
 
Теми за последователни и свързани помежду си есета:
 
- Вербален модел на яйце или лале или листо
 
- Геометричен анализ на формата и формообразуването
 
- Дизайнерски продукти, които имат като модел яйце, лале или листо 120
 
VI лекция
 
Класификация и систематизация на формите и пространствата. Типологизиране по формален признак. Прототипи на всеобща типология на формите. 138
 
VII лекция
 
Конкретни класификации и систематизации на основата на симетрията. Класификация и систематизация на формите индивидиуми. Класификация и систематизация на средите - пространства. Всеобща типология на формите и средите - пространства 156
 
VIII лекция
 
Формообразуването като процес на организация. Системи, структури и конструкции. Закономерности при конструиране на формите. Основни формообразуващи фактори. 176
 
IX лекция
 
Формообразуването като процес на организация. Конструкции и закономерности при конструиране на формите. 186
 
II контролно
 
Контролно упражнение № 2 върху материала от лекциите на тема „Конструкции” 208
 
X лекция
 
Формообразуване и формообразуващи фактори в неживата природа 211
`