7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Ganong's Phisiology bg

Ganong's Phisiology bg

Сумата се прибавя директно в кошницата
41.00лв


Съдържание
Предговор ix
 
РАЗДЕЛ I. ВЪВЕДЕНИЕ 1
 
1. Общи и клетъчни предпоставки на медицинската физиология -
 
Превод Н. Цанева 1
Въведение I
 
Пространства на телесните течности 1 Единици за измерване на концентрацията на разтворите 3
 
Функционален строеж на клетката 4 Транспорт през клетъчните мембрани и мембранни потенциали 24
Сили. предизвикващи движение на веществата през клетъчните мембрани 28 Капилярна стена 32 Междуклетъчни взаимодействия 33 Хомеостаза 42 Стареене 42
Книгопис към Раздел I: 43
 
РАЗДЕЛ II. ФИЗИОЛОГИЯ НА НЕРВНИТЕ И МУСКУЛНИТЕ КЛЕТКИ 44
 
2. Възбудими тъкани: Нервна тъкан - Превод Н. Цанева 44
 
Въведение 44 нето 51
Нервни клетки 44 Особености на смесените нерви 53
 
Възбуждане и провеждане 46 Типове нервни влакна и функции 54
 
Измерване на електричните явления 47 Невротрофини 55
 
Йонни основи на възбуждането и провежда- Глия 56
Въведение 57 Скелетни мускули 57 Строеж 57
 
Електрични явления и йонни потоци 60 Съкратигелни отговори 60 Източници на енергия и метаболизъм 65 Особености на мускулите в цялостния организъм 67
 
Сърцев мускул 70
57
 
Строеж 70
 
Електрични особености 71 Механични особености 71 Обмяна на веществата 72 Гладки мускули 73 Строеж 73
 
Висцерални гладки мускули 73 Дискретни гладки мускули 76
3. Възбудими тъкани: Мускулна тъкан - Превод Н. Цанева
Въведение 77 Синаптично предаване 78 Функционална анатомия 78 Електрични явления в синапсите 80 Задържане и улесняване в синапсите 83 Химично предаване на синаптичното действие 86 Основни медиаторни системи 90
77
 
Пластичност на синапсите и обучение 103 Нервномускулно предаване 104 Нервномускулен синапс 104 Нервни окончания в гладък и в сърцев мускул 106
 
Денервационна свръхчувствителност 106
4. Синаптично предаване - Превод Б. Стоименова
5. Начално генериране на импулси в сетивните органи - Превод Б. Стоименова... 108
 
Въведение 108 Електрични и йонни явления в рецепторите 110
 
Сетивни органи и рецептори 108 Йонна основа на възбуждането 111
 
Сетивности 108 „Кодиране“ на сетивната информация 112
РАЗДЕЛ III. ФУНКЦИИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА 115
 
6. Рефлекси - Превод Л. Витанова 113
Въведение 115 Полисинаптични рефлекси: Рефлекс на отдръп-
 
Моносинаптични рефлекси: Рефлекс на разтягя- ване 121
 
не 116 Общи характеристики на рефлексите 123
 
7. Кожна, дълбока и висцерална сетивност - Превод Л. Витанова 124
 
Въведение 124 Температура 128
 
Пътища 124 Болка 128
 
Допир 127 Други сетивности 134
 
Проприорецепция 127
8. Зрение - Превод Л. Витанова
 
Въведение 136 Анатомични особености 136 Механизъм на формиране на зрителния образ 140 Фоторецепторен механизъм: Произход на елек-тричните отговори 144
136
 
Отговори на зрителните пътища и кората 149 Цветно зрение 151
 
Други страни на зрителната функция 153 Очни движения 156
9. Слух и равновесие - Превод Л. Витанова
 
Въведение 158 Слух 163
 
Анатомични особености 158 Вестибуларна функция 169
 
Косъмчеви клетки 162
158
10. Обоняние и вкус - Превод Л. Витанова
 
Въведение 172 Обоняние 172 Рецептори и пътища 172 Физиология на обонянието 173
172
 
Вкус 176
 
Рецепторни органи и пътища 176 Физиология на вкуса 177
11. Механизми на бодрост, сън и електрична активност на мозъка -Превод Е. Попова
180
Въведение 180
 
Ретикуларна формация и ретикуларна активираща система 180 Таламус и мозъчна кора 180
Корови евокирани потенциали 181
 
Електроенцефалограма 182
 
Физиологични основи на ЕЕГ, бодрост и сън 184
12. Контрол на позата и движенията - Превод Е. Попова 190
Въведение 190 Общи принципи 190
 
Коргикоспинална и кортикобулбарна системи 192
 
Анатомия и функции 192 Системи, регулиращи позата 195
13. Вегетативна нервна система - Превод Е. Попова 209
 
Въведение 209 напей 2Ю
 
Анатомична организация на еферентната част на Отговори на ефекторните органи при вегетатив-вегетативната нервна система 209 ните нервни влияния 214
 
Химично предаване във вегетативните си- Холинергична активация 214
14. Централна регулация на висцералните функции - Превод Е. Попова
Хигюталамус 217
 
Анатомични особености 217
 
Функции на хипоталамуса 218
 
Отношение към вегетативните функции 218
 
Отношение към съня 220
 
Отношение към цикличните явления 221
 
Глад 221
Жажда 224
 
Контрол на секрецията на задния дял на хипофизата 225
 
Контрол на секрецията на предния дял на хипофизата 231
 
Регулация на температурата 234
15. Нервна основа на инстинктното поведение и емоциите -Превод П. Купенова
Въведение 240 Анатомични данни 240 Функции на лимбичната система 241 Сексуално поведение 241
16. „Висши функции на нервната система“:Условни рефлекси, обучение и
 
сходни явления - Превод П. Купенова 250
 
Въведение 250 Обучение и памет 250
 
Методи 250 Функции на неокортекса 255
 
Книгопис към Раздел: III 261
 
РАЗДЕЛ IV. ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, МЕТАБОЛИЗЪМ И РЕПРОДУКТИВНИ
 
ФУНКЦИИ 262
 
17. Енергиен баланс, обмяна на веществата и хранене - Превод П. Купенова 262
 
Въведение 262 Обмяна на белтъците 275
 
Обмяна на енергията 262 Обмяна на мастите 281
 
Междинна обмяна 265 Хранене 293
 
Обмяна на въглехидратите 268
240
 
Страх и ярост 243 Мотивация 245
 
Мозъчна химия, поведение и синаптично предаване в централната нервна система 246
18. Щитовидна жлеза - Превод Ю. Няголов
 
Въведение 297
 
Анатомични съображения 297 Образуване и секреция на хормоните на щитовидната жлеза 298
 
Транспорт и обмяна на тиреоидните хормони 300
297
 
Ефекти на тиреоидните хормони 303 Регулация на секрецията на щитовидната жлеза 306
 
Болестни отклонения 308
Въведение 313
 
Строеж на островните клетки 313
 
Строеж, биосинтеза и секреция на инсулина 314
 
Съдба на секретирания инсулин 315
 
Ефекти на инсулина 315
 
Механизъм на действие 317
 
Последствия от недостиг на инсулин 318
313
 
Излишък на инсулин 323
 
Регулация на инсулиновата секреция 324
 
Глюкагон 327
 
Други хормони на островните клетки 329 Ефекти на други хормони и физическо натоварване върху въглехидратната обмяна 330 Хипогликемия и захарен диабет при човека 332
19. Ендокринна функция на панкреаса и регулация на обмяната на въглехидратите - Превод Ю. Няголов
20. Сърцевина и кора на надбъбречната жлеза - Превод Ю. Няголов 335
Въведение 335
 
Строеж на надбъбречната жлеза 335 Сърцевина на надбъбречната жлеза 336 Струкрура и функция на медуларните хормони 336
 
Регулация на секрецията на надбъбречната сър-
цевина 339
 
Кора на надбъбречната жлеза 340 Структура и биосинтеза на адренокортикалниге хормони 340
 
Транспорт, метаболизъм и екскреция на адрено-кортикалните хормони 344
Ефекти на надбъбречните андрогени и естроге-ни 346
 
Физиологични ефекти на глюкокортикоидите 346
 
Фармакологични и патологични ефекти на глюкокортикоидите 348
 
Регулация на секрецията на глюкокортикоидите 350
Ефекти на минералкортикоидите 353 Регулация на секрецията на алдостерона 356 Роля на минералкортикоидите в регулацията на солсвия баланс 358
 
Обобщение на ефектите от адренокортикална хи-пер- и хипофункция при човека 359
Въведение 360
 
Обмяна на калция и фосфора 360
 
Физиология на костта 361
 
Витамин D и хидроксихолскалцифсроли 365
360
 
Паращитовидни жлези 367 Калцитонин 370
 
Ефекти на други хормони и хуморални вещества върху калциевата обмяна 371
21. Хормонален контрол на калциевата обмяна и физиология на костта -Превод Ю. Йорданов
22. Хипофизна жлеза - Превод Ю. Йорданов 373
 
Въведение 373 Физиология на растежа 382
 
Строеж 374 Хипофизарна недостатъчност 384
 
Хормони на междинния дял 375 Хиперфункция на хипофизната жлеза при чове-
 
Растежен хормон 376 ка 386
23. Полови жлези: Развитие и функция на репродуктивната система -
 
Превод Р. Гърчее 387
Въведение 387
 
Полово диференциране и развитие 387 Хромозомен пол 387
 
Ембриология на човешката репродуктивна система 389
 
Аберантно полово диференциране 393 Пубертет 394
 
Преждевременен и късен пубертет 395 Менопауза 396
 
Хнпофизни гонадотропини и пролактин 397 Репродуктивна система у мъжа 399 Строеж 399
Гаметогенеза и еякулация 399 Ендокринна функция на тестисите 403 Контрол на функцията на тестисите 406 Отклонения в функцията на тестисите 407 Репродуктивна система у жената 407 Менструален цикъл 407 Хормони на яйчника 413 Контрол на яйчниковата функция 417 Отклонения в нормалната функция на яйчника 420 Бременност 420 Лактация 424
24. Ендокринни функции на бъбреците, сърцето и епифизата -
 
Превод П. Купенова 426
 
звсденис 426 Ендокринна функция на сърцето: Атриален нат-
 
тн-ангиотензинова система 426 риурстичен пептид431
 
■ .жтропостин 430 Епифиза 433
Книгопис към Раздел IV: 435
Въглехидрати 438 Резорбция на вода и електролити 445
 
Белтъци и нуклеинови киселини 442 Резорбция на витамини и соли 446
 
26. Регулация на стомашно-чревната функция - Превод Ю. Йорданов 449
 
Въведение 449 Екзокринна част на панкреаса 464
 
Общи положения 449 Черен дроб и жлъчна система ^6^
 
Стомашно-чревни хормони 450 Тънко черво 471
 
Уста и хранопровод 455 Дебело черво 474
`