7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Gelisim Ogrenme ve Ogretim Nuray Uygulamaya

Gelisim Ogrenme ve Ogretim Nuray Uygulamaya

Сумата се прибавя директно в кошницата
25.40лв


GlRi§ ........................................................................................................................ xxvii
 
ВОШМ I: GELi§lM.................................................................................................................. 1
 
ONiTE
 
1: Geli^imle llgili Temel Kavramlar, ilkeler ve
 
Geli^imi Etkileyen Faktorler.... . . .1
 
2: Fiziksei Geli^im 17
 
3: Bili§sel Geli§im Kuramlari........................................................................ 33
 
4: Ahlak Geli§imi Kuramlari......................................................................... 65
 
5: Ki§ilik 6eii§imi Kuramlari......................................................................... 77
 
ВОШМ II: OGRENME ONITE
 
6: Egitim-Ogrenme-Ogretim ili§kisi ve Temel Kavramlar... 91
 
7: Klasik Ko§ullanma : Pavlov   101
 
8: Biti§iklik Kuramlari: Watson, Guthrie 115
 
9: Bagla§imcilik:Thorndike 135
 
10: Edimsel Ko§ullanma : Skinner............................................................. 151
 
11: Sistematik Davrani§ Kurami: Hull........................................................ 17
 
12: i^aret-Gestalt Kurami:Tolman         201
 
13: Sosyal Bili§sel Kuram : Bandura 219
 
14: Gestalt Kuram..     ......243
 
15: Bilgiyi !§leme Kurami ............................................267
 
16: Norofizyolojik Kuram : Hebb........................................... ...............343
 
ВОШМ III lOGRETiM 377
 
ONiTE
 
17: Ogretim sureci .........................................................................................377
 
18: Ogretme-Ogrenme Modeller!...........................................................427
 
19: Ogretme Stratejileri ................................................................................463
 
20: Ogrenme Qrunleri ve OgretimL........... ......................................511
 
21: Yapilandirmacihk         ..........581
 
BULDURU
 
iSiM BULDURUSU ....677
UfSfiTE 3: BftJ§SEL GELl§lM KURAMLARI
 
Piaget'nin Bili§sel Geli§im Kurami 34
 
Piaget'ye Gore Bili§se! Geli§im Donemieri ..41
 
Duyusal-Motor Donemi (0-2 Ya§) . . .......42
 
i§lem Oncesi Donem (2-7 Ya§) . 43
 
a. Sembolik Donem Ya Da Kavram Oncesi Ddnem . .......43
 
b. Sezgisel Donem 44
 
Somut j^lemler Donemi . 51
 
Soyut i§lemler Donemi . . . 53
 
Piaget'nin Biii§se! Geli^im Kurammm Egitim Agsindan Dogurgulan ..............55
 
Bruner'in Bili§sel Geli§im Kurami 57
 
Bruner'in Bili§sel Geli§im Donemieri 58
 
Eylemsel Donem (Enactive Stage) (0-3 Ya§)........................................................ 58
 
imgesel Donem 58
 
Sembolik Donem 59
 
Vygotsky'nin Bi!i§sel Geli§ime lli§kin G6rii§leri ...59
 
Bruner ve Vygotsky'nin Egitime !li§kin Goru§leri ...........61
 
UNiTE 4: AHLAK GELi§iW KURAMI
 
Piaget'nin Ahlak Geli§imi Kurami 66
 
1. Di§sal Kurallara Baglilik Donemi 67
 
2. Ahlak! Ozerklik Donemi......................................................................................... 68
 
Kohlberg'in Ahlak Geli^imi Kurami 68
 
I. Gelenek Oncesi DOzey............................................................................................. 69
 
A§ama 1 : Ceza ve itaat Egilimi. ................................69
 
A§ama 2 : Aragsal lli§kiler Egilimi..........    70
 
II. Gefeneksel Dtjzey..................................................................................................... 70
 
A§arna 3 : Ki^ilerarasi Uyum Egilimi................................................................. 70
 
A§ama 4: Kanun ve Duzen Egilimi ..................................................................70
 
III. Gelenek Sonrasi Duzey......................................................................................... 71
 
A§ama 5 : Sosyal S6zle§me Egilimi ...„..„.„„.....„71
 
A§ama 6 : Evrensel Ahlak ilkeleri Egilimi... ....................................71
 
Kohlberg'in Kuramimn Smirhhklari... ......................71
 
Giliigan'sn Ahlak Geli§imine ili§kin G6ru§leri 73
 
Ahlak Geli§imi Kuramlarsnm Egitim Agsindan Dogurgulan ................................73
UNITE 5: Щ1Ш GELi§iW KURAMLAR1
 
Freud'un Psikoseksiiei Geli^im Kurami ...............................................................78
 
1 - Oral Donem 79
 
2- Anal Donem . 79
 
3- Fallik Donem ...... 79
 
4- Gizil Donem „„„„ 79
 
5- Genital Donem ............ 80
 
Erikson'in Psiko-Sosyal Geli^im Kurami 80
 
1. Evre: Guvene Kar§i Giivensizlik  81
 
2. Evre: Bagimsizliga Kar§i Utanma ve §uphecilik.„...„„..„..„„„ ............ 81
 
3. Evre: Giri§kenlige Kar§t Sugluluk Duyma..... ....82
 
4. Evre: Bafariya Kar§i A§agilik Duygusu . 82
 
5. Evre: Kimlik Kazanmaya Kar§i Rol Karma^asi, 84
 
6. Evre: Dostluk Kazanmaya Kar§i Yalmz Kalma
 
(Gen^ Yeti$kinlik)......................... 84
 
7. Evre: Uretkenlige Kar§i Duraklama (Orta Yeti§kinlik)................................... 85
 
8. Evre: Benlik Butunlugune Kar§i Umutsuzluk (lleri Yeti§kinlik).................. 85
 
Freud ve Erikson'in Kuramlarinm Egitim
 
Agsmdan Dogurgulari .....88
 
EOLIJM 21 OGRENME
 
UNITE 6: EGiTIM - OGRENWE - OGRETiM iU^KISi VE JEWEL KAVRAWLAR
 
Egitim ve Ogrenme iiifkisi 92
 
Egitim ve Ogrenmeyle IlgifiTemel Kavramlar 92
 
Kalim, Uyum ve Ogrenme 92
 
Ogrenmenin Ozellikleri 95
 
¥a§anti .....96
 
■ Pavrani§........................................................................................................................... 97
 
Ogrenme Kuramlarina Genel Bir Baki§ .............................................................99
 
UNITE 7: KLAS8K KO§ULLANWA PAVLOV (1849-1936)
 
Ko§ullama Siireci ...„.....„...„......„..........„.............„„..„.„.......„„.„.....„„..„....„„.„.„„.......102
 
Ko§ul!ama ilkeleri „.„„.....„.„.„„„.„„.„..„...„„„„...„.,„.„..„„.„..„.„„„„.....„„„„......„..„....103
 
Bits§iklik (Contiguity) ................................................................................................
 
Habercilik/BsSgiSendiricilik (Contingency) ........................................................104
`