7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Grammaire progressive du Francais България

Grammaire progressive du Francais България

Сумата се прибавя директно в кошницата
11.40лв


СЪДЪРЖАНИЕ
J0F ГЛАГОЛЪТ Е7Ж£ 8
 
Глаголът etre и основните елементи на диалога 8
 
Глаголът etre и местоименията подлог 10
ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ (1) 12
 
Мъжки и женски род 12
 
Единствено и множествено число 14
 
Съгласуване на прилагателното с местоимението 16
ЛИ ОТРИЦАНИЕ и ВЪПРОС (1) 18
 
Обикновено отрицание .. 18
 
Обикновен въпрос 18
 
Отговор 18
 
jfHF СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ
 
и ЧЛЕННА ФОРМА 22
 
Съществително име: мъжки и женски род за лица... 22
 
Съществително име: мъжки и женски род за предмети
 
и понятия    24
 
Названия на животни 24
 
Съществително име: ед. ч. и мн. ч 26
 
Членни форми    28
т C’EST и IL EST 30
 
Посочване и представяне 30
 
Коментар 30
 
Професия 32
ЦР ПРИТЕЖАТЕЛНИ ФОРМИ 34
 
Притежателно прилагателно 34
 
Притежателно местоимение 34
РОДСТВО и МНОЖЕСТВО 36
 
Родство 36
 
Съществителни имена за множество 36
 
щт ПОКАЗАТЕЛНИ ФОРМИ 38
 
Показателно прилагателно 38
 
Показателно местоимение 38
Щ7 IL У А и CEST 40
 
Съществуване и идентифициране 40
 
W РАЗПОЛОЖЕНИЕ в
 
ПРОСТРАНСТВОТО (1) 42
Градове, страни, континенти 42
 
Няколко израза за място 44
 
W ГЛАГОЛЪТ AVOIR 46
 
Възраст 46
 
Avoir faim, avoir froid и т. н 46
 
Avoir le temps, avoir 1’habitude и т. н.   48
 
Avoir и отрицанието 48
 
PF ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ (2) 52
 
Място на прилагателното 52
 
Някои по-особени прилагателни 54
 
1IF ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА 56
 
Бройни числителни имена 56
 
Писмена форма/Произношение 58
 
Редни числителни имена 60
 
W ВРЕМЕ (1) 62
 
Ден, дата, сезон    62
 
Часът и метеорологичното време 64
 
Ц| НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНИ ФОРМИ 66
 
Неопределително прилагателно 66
 
Неопределително местоимение 66
 
ПРЕГОВОР №1 68
 
ПРЕГОВОР №2 69
 
Бр ГЛАГОЛИТЕ на -ER в СЕГАШНО ВРЕМЕ 70
 
Спрежение 70
 
Произношение    70
 
Писмена форма и произношение 72
 
ш ВРЕМЕ (2) 76
 
Продължителност в сегашно време 76
 
Depuis, pour, pendant, еп 76
 
т НАРЕЧИЕ 78
 
Наречие и прилагателно име 78
 
Наречия на -merit 80
 
Наречия за време и място 80

 

Неопределено количество 82
 
Определено количество 84
 
Отрицание 84
 
Обобщение 84
Ш МЕСТОИМЕНИЕТО EN 86
 
РАЗПОЛОЖЕНИЕ в ПРОСТРАНСТВОТО (2) 88
 
Области 88
 
Отправна точка и географски произход ............. 88
 
ЦШ СРАВНИТЕЛНА и ПРЕВЪЗХОДНА
 
СТЕПЕН     90
 
Сравнителна степен 90
 
Превъзходна степен 90
 
Mieux и теШеиг 94
PF ГЛАГОЛЪТ ALLER 96
 
Aller + място 96
 
Еп train, еп avion 96
|£F МЕСТОИМЕНИЕТО Y 98
 
PF РАЗПОЛОЖЕНИЕ в ПРОСТРАНСТВОТО и ВРЕМЕТО (3) 100
A, dejusqu’a и т. н.
ГЛАГОЛИ на Ж, -ОЖ и -RE
Глаголи с две основи 102
 
Глаголи с три основи 104
 
Неправилни глаголи 104
 
Писмена форма 104
 
Mettre, prendre, faire 108
 
Pouvoir, devoir, falloir 110
 
Savoir, connaitre, vouloir 112
@|F ВЪЗВРАТНИ ГЛАГОЛИ 114
 
Личновъзвратни глаголи 114
 
Взаимновъзвратни глаголи 114
 
Възвратни конструкции 114
 
pf ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ
 
ДОПЪЛНЕНИЕ 116
 
Лични местоимения пряко допълнение 116
 
Лични местоимения непряко допълнение 118
 
Обобщение 120
 
Място на личните местоимения допълнение..... 120
Щ ПОВЕЛИТЕЛНО НАКЛОНЕНИЕ. .. 124
 
Употреба и образуване 124
 
Повелително наклонение с местоименни форми 124
 
|Р УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ (1) 126
 
Изразяване на учтивост и желание 126
 
Често използвани форми 126
ПРЕГОВОР № 3
 
ПРЕГОВОР № 4
 
W САМОСТОЙНИ ЛИЧНИ
 
МЕСТОИМЕНИЯ
 
ОТНОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ . ..
 
Прости относителни местоимения
 
Сложни относителни местоимения
 
ЦЦ ВЪПРОС (2)
 
Въпроси с ой, quand, combien,
 
pourquoi, qui и que, quel(s),
 
quelle (s)
 
pf ОТРИЦАНИЕ (2)
 
Ne ... pas, ne ...jamais, ne ... rien и т. н
 
Ni... ni, sans, ne... que (за ограничение)
 
§Ш НЕПРЯКА РЕЧ (1)
 
Непряка реч в сегашно време
 
ш ДЕЕПРИЧАСТИЕ
 
Образуване
 
Употреба
 
Сегашно причастие
 
Б® ПРЕДЛОЗИ и ГЛАГОЛИ
 
Предлозите а и de
 
SHF ГЛАГОЛИ за ПРИДВИЖВАНЕ
 
Aller, venir
 
Aller voir, visiter
 
ЦШ БЛИЗКО БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ
 
Употреба и образуване
 
Изрази за време
 
Близко бъдеще време с местоимение и наречие
 
Близко бъдеще време при отрицание и въпрос .
СЛОЖНО МИНАЛО ВРЕМЕ 164
 
Сложно минало време с avoir 164
 
Изрази за време 164
 
Минало причастие .................... 168
 
Сложно минало време с etre 172
 
Възвратни глаголи 176
 
Etre или avoir    176
 
Съгласуване на миналите причастия t 180
 
Сложно минало време с местоимение и наречие 182
 
Сложно минало време при отрицание и въпрос.. 184
 
W ВРЕМЕ (3) 188
 
Отправна точка и период от време   188
 
Хронологични връзки 190
 
Последователност 192
 
Щ! СТРАДАТЕЛЕН ЗАЛОГ 194
 
Употреба 194
 
ЕЕ7 МИНАЛО НЕСВЪРШЕНО ВРЕМЕ 196
 
Употреба и образуване 196
 
Минало несвършено време и сложно минало време 200
 
Щ7 МИНАЛО ПРВДВАРИТЕЛНО ВРЕМЕ.. 204
 
Употреба и образуване 204
 
Миналите времена: обобщение 204
 
|I3F НЕПРЯКА РЕЧ (2) 206
 
Непряка реч в минало време    206
 
ПРЕГОВОР N"5 210
 
ПРЕГОВОР №6 211
 
ЦИ VENIR DE, ETRE EN TRAIN DE,
 
ETRE SUR LE POINT DE 212
 
gf ПРОСТО БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ 214
 
Употреба и образуване 214
 
Просто бъдеще време и близко бъдеще време... 216
 
ISSf БЪДЕЩЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ВРЕМЕ... 218
 
Употреба и образуване 218
 
Времената от изявително наклонение: обобщение.... 218
 
1W УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ (2) 220
 
Изразяване на въображаемото 220
 
Образуване    220
57 УСЛОВНИ КОНСТРУКЦИИ 222
 
Условие, отнасящо се за бъдещето 222
 
Условие, отнасящо се за настоящето 224
 
Условие, отнасящо се за миналото 224
ЦУ ПОДЧИНИТЕЛНО НАКЛОНЕНИЕ
228
 
Употреба и образуване 228
 
Ilfautque 228
 
Образуване на подчинително наклонение 230
 
„Субективни“ глаголи 232
 
Безлични конструкции 236
 
Подчинителното наклонение и реалността 236
 
Сегашно и минало време на подчинително
 
наклонение    236
 
Подчинителни съюзи 238
 
Щ
 
ЛОГИЧЕСКИ ВРЪЗКИ 240
 
Причина    240
 
Следствие и цел 242
 
Противопоставяне и отстъпване 244
 
ПРЕГОВОР №7     246
 
ПРЕГОВОР №8 247
 
ТАБЛИЦА НА СПРЕЖЕНИЯТА 248
`