7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Grammar book Blue Skies for Bulgaria 4th grade

Grammar book Blue Skies for Bulgaria 4th grade

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


THE VERB TO BE - ГЛАГОЛЪТ СЪМ ; _
 
Глаголът- to be има три форми за сегашно време: am, is, are I am ten years old. Miss Cook is a teacher. Mark and Dean are pupils.
 
Вместо пълната форма можем да употребим кратката форма, например;.
 
Кратката форма на l am е.Гт , на you are е you're и т.н.
 
За да зададем въпрос, поставяме глагола (am, are, is) отпред, например:
 
I am -> Am I? You are ■-> Are you? и т.н.
 
^ За да образуваме отрицателната форма, добавяме not след am, are или is, например;
 
I am not a pilot. You are not a pilot.
 
Кратките форми са: I'm not, you aren't и т.н.
 
I'm not a pilot. You aren't a pilot.
 
& За да отговорим отрицателно на въпрос, можем да употребим кратката форма, например: Is he a pilot? No, he isn't.
 
но когато отговаряме положително, не употребяваме краткия отговор, например:
 
Is she a pilot? Yes, she is. -УезгзЬеЦ-:
 
U За да попитаме някой кой е, започваме въпроса с Who, например:
 
Who are you? Гт Wiz.
 
^ За да попитаме за нещо какво е то, започваме въпроса с What, например:
 
What is it? It's a present.
 
U За да образуваме въпрос с въпросителна дума или фраза, поставяме първо въпросителната дума, после глагола и накрая подлога:
 
Where is Dean? How old are you? When is your birthday?

 

PERSONAL PRONOUNS - ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ ^ Използваме личните местоимения (I, you, he, she, it, we, you, they) вместо собствено име или съществително, например:

Mark is ту brother. -> He is my brother.

The balls are under the chair. ->■ They are under the chair.

Употребяваме he за мъже и момчета, she за жени и момичета, it за животни, растения и предмети, а в множествено число за всички употребяваме they.

`