7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
HELLO! Easy Grammar for the 5th grade

HELLO! Easy Grammar for the 5th grade

Сумата се прибавя директно в кошницата
5.00лв


COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUN?,
"REGULAR. AND IRREGULAR. PLURAL?
 
 
Броимите съществителни имена имат форми за ед.ч. и мнл.
 
За да образуваме мнл., прибавяме окончанието -s/-es: ед.ч. мн.ч.
 
apple apples
 
student students
 
potato potatoes
 
Неброимите съществителни имена нямат форма за мнл. и не ги употребяваме с неопределителен член а/ап. Такива са абстрактните съществителни, например: love, music, pleasure, както и някои храни и напитки, например: water, tea, cheese, bread, milk, ham, sugar Много често c неброимите съществителни използваме some/any, когато говорим за неопределено количество (вж. урок 3 за неопределителните местоимения some/any на с. 10). Ако искаме да употребим неброимо съществително със значение за мнл., тогава използваме следните изрази: a carton ofjuice, a piece ofpizza, a cup of coffee, a glass of water, a bottle of milk, ajar ofjam, a pot of yoghurt.
Някои неброими съществителни имена може да бъдат броими, но това е свързано с промяна в значението им.
 
I like tea. Обичам чай.
 
Fd like a tea, please. Чаша чай, ако обичате.
lJfRead the description and write •/ after the countable nouns and X after the uncountable nouns.
 
What’s in my shopping bag? Well, let me see... Three apples five oranges , a lemon
 
some milk some orange juice , six eggs , some cheese , two cucumbers ,
 
six tomatoes , some water and some chocolate ice cream . Yummy!
 
jUse the words in the box to complete the sentences.
 
Add a/an where necessary.
`