7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Hitit 3  B2-C1

Hitit 3 B2-C1

Сумата се прибавя директно в кошницата
10.00лв


Vi kitap, Ankara Oniversitesi Turkce ve Yabanci Dil Ara$tirma ve Uygulama Merkezi TOMER tarafmdan hazirla-nan "Yeni Hitit Yabancilar icin Turkce” adli dil ogretim setinin, birer ders kitabi ve ogretmen kitabmin da yer al-digi III. Takimma (YOKSEK duzeyine) ait calpma kitabidir.
 
"Yeni Hitit Yabancilar icin Turkce Cali$ma Kitabi", ait oldugu setin, kullanicilarmi, Avrupa Konseyi'nin Ortak Avru-pa Cercevesi (Common European Framework! adli kilavuzu dogrultusunda TOMER tarafmdan geli$tirilen ve 2004 yilinda Avrupa Konseyi'nden onaylanan 56.2004 model nolu ”Yeti$kinler icin Avrupa Dil Portfolyosu"nda (TOMER ADP'sinde) belirlenen B2 ve Cl beceri duzeylerine ula$tirma hedeflerini paylasmakta, aynca, derslerde edinilen hedeflerin ders di$inda kendi kendine cali$ma yoluyla peki$tirilmesini amaclamaktadir.
 
TOMER ADP betimleyicilerinin Ibkz. Ders Kitabi s.l 90-191) gerektirdigi konulara gore desenlenen 12 uniteden olu-$an ve her bir Onitesi 3 alt konuya ayrilmp olan Ders Kitabi'na paralel olarak aym unite ve alt konu bapliklariy-la hazirlanan cali?ma kitabinda da uniteler duzeye ve duzlemlere uygun metin turleri ile bezenmp; mefinler DlNLEME, OKUMA, 50ZL0 ANLATIM, KARJILIKLI KONU$MA ve YAZILI ANLATIM beceri duzlemlerine yonelik etkin-liklerle dengeli bicimde desteklenmi$ ve her bir etkinlik icin an!a$ilmasi kolay, uygulamasi kisa surede kolaylik yaratacak yonerge ve ba$liklar verilmi$tir.
 
icerdigi gorsellerin sayisi ve metinlerin oylumlari bakimmdan yer yer ders kitabi niteligine burunen elinizdeki ca-Ipma kitabi, aslen, bolca alistirma yapilmasma olanak vermek uzere tasarlanmi$tir. Ogreticilere, hedeflere ne
 
kadar ulaptldigini kontrehotmo olanagi vormek uzere ali$tirmalarda beklemen "yanitlar'a caii^ma kitabinda yer
 
verilmemi$, boylece, ogrenicilerin sinifa doniit getirerek kendilerinin bireysel olarak izlenmesi yolunun acik kal-masi planlanmi$tir.
 
Elinizdeki calpma kitabinin bir parcasi oldugu "Yeni Hitit Yabancilar icin Turkce III" seti, Ankara Oniversitesi TO-MER'in 20 yili a$km birikim ve deneyimini Avrupa Konseyi'nin cagda$ dil ogretim olcutleri ile birle$tirmesinin bir urunudur. Bu urunde TOMER'in ge!mi$ gecmi$ ve halihazirdaki turn Turkce okutmanlarinin emegi ve katkisi bu-lunmaktadir. TOMER onlara te$ekkur eder, bu kitabin kullanicilarma da "Turkce'de bulu$mak uzere" kolayliklar diier.
`