7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Hitit Tomer Calisma Kitabi

Hitit Tomer Calisma Kitabi

Сумата се прибавя директно в кошницата
5.00лв


Ankara Oniversitesi TOMER adina Genel Koordinator

Aypar ALTINEL
Yayin Koordinatdiieri

Mehmet Hadi BENHUR Elif Berna KUTLUATA

Editorler

Emine AQIKSOZ Emel ZEYTiN Selen DOGAN

Yazarlar

Ali QiQEK Ay§egul ASLAN Bedia Kartal AYDOGAN Canan Can OZDEMiR Cemil KURT Emine AQIKSOZ Dr. Erol BARIN Dr. GQIser AKDOGAN Hacer ALTAQ Handan BENHUR Mesut DURSUN Mehmet Hadi BENHUR Neslihan BALTACIOGLU Ozkan GUNGOR Selen DOGAN Qebnem DiLQiN

Dinleme Qalismalari Grubu

Elif Berna KUTLUATA Dr. Canan KARABABA Qebnem DiLQiN CantQrk CORA
Koordinasyon

Gune§ OZTURK TOlin YALMAN

Degerlendirme Komisyonu

Mesut DURSUN Dr. Erol BARIN Cemil KURT Selen DOGAN

Grafik

Gamze KANTAQ Emine AQIKSOZ

Kapak Tasanm

Gamze KANTAQ

illustrasyon

Dagistan QETiNKAYA

Fotograflar

Prof. Dr. GQrbQz ERGiNER Demet E§ ME KAY A

Dizgi

Gamze KANTAQ

Dizin Terciime

ingilizce : Hakan GUR Almanca : Dilek SARIKAYA Adile CANDENiZ

`