7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
HITIT Yabancilar Icin Turkce 1

HITIT Yabancilar Icin Turkce 1

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.10лв


 
 
1 --Тапията
 
2 - Selamla^ma ve Dilekler
 
5 - Alfa be.,,
 
4 - £okiuk Eki: -lei, lar
 
5 -Bune?
 
6 - Bu klm?...
 
7 - Bunlar ne? Buniar kirn?..
 
8 - “mi” Soru Eki
 
9 - Btirasi neitesi?
 
10 - Bliras] ne?
 
11. - “Var\ “Yok*
 
12 - Lbkatif Eki {-da, -de, -ta, -te).
 
13 - Markette Air§veris...
 
14- “Nerede?”
 
15,- Sifatlar
 
!6 - Sayriar
UNITE 2
 
17 - Mastar Eki (-mak, • niek) ve Eli Her 32
 
18 - §imdiki Zarnan , ..38
 
19 - SevgOnin Bir Gunii. ....? 48
 
20- “Nerede?, Nereden?, Nereye0” Soruian .....51
 
21 - Ad Durum Ekleri; Dalif, ablalif, lokatif 52#
 
22 - Bir Ogrenci 61
 
23 - Istanbul7da BtrTantyma... ...62
 
24 - Ahmet Bey .,,.....66
 
25- “-den sonraG “-den once’'5' .....67
 
26 - Saatier ...68
 
27 - “(piinkuA “Ama”. 69
 
28 - “-mak istemek” 70
 
29 ~“Niyin?A “Niye?”, “Neden?” Sorulari 72
 
30- Turizm Acentasi 76
 
3.1 - Emir Kipi (Sen) .....79
Оште 3
 
33 - lyelik Ekleri 31
 
34- lyelik Ekinin Sahiptik Fonksiyonu,,... - 88
 
35 - Genetif Eki 89
 
36 - Emir Kipi (Sen ve Siz) ...93
 
37 - Ah§veri§e Gidiyomz .............94
 
UNITE 4
 
38- Gef.mi§ Zafrmn... ....99
 
39 - Pazar 105
 
40 - Sinerna 105
 
41 - Saatier 109
 
UNITE 5
 
42 - Die” Baglaci 115
 
43 - tmek Eylemi 120
 
44 - Gen el Tekrar 125
 
UNITE 6
 
45 - Irriek Eylemi. (Gecmi§ Taman) .127
 
46 - t§ Ilam 130
 
47- B.LrTetefon Konuymasi 130.
 
48 -■ Zeynep’sn Tatili   131
 
49 - Yusuf Bey, 132
 
50 - Gene! Tekrar 134
 
5'1 - Arkadafl an-m 136
 
UNITE 7
 
52-Akuzatif Eki ...137
 
53 - Bell rtf li Ad Tamlamasi 142
 
54 - Apartmamrmzda Kirnier Qturuyor? 153
 
55 - Doit Arkacla§... 156
 
56 ■- Belirtisiz Ad. Tamlamasi —167
 
57 - Ahmet ve Ailesi .,172
 
58 - Mekttip .174
 
UNITE 8
 
59 --Geiecek Zanma 175
 
60 - Gene! Tekrar ..... .......183
 
61- Michaela, 187
 
■62 - Orhan 188
 
63 -Gene! Tekrar ....189
`