7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
HTML 5 & CSS 3 практическо програмиране за начинаещи

HTML 5 & CSS 3 практическо програмиране за начинаещи

Сумата се прибавя директно в кошницата
10.00лв


Съдържание
.
1.2. Браучъри   17
 
1.4.1. Избор :в текстов
 
редактор 20
 
1.4.2. С ашпакаг: па HTML 24
 
i.5. Особености иа HTML 5 ..38
 
l.o. Собствен уебсървър Ап
 
1 7. Първи поглед към FI ГМБбЗО 1.7. Преди да пристъпим към научаване на HTML 52
<Н6>) 58
 
2.3. Номерирани и неномерирани
 
списъци 61
 
2.4. Тагове за показване на
 
форматиран текст 63
 
2.5. Пит ат и 65
 
2.6. Адрес 06
 
2.7 Коментари В
 
HTML кода 66
Глава 5- Оформяне на текст 68
 
3.1. Промяна на начертачието
 
на шрифта 68
 
5.2 Тазове за отделяне на
 
Фрагменти от текста 70
 
3.3 Промяна на гарнитурата
 
Нс шрифта 7!
 
5 I Вмъкване на специални символи 75
 
Глава 4. Вмъкване нг мултимедия в HTMl страниците 77
 
4.1 K.ikBo ще с/ ага ме на HTML страницата/ 77
 
4.2. Вмъкване т изображения79
 
4.3. Вмъкване на аудио и
 
видеоклипове 85
 
4.4 Вмъкване на клинове от Youtube и Flash обекти. Таг
< OBJECT:- У<
 
4.5. Та. <EMBLI )> 98
 
Глава 5- Бръзкб 99
 
5.1. Текстови хипервръзки 99
 
5.2. Връзки към e-mail и FTP
 
ресурси 103
 
5.3. Графични връзки и карта на
 
изображението 105
 
5.4. Лента за навигация 110
 
5 5. Котви 110
 
5.6. "Горещи" клавиши 112
 
5.7. За връзките и SEO
 
оптимизацията 113

 

Глава 6. Създаване на таблици.
Табличен дизайн 115
 
6.1. За какво се използваш
 
таблиците в HTML? 115
 
6.2. Създаване на прости
 
таблици 116
 
6.3. Създаване на сложни
 
таблици 128
 
6.4. Секции на таблицата 131
 
6.5. Таблично оформяне на
 
HTML страници 132
 
6.6. Създаване на ефектна
 
таблица 136
 
Глава 7- Форми за въвеждане на данни. Методи GET и POST 139
 
7.1. форма. Таг <form> 136
 
7.2. Получаване на данни от
 
форма 145
 
7.3. Елементи за Въвеждане на
 
данни 146
 
7.3.1. Текстоки полети за
 
въвеж дане па данни 148
 
7.3.2. Зависими и независими
 
превключватели /50
 
7.3.3 Тае < ТЕХТЛ КЕЛ > 153
 
7.3.4. Списъци 154
 
7.5.5. Бутони 156
 
7.4. Защита от спам 157
ЧАСТ 2.
 
Каскадни стилови набори (CSS)
Глава 8. Въведение в CSS 161
 
8.1. Запознаване с CSS 161
 
8.3. Формат на стила.
 
Селектори 164
 
8.4. Малко практика 166
 
8.4.1. Неявно свързване на
 
стила 166
 
8.4.2. Явно свързване на стил ... 168
 
8.4.3. Комбинирани стилове 170
8.4.4. Инлайн стилове ' -
 
8.5. Приоритет и отношения
 
на стиловете 173
 
8.6. Селектори на атрибути. 176 Селектори за целия атрибут: ..176
 
'За началото на атрибута: 177
 
За съдържание: /77
 
За край на атрибута: / 77
 
8.7. Коментари в CSS 177
 
8.8. Правилата на
 
добрия тон 178
 
8.6. По образ и подобие 176
 
8.10. Редактори за редактиране
 
на CSS. ‘...176
 
8.11. Инструменти за
 
разработчиии 181
 
Глава S- Параметри на шрифта и фона 184
 
6.1. Задаване на шрифт 184
 
6.2. Вертикално подравняване
 
на текст '. 161
 
6.3. Управление на преноса на
 
нов ред 162
 
6.4. Свойства, влияещи върху
 
фона 193
 
6.5. Сянка на текст 167
 
6.6. Малко практика 198
 
6.7. Какво да не правите 203
 
9.7.1. Грешка 1: превалено дребен
 
шрифт 203
 
9.7.2. Грешка 2: иеконтрастен
 
шрифт 204
 
9.7.3. Грешка 3: неправилна
 
височина на реда 205
 
Глава 10. Параметри на абзаците 207
 
10.1. Подравняване и задаване на отстъп в началото на
 
реда 207
 
10.2. Параметри на
 
списъците 208
Глава 14. Комбинатори, селектори и
псевдокласове 269
 
14.1. Какво е специален
 
селектор? 269
 
14.2. Комбинатори 269
 
14.3. Селектор по
 
атрибут на таг 272
 
14.4. Псевдоелементи 274
 
14.5. Псевдокласове 275
 
Глава 15. CSS разширения и как са. повлияли кг CSS стандарта 27S
 
15.1. Какво е
 
CSS разширение? 279
 
15.2. Специални рамки 280
/5.3. /. Многоцветни рамки ?«W
 
15.2.2. Рамка със закръгления ...ЗА /
 
15.3. М н огоколон 11 о
 
оформление °34
 
15.4. CSS трансформации.... 290
 
Г.павг 16. Десет полезни примера>у
 
16.1. Закръгляне на ъглите па
 
блок
 
16.2. Наслагване на блокове
 
<DIV> 2<>9
 
16.3. Създаване на динамично
 
падащо меню с помощта на CSS 3 302
 
10.4. Скриване ма броячи и
 
банери 306
 
16.5. Използване на собствен
 
шрифт 307
 
16.6. Центриране на
 
таблици 308
 
16.7. Цвят на контура 308
 
16.8. Цвят на хоризонталната
 
линия (таг <HR>) 308
 
16.9. Собствен курсор 309
 
16.10. Подчертаване на текста
 
с вълнообразна линия 309
Глава 17. Ефектни бутони с CSS .. зп
 
17.1. Правоъгълни бушони 311
 
17.2. Бутони с
 
графични ефекти 313
 
17.3. Имитирана на популярни
 
бутони 317
 
17.4. Кръгли бутони с CSS .... 322
 
Глава 18. Стил на кода 327
 
18.1. Стил на HTML кода 327
 
/А. У. I. Общ синтаксис 327
 
У A', i.2. Проверявайте
 
аалидшн •пипа 32 А'
 
/А.1.3. Използвайте DOCTYPE.32B У А. / 4. Винаги посочвайте
 
котировката на символите 320
 
I А. У 5. Правилно включване па
 
стиловете г; скриппювепн 329
 
УА’. У.6. Надписи на полетата за въвеждане 329
/А. У. 7. Атрибут за езика 330
 
18.1.8. Прави!но задаване на
 
размерите на картинките 330
 
18.2. Стил на CSS кода 331
 
18.2.1. Общ синтаксис 331
 
18.2.2. Ред за писане ни
 
свойствата 332
 
18.2.3. Имена на класовете 333
Приложение 1.
 
Стандартни цветове.   334
 
Приложение 2.
 
MIME типове 340
 
Приложение 3.
 
Езикови кодове 342
 
Заключение 344
`