7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Икономическа социология Пачев, Колев 2007г.

Икономическа социология Пачев, Колев 2007г.

Сумата се прибавя директно в кошницата
12.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
Първи раздел
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ
 
Първа тема
 
ВЪЗНИКВАНЕ, РАЗВИТИЕ И СТРУКТУРА НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ...
 
Втора тема
 
ИКОНОМИКАТА КАТО ОБЕКТ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ.
Трета тема
 
ВЪЗНИКВАНЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СОЦИОЛОГИЯ
Четвърта тема СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОМЯНА.
Втори раздел
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
 
НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА МАКРОРЛВНИЩЕ
 
Пета тема
 
ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ
Шеста тема РАЗМЯНА И ПАЗАР
Седма тема
 
ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНА СТРАТИфИКЛЦИЯ
Осма тема
 
ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА.
Девета тема
 
ИКОНОМИЧЕСКА КУЛТУРА И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО
Трети раздел
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
 
НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ 209
 
Десета тема
 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ
 
НА ОБЩЕСТВОТО 211
 
Единадесета тема УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
 
В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 231
 
ДСанадесета тема
 
ХУМАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА 251
 
Тринадесета тема
 
ФИРМЕНА КУЛТУРА 261
 
Четиринадесета тема
 
КОМУНИКАЦИИ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 285
 
Четвърти раздел
 
ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ И ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ 307
 
Петнадесета тема
 
ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ : 309
 
Шестнадесета тема
 
БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ НА ЛИЧНОСТТА.,...., 333
 
Седемнадесета тема
 
СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ В ИКОНОМИКАТА 347
 
Осемнадесета тема
 
• НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА ; 367
 
Пети раздел
 
ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ)
 
НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ 381
 
Деветнадесета тема
 
СЪЩНОСТ', СТРУКТУРА И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ЕСИ     383
 
ДВадесета тема
 
МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕСИ 401

     за повече информация: 088 682 47 47
 
`