7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
 Икономически теории - Бекярова, Велев, Пипев 2011

Икономически теории - Бекярова, Велев, Пипев 2011

Сумата се прибавя директно в кошницата
20.00лв


Съдържание
 
Въведение
 
Първи раздел
 
ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ НА ДРЕВНИЯ ИЗТОК..
 
Първа глава
 
Икономическата мисъл на Древен Египет и Древен Вавилон  7
 
2. Основни икономически постановки на мислителите
 
на Древния Изток 9
 
Втора глава
 
Икономическата мисъл в Древна Индия ,
 
1. Обща характеристика 17
 
2. Икономическата мисъл в Древна Индия 20
 
Трета глава
 
Икономическата мисъл в Древен Китай
 
1. Обща характеристика 25
 
2. Основни икономически възгледи 28
Втори раздел
 
ИКОНЙМЙЧЕСКАТА МИСЪЛ ПРЕЗ .АНТИЧНОСТТА
Първа глава
 
Икономическата мисъл в Древна Гърция
 
1. Обща характеристика 38
 
2. Основни икономически възгледи. Представители 40
 
Втора глава
 
Икономическата мисъл в Древен Рим
 
1. Обща характеристика 60
 
2. Икономически идеи в Древен Рим. Представители 63
 
Трети раздел
ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО И ТЕОРИЯТА НА МЕРКАНТИЛИЗМА
Първа глава
 
Икономическата мисъл през Средновековието
 
1. Икономическата мисъл на ранното християнство и
 
през феодализма 69
 
2. Феодалната обществено-икономическа формация.
 
Обща характеристика 75
 
3. Икономическата мисъл през развития феодализъм (XI - XV в.) 79
 
а) Икономическите идеи на Тома Аквински (1225-1274 г.) 79
 
б) Икономическите учения на канонистите 84
 
в) Икономическата мисъл през феодализма в България 88
 
г) Икономически учения през феодализма в Русия 91
 
д) Икономическата мисъл през епохата на Ранното възраждане .... 95
 
е) Антифеодални икономически учения 96
Втора глава
 
Меркантилизъм 105
 
1. Характеристика па генезиса 105
 
. 2. Проблеми на теорията на меркантилизма.
 
Ранен и развит меркантилизъм 106
 
3. Изтъкнати представители на меркантилизма 110
 
Четвърти раздел
 
ВЪЗНИКВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ КЛАСИЦИЗЪМ В АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ 116
 
Първа глава
 
Зараждане на класическата икономическа наука в Англия.
 
Уилям Пети 1j г ■
 
1. Икономическите промени в Англия през XVII в.
 
Предпоставки    116
 
2. Уилям Пети (1623 - 1687 г.) 118
 
3. Методологични начала   120
 
4. Понятието на Пети за стойността ; 12i
 
5. Работна заплата 123
 
6. Възглед за рентата   125
 
7. Относно цена на земята и процента 127
 
8. Пари. Мярка на парите в обръщението 128
 
Втора глава
 
Зараждане на френския икономически класицизъм 151
 
1. Икономическото развитие на Франция през
 
XVII - XVIII в. .7.     133
 
2. Жизнен път на Пиер Лепезан дьо Буагилбер
 
(1646 - 1714 г.)  1 134
 
3. Икономически възгледи \ ••••• 136
 
Трета глава
 
Френският икономически класицизъм в учението на физиократите. Франсоа Кене * 154
 
1. Икономическите условия във Франция 1?У
 
2. Фнзиократическата школа на Франсоа Кене (1694 - 1774 г.) , 140
 
3. Методология 143
 
4. Теорията на Кене за чистия продукт 145
 
5. Анализ на капитала ; 148
 
6. Анализ на възпроизводството в !
 
„Икономическата таблица“ на Франсоа Кене 150
 
Четвърта глава
 
Развитие на физиократизма Ьс
 
1. Социално-икономическо положение на Франция ;
 
по времето на Тюрго -j 103
 
2. Жизнен път и научно творчество на Тюрго 156
 
3. Тюрго - държавникът : 159
 
4. Икономически възгледи на Тюрго 160
Пети раздел
 
КЛАСИЧЕСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА
 
В НЕЙНИЯ ЗРЯЛ ВИД 166
 
Първа глава
 
Адам Смит - родоначалник на зрелия икономически класицизъм ...... 166
 
1. Адам Смит (1723 - 1790 г.) 166
 
2. Характер на методологичния подход на А. Смит 170
 
3. Възглед за разделението на труда 172
 
4. Теория за стойността и цената 173
 
I 5. Основни доходи - работна заплата, печалба, рента 179
 
6. Капитал    184
 
| 7. Проблемът за възпроизводство па обществения капитал 185
 
| 8. Понятие за производителен и непроизводителен труд 187
 
>, Втора глава
 
Г ■ Дейвид Рикардо (1772 - 1823 г.) 189
 
? 1. Живот и дейност     189
 
2. Теория за трудовата стойност 195
 
| 3. Теория на разпределението на доходите   204
 
4. Пазарен принцип на относителните предимства 212
 
5. Пари и монетарен принцип на търговския баланс 214
 
6. Възглед за реализация и кризите 216
 
Трета глава
 
|. Томас Робърт Малтус (1766 - 1834 г.) 218
 
1. Живот и творчество 218
 
2. Теория на народонаселението    223
 
3. Основни икономически възгледи   234
 
Четвърта глава
 
Жан-Батист Сей (1767 - 1832 г.) 243
 
1. Жизнен път и научна дейност     243
 
2. Методология 247
 
3. Производство и полезност. Теория за ценността 251
 
4. Теория за разпределението : 256
 
5. Законът на Сей за реализацията 266
 
Пета глава
 
Джеймс Мил (1773 - 1836 г.) 270
 
1. Обща характеристика   270
 
2. Живот и дейност   271
 
3. Основни теоретикоикономически възгледи   272
 
Шести раздел -
 
ПОСТКЛАСИЦИЗЪМ: У. Н. СЕНЬОР ДЖ. СТ МИЛ.
 
ФРЕДЕРИК БАСТИА 281
 
Първа глава
 
Уйлям Насау Сеньор (1790 - 1864 г.) 281
 
1. Общ преглед 281
 
2. Живот и дейност 283
 
3. Основни теоретикоикономически възгледи 283
Втора глава
 
Джон Стюарт Мил (1806 - 1873 г.) 291
 
1. Икономическото положение на Англия през XIX в   291
 
2. Живот и творчество       292
 
3. Методология 296
 
4. Икономически възгледи 298
 
а) Производителен и непроизводителен труд 298
 
б) Теория за капитала 300
 
5. Теория на разпределението 305
 
а) Теория на работната заплата   307
 
б) Теория за печалбата 310
 
в) Теория за рентата 3 i 3
 
г) Теория за стойността    314
 
д) Теория за парите 315
 
е) Теория за държавната намеса    317
 
Трета глава
 
Клод-Фредерик Бастиа 319
 
1. Жизнен път и творчество.... 319
 
2. Методология       320
 
3. Икономически възгледи - 3д1
 
4. Съвременен поглед върху възгледите и творчеството на
 
Бастиа       325
Седми раздел
 
ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА ДРЕБНИТЕ
 
СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИ •: 326
 
Първа глава
 
Симон де Сисмонди (1773 - 1842 г.)
 
1. Жизнен път и научна дейност
 
2. Методология на изследванията
 
3. Теория за стойността и разпределението в системата на
 
С. Сисмонди 2
 
4. Теория за реализацията и кризите
 
5. За социалната програма на С. Сисмонди
 
Втора глава
 
Пиер Жозеф Прудон ( 1809 - 1865 г.)
 
1. Жизнен път и творческа дейност
 
2. Методологически принципи
 
3. Що е собственост
 
• 4. „Конституирана“ стойност :
 
5. Понятие за парите. Монетарен реформистки модел на
 
конституираната стойност
 
6. Понятие за процента. Проект за безплатен кредит
ОСМИ РАЗДЕЛ ;
 
НЕМСКА ИСТОРИЧЕСКА ШКОЛА J. 369
 
Първа глава
 
-Предшественици на немската историческа школа 370
1. Социално-икономическото развитие на Германия в
 
края на XVIII в ' 370
 
2. Предшественици на немската историческа школа.
 
Обща характеристика 372
 
3. Адам Мюлер (1779 - 1829 г.) 374
 
4. Фридрих Лист (1789 - 1864 г.) 376
 
Втора глава
 
Стара историческа школа 389
 
1. Икономическото развитие на Германия през
 
първата половина на XIX в 389
 
2. Възникване и характерни особености на теоретическата
 
система на старата историческа школа в Германия 391
 
3. Вилхелм Рошер (1817 - 1894 г.)    394
 
4. Бруно Хилдебранд (1812 - 1878 г.) 396
 
5. Карл Книс (1821 - 1898 г.) 399
 
Трета глава
 
Нова историческа школа 400
 
1. Икономическото развитие на Германия в края на XIX и
 
началото на XX в 400
 
2. Представители на новата историческа школа.
 
Обща характеристика 402
 
3. Карл Бюхер (1847 - 1930 г.)   405
 
4. Густав Шмолер (1838 - 1917 г.) 406
 
5. Вернер Зомбарт (1863 - 1941 г.) 409
 
Девети раздел
 
УТОПИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ   411
 
Първа глава    414
 
Сен Сисимон (1760 - 1825 г.) 414
 
1. Общ преглед 414
 
2. Живот и дейност 415
 
3. Методология   417
 
4. Социално-икономически възгледи 418
 
Втора глава
 
Шарл Фурие (1772 - 1837 г.) 428
 
1. Живот и дейност   428
 
2. Методология 429
 
3. Основни икономически възгледи 431
 
Трета глава
 
Робърт Оуен (1771 - 1858 г.) 441
 
1. Живот и дейност   441
 
2. Социално-икономически възгледи   443
 
Десети раздел
 
МАРКСОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ   452
 
Първа глава
 
Живот и творчество на Карл Маркс (1818 - 1883 г.) 452
Втора глава
 
Диалектикоматериалистическата теза на Маркс за предмета и
метода на икономическия анализ 455
 
Трета глава
 
Икономическа теория 464
 
1. Стойност. Диалектика на формата на стойността - пари 464
 
2. Капитал и принадена стойност 470
 
3. Теория за работната заплата 476
 
4. Капиталистическа печалба и производствена цена 478
 
5. Заемен капитал и лихва 485
 
6. Теория за поземлената рента. Диференциална и
 
абсолютна рента 489
Единадесети раздел
 
НЕОКЛАСИЧЕСКИ ИКОНОМИКС    497
 
Първа глава
 
Създаване и развитие ка неокласическия икономикс.
 
Обща характеристика 498
 
1. Създаване и развитие на неокласическия икономикс 498
 
2. Основни школи и представители 501
 
3. Обши принципи на методологичния инструментариум на
 
неокласическия икономикс   504
 
Втора глава
 
Австрийска субективна школа     507
 
1. Общи принципи и методология на изследванията 507
 
2. Икономически категории 510
 
Трета глава
 
Лозанска школа   521
 
1. Общи принципи и методология на изследванията , 521
 
2. Леон Валрас. Теория за икономическото равновесие 523
 
3. Вилфредо Парето. Теория за избора на икономическите
 
величини и теория за разпределението 525
 
Четвърта глава
 
Кеймбриджка школа   529
 
1. Алфред Маршал (1842 - 1924 г.). Жизнен път и творчество .... 529
2. Методология на изследванията     531
 
3. Икономически теории 534
 
4. Главни моменти в основното съчинение на А. Маршал
 
„Принципи на икономическата наука“ 540
 
Пета глава
 
Артур Пигу (1877 - 1959 г.) 545
 
1. Теоретично наследство на А, С. Пигу 545
 
2. Икономическа теория на благосъстоянието 547
 
Шеста глава :
 
Американска школа. Джон Бейтс Кларк (1848 - 1937 г.) 552
 
1. Джон Бейтс Кларк - създател на Американската школа 552
 
2. Теория за разпределението на дохода 553
 
3. Теория за равновесие на фирмата 554
Втора глава
 
Диалектикоматериалистическата теза на Маркс за предмета и
метода на икономическия анализ 455
 
Трета глава
 
Икономическа теория 464
 
1. Стойност. Диалектика на формата на стойността - пари 464
 
2. Капитал и принадена стойност 470
 
3. Теория за работната заплата 476
 
4. Капиталистическа печалба и производствена цена 478
 
5. Заемен капитал и лихва 485
 
6. Теория за поземлената рента. Диференциална и
 
абсолютна рента 489
Единадесети раздел
 
НЕОКЛАСИЧЕСКИ ИКОНОМИКС    497
 
Първа глава
 
Създаване и развитие ка неокласическия икономикс.
 
Обща характеристика 498
 
1. Създаване и развитие на неокласическия икономикс 498
 
2. Основни школи и представители 501
 
3. Обши принципи на методологичния инструментариум на
 
неокласическия икономикс   504
 
Втора глава
 
Австрийска субективна школа     507
 
1. Общи принципи и методология на изследванията 507
 
2. Икономически категории 510
 
Трета глава
 
Лозанска школа   521
 
1. Общи принципи и методология на изследванията , 521
 
2. Леон Валрас. Теория за икономическото равновесие 523
 
3. Вилфредо Парето. Теория за избора на икономическите
 
величини и теория за разпределението 525
 
Четвърта глава
 
Кеймбриджка школа   529
 
1. Алфред Маршал (1842 - 1924 г.). Жизнен път и творчество .... 529
2. Методология на изследванията     531
 
3. Икономически теории 534
 
4. Главни моменти в основното съчинение на А. Маршал
 
„Принципи на икономическата наука“ 540
 
Пета глава
 
Артур Пигу (1877 - 1959 г.) 545
 
1. Теоретично наследство на А, С. Пигу 545
 
2. Икономическа теория на благосъстоянието 547
 
Шеста глава :
 
Американска школа. Джон Бейтс Кларк (1848 - 1937 г.) 552
 
1. Джон Бейтс Кларк - създател на Американската школа 552
 
2. Теория за разпределението на дохода 553
 
3. Теория за равновесие на фирмата 554
Cedua глава
 
Съвременни неокласичееки теории . 556
 
1. Неокласичееки теории за икономически растеж 556
 
2. Неокласичееки синтез 561
 
Дванадесети раздел
 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ И НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ 565
 
1. Общ преглед     565
 
2. Американският институционализъм   566
 
3. Неоинституционализъм   579
 
Тринадесети раздел
 
КЕЙНСИАНСТВО И НЕОКЕЙНСИАНСТВО 591
 
1. Дж. М. Кейнс - жизнен път 591
 
2. „Обща теория“ на Дж. М. Кейнс 593
 
3. Някои специфични аспекти на методологията на
 
Дж. М. Кейнс според представителите на съвременната икономическа мисъл     602
 
4. Неокейнсианство 611
 
Четиринадесети раздел
 
НЕОЛИБЕРАЛИЗМЪТ В ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ
За повеч?
`