7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Incoterms 2010 ICC rules for the use of domestic and international trade terms

Incoterms 2010 ICC rules for the use of domestic and international trade terms

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


FOREWORD
ПРЕДГОВОР
By Rajat Gupta, ICC Chairman
The global economy has given businesses broader access than ever before to markets all over the world. Goods are sold in more countries, in larger quantities, and in greater variety. But as the volume and complexity of global sales increase, so do possibilities for misunderstandings and costly disputes when sale contracts are not adequately drafted.

The Incoterms® rules, the ICC rule's'on the use of domestic and international trade terms, facilitate the conduct of global trade.

Reference to an Incoterms® 2010 rule in a sale contract clearly defines the parties’ respective obligations and reduces the risk of legal complications.

Since the creation of the Incoterms rules by ICC in 1936, this globally accepted contractual standard has been regularly updated to keep pace with the development of international trade. The Incoterms® 2010 rules take account of the continued spread of customs-free zones, the increased use of electronic communications in business transactions, heightened concern about security in the movement of goods and changes in transport practices. Incoterms" 2010 updates and consolidates the ‘delivered’ rules, reducing the total number of rules from 13 to 11, and offers a simpler and clearer presentation of all the rules. Incoterms® 2010 is also the first version of the Incoterms rules
От Раджат Гупта, Председател на Международната търговска камара /МТК/

«я*

Глобалната икономика предостави на търговците по-широк достъп до пазари по целия свят от когато и да било. Стоките се продават в повече държави, в по-големи количества и в по-богат асортимент. Същевременно, нарастването на обема и сложността на глобалните продажби доведе и до увеличаване на възможностите за неразбирателства и скъпоструващи спорове, когато договорите не са изрядно изготвени.

Инкотермс®, правилата на МТК за тълкуване на търговските термини, улесняват глобалната търговия. Включването на правило от Инко-термс® 2010 в договора за продажба ясно определя съответните задължения на страните и намалява риска от правни усложнения.

Откакто МТК за пръв път създаде правилата Инкотермс през 1936 г., този глобално приет договорен стандарт редовно се обновява, за да бъде в крак с развитието на международната търговия. Правилата Инкотермс® отчитат непрестанната поява на нови безмитни зони, нарастващата употреба на електронни комуникации в деловите отношения, повишената загриженост относно сигурността на движението на стоки и промените в транспортните практики. Инкотермс® 2010 актуализира и консолидира съществуващите правила като намалява общия им брой от 13 на 11 и предлага по-просто и ясно представяне на всички термини. Наред с това, Инкотермс" 2010 е и първата редакция на правилата, в която продава-

to make all references to buyers and sellers gender-neutral.

The broad expertise of ICC’s Commission on Commercial Law and Practice, whose membership is drawn from all parts of the world and all trade sectors, ensures that the Incoterms“ 2010 rules respond to business needs everywhere.

ICC would like to express its gratitude to the members of the Commission, chaired by Fabio Bortolotti (Italy), to the Drafting Group, which comprised Charles Debattista (Co-Chair, UK), Christoph Martin Radtke (Co-Chair, France), Jens Bredow (Germany), Johnny Herre (Sweden), David Lowe (UK), Lauri Railas (Finland), Frank Reynolds (US), and Miroslav Subert (Czech Republic), and to Asko Raty (Finland) for assistance with the images depicting the 11 rules.
чи и купувачи са неутрални по род. Широките компетенции на Комисията на МТК по търговско право и практика, включваща членове от всички части на света и всички сектори на търговията, гарантират, че Инкотермс* 2010 отговарят на нуждите на търговците в световен мащаб.

МТК би искала да изрази благодарностите си на членовете на Комисията с председател Фабио Бортолоти (Италия), на Експертната група в състав Чарлс Дебатиста (Съпредседател, Великобритания), Кристоф Мартин Радке (Съпредседател, Франция), Йенс Бре-доу (Германия), Джони Хере (Швеция), Дейвид Лоу (Великобритания), Лаури Райлас (Финландия), Франк Рейнолдс (САЩ) и Мирослав Шуберт (Чехия), както и на Аско Рати (Финландия) за помощта за изображенията, които илюстрират 11 -те термина.
ICC Bulgaria
Incoter

`