7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Grammaire progressive du francais - Gregoire

Grammaire progressive du francais - Gregoire

Сумата се прибавя директно в кошницата
12.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ
Р ГЛАГОЛЪТ ЕТЯЕ 8
 
Глаголът е (те и основните елементи на диалога 8
 
Глаголът е(ге и местоименията подлог 10
Р ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ (1) 12
 
Мъжки и женски род 12
 
Единствено и множествено число 14
 
Съгласуване на прилагателното с местоимението 16
ЛИ ОТРИЦАНИЕ и ВЪПРОС (1) 18
 
Обикновено отрицание   18
 
Обикновен въпрос 18
 
Отговор 18
 
Р СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ
 
и ЧЛЕННА ФОРМА 22
 
Съществително име: мъжки и женски род за лица... 22
 
Съществително име: мъжки и женски род за предмети
 
и понятия    24
 
Названия на животни 24
 
Съществително име: ед. ч. и мн. ч 26
 
Членни форми    28
Р С’Е5Т и II Е5Т 30
 
Посочване и представяне 30
 
Коментар 30
 
Професия 32
Р ПРИТЕЖАТЕЛНИ ФОРМИ 34
 
Притежателно прилагателно 34
 
Притежателно местоимение 34
РОДСТВО и МНОЖЕСТВО 36
 
Родство 36
 
Съществителни имена за множество 36
 
Р ПОКАЗАТЕЛНИ ФОРМИ 38
 
Показателно прилагателно 38
 
Показателно местоимение 38
Щ7 И У Ли СЕ5Т 40
 
Съществуване и идентифициране 40
 
ш РАЗПОЛОЖЕНИЕ в
 
ПРОСТРАНСТВОТО (1) 42
Градове, страни, континенти 42
 
Няколко израза за място 44
 
Р ГЛАГОЛЪТ АУОШ 46
 
Възраст 46
 
Ауок (ат, ауок (гоШ и т. н 46
 
Ауок 1е (етрз, ауок ГпаЬпиае и т. н.   48
 
Ауок и отрицанието 48
 
Р ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ (2) 52
 
Място на прилагателното 52
 
Някои по-особени прилагателни 54
 
ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА 56
 
Бройни числителни имена 56
 
Писмена форма/Произношение 58
 
Редни числителни имена 60
 
Р ВРЕМЕ (1) 62
 
Ден, дата, сезон    62
 
Часът и метеорологичното време 64
 
Р НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНИ ФОРМИ 66
 
Неопределително прилагателно 66
 
Неопределително местоимение 66
 
ПРЕГОВОР №1 68
 
ПРЕГОВОР N"2 69
 
Р ГЛАГОЛИТЕ на -ЕК в СЕГАШНО ВРЕМЕ 70
 
Спрежение 70
 
Произношение    70
 
Писмена форма и произношение 72
 
Р ВРЕМЕ (2) 76
 
Продължителност в сегашно време 76
 
Оершз, роиг, репс1ап(, еп 76
 
Р НАРЕЧИЕ 78
 
Наречие и прилагателно име 78
 
Наречия на -тегй 80
 
Наречия за време и място 80
 
За повече информация: 088 682 47 47
`