7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Emotional Intelligence Лидерство и организационно развитие

Emotional Intelligence Лидерство и организационно развитие

Сумата се прибавя директно в кошницата
42.00лв


За повече информация: 0886 82 47 47
СЪДЪРЖАНИЕ
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ……………………………………………………………………9
Mirjana  Radović-Marković,  Causality  among  dual  education,  reducing  unemployment  and 
entrepreneurial initiatives of youth in the countries of the Western Balkans…………….......10
Galina Biryukova, The Intellectuals in power structure relations…………………………….20
Марин Паунов, За необходимостта от дебат относно въздействията  на културата върху 
икономиката………………………………………………………………………………….25
Валери  Стоянов,  Възможности  на  системните  модели  за  изследване  на  стреса  в 
организационна среда……………………………………………………………………….33
Христо  Кафтанджиев,  Кроскултурните  маркетингови  комуникации  и  архетиповите 
универсалии………………………………………………………………………………….45
Владимир  Шалаев,  Современный  университет  как  фабрика  по  подготовки  лидеров  в 
глобальном мире: вызовы и ответы (критический анализ)……………………………….53
СЕКЦИЯ: „ЛИДЕРСТВО, ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ“
…………………………………………………………………………………………….......65
Георги Карастоянов, Развитие на лидери или развитие на лидерството? ........................66 
Ирина Зиновиева, Лиляна Ангелова, Галина Кабаджова, Перцепции за лидерството по 
време на икономическа криза................................................................................................73
Елеонора  Александрова,  Методи  за  повишаване  на  кризисната  устойчивост  на 
съвременните организации....................................................................................................81
Александър Димчев, Лидерство и информация....................................................................89
Стефан Мичев, Особености на лидерството в сектора за сигурност................................96
Сезгин  Бекир,  Организационната  динамика  през  перспективата  на  транзакционния 
анализ.....................................................................................................................................102
Филип  Димитров,  Семейният  бизнес:  организационни  стратегии  в  ситуация  на 
икономическа криза..............................................................................................................109
Биляна Великова-Цонкова, Специфики на организационния контекст, кореспондиращи 
с общностното развитие в училище....................................................................................117
Георги  Найденов,  Световното  лидерство  –  сатанизирането  (незаслужено)  на  Барак 
Обама и Владимир Путин....................................................................................................125
Лиляна  Станкова,  Възможности  за  повишаване  на  конкурентоспособността  на 
стопанските  организации  чрез  мерките  на  оперативна  програма  „Иновации  и 
конкурентоспособност“ (2014-2020)...................................................................................131
Толя  Стоицова,  Терминология  на  лидерството:  научни  понятия  или  популярни 
думи........................................................................................................................................142 
Лидия Велкова, Лидерството в организационното проектиране......................................147 
Лидия Велкова, Развитие и усъвършенстване на организационните системи ................155 
Юрий Търкаланов, Особености в организацията на разузнавателния анализ .................162
 

`