7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Макроикономика - Спасов, Георгиева, Статев и колектив 2010г

Макроикономика - Спасов, Георгиева, Статев и колектив 2010г

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


Съдържание
Предговор 9
 
Тема 1
 
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ И ИЗМЕРИТЕЛИ 11
 
1. Макроикономика и макроикономическа теория: обхват и предмет 11
 
1.1. Макроикономическа теория и макроикономическа политика 13
 
1.2. Предмет на макроикономическата теория 13
 
2. Макроикономически приоритети 14
 
2.1. Производство и икономически растеж 14
 
2.2. Заетост и безработица 15
 
2.3. Равнище на цените и инфлация 16
 
2.4. Основни цели на макроикономическите анализи 17
 
2.5. Макроикономически политики - основни положения 18
 
3. Подходи за измерване на макро иконом и ката 18
 
3.1. Производствен подход. Метод на добавената стойност 21
 
3.2. Кръгооборот на макроикономическите потоци:
 
разходен поток и доходен поток 23
 
4. Дефлатор на брутния вътрешен продукт 33
 
5. Брутен вътрешен продукт и определяне на икономическото благосъстояние 35
 
Тема 2
 
МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ
 
НА СЪВКУПНОТО ТЪРСЕНЕ И СЪВКУПНОТО ПРЕДЛАГАНЕ 37
 
1. Съвкупно търсене   37
 
2. Съвкупно предлагане 42
 
3. Макроикономическо равновесие 49
 
Тема 3
 
СЪВКУПНИ РАЗХОДИ 57
 
1. Структура и динамика на съвкупните разходи 57
 
2. Разходи за лично потребление и спестявания 61
 
2.1. Фактори, влияещи върху личното потребление и спестяванията 61
 
2.2. Функции на потребление и спестяване 62
 
2.3. Средни склонности към потребление и спестяване 65
 
2.4. Пределни склонности към потребление и спестяване 65
 
2.5. Реални функции на потребление и спестяване 67
 
3. Брутни вътрешни инвестиции 70
 
3.1. Фактори, влияещи върху инвестициите 70
 
3.2. Инвестиционно търсене 72
 
3.3. Принцип на акселератора на инвестициите 73
 
4. Правителствени покупки 76
 
5. Нетен износ 77
 
5.1. Фактори, влияещи върху износа и вноса 77
 
5.2. Функции на износа, вноса и нетния износ 79

За повече информация : 0886824747

 
`