7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Макроикономикс трето актуализирано издание - Спасов 2008г

Макроикономикс трето актуализирано издание - Спасов 2008г

Сумата се прибавя директно в кошницата
17.20лв


Съдържание
 
Предговор 15
 
ПЪРВИ РАЗДЕЛ. ВЪВЕДЕНИЕ В МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ
 
Първа тема. ОСНОВА И ПРИНЦИПИ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА
 
ТЕОРИЯ И ПОЛИТИКА., - 19
 
1. Въведение.   19
 
2. Макроикономика и макроикономическа теория: обхват и предмет 19
 
2.1. Основни функции ,, 20
 
2.2. Принципът на оптимизация 21
 
3. Макроикономическа теория и макроикономическа политика 21
 
4. Предмет на макроикономическата теория , 22
 
5. Еволюция на теорията за националното стопанство 22
 
5.1. Меркантилизъм   23
 
5.2. физиократи , 23
 
5.3. Класическа икономическа теория.., ! 23
 
5.4. Марксистска икономическа теория 24
 
5.5. Кейнсианска икономическа теория ; 24
 
5.6. Съвременна количествена теория за парите. Монетаризъм 26
 
6. Основни приоритети на макроикономическата теория 27
 
6.1. Опростен модел на функциониране на макроикономиката 27
 
6.2. Производство и икономически растеж 29
 
6.2.1. Производство и брутен вътрешен продукт 29
 
6.2.2. Икономически растеж и икономически цикъл 30
 
6.3. Заетост и безработица   32
 
6.4. Равнище на цените и инфлация 34
 
6.5. Външнотърговски отношения   36
 
7. Основни цели на макроикономическите анализи ; 36
 
8. Макроикономически политики - основни положения 36
 
8.1. фискална политика   37
 
8.2. Парична политика     37
 
8.3. Политика на доходите 38
 
8.4. Външнотърговска политика 38
 
9. Основни принципи на макроикономическо равновесие .38
 
9.1. Опростен модел на съвкупното търсене и съвкупното предлагане.
 
Макроикономическо равновесие 39

За повече информация : 0886824747

`