7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Маркетинг перспективата за съвременния бизнес- Боева, Василева, Стойчев, Славова, Лозанов, Дънешка, Христов 2013г

Маркетинг перспективата за съвременния бизнес- Боева, Василева, Стойчев, Славова, Лозанов, Дънешка, Христов 2013г

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.30лв


Съдържание
 
Увод     7
 
Първи раздел
 
УСТОЙЧИВОСТ И ДИНАМИКА В СЪВРЕМЕННИЯ МАРКЕТИНГ 9
 
Първа глава
 
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В МАРКЕТИНГА. ДОБРАТА ТЕОРИЯ В ПОМОЩ НА МАРКЕТИНГ ПРАКТИКАТА . 9
 
1. Какво предлага на съвременния специалист знанието за еволюцията
 
на маркетинга. Еволюцията на маркетинга: основни школи 10
 
2. Стратегически маркетинг и/или за посткризисния маркетинг 13
 
3. За най-новите моменти в съвременния маркетинг - или за това,
 
което заглавието обещава...    15
 
Втора глава
 
МАРКЕТИНГ ОБКРЪЖЕНИЕТО ОТ ПЕРСПЕКТИВАТА
 
НА СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС 24
 
1. Целесъобразност на изучаване на темата за маркетинг обкръжението
 
през призмата на съвременните направления в маркетинга 24
 
2. Разбиране за маркетинг обкръжението 25
 
3. Класификационни схеми на факторите на маркетинг обкръжението 26
 
Трета глава
 
ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ РЕШЕНИЯ. МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ - ЕВОЛЮЦИЯ
 
НА МОДЕЛИТЕ И ТЕХНИКИТЕ 52
 
1. Възникване на маркетинговите проучвания 53
 
2. Същност и цели на маркетинговото проучване 54
 
3. Възлагане на маркетингови проучвания 55
 
4. Процес на маркетингово проучване 57
 
5. Пазарен тест 76
 
6. Онлайн маркетингови проучвания 77
 
7. Разузнаване на конкуренцията и маркетингови информационни системи 80
 
8. Маркетингови проучвания и етика ...81
 
Четвърта глава
 
ПЛАНИРАНЕ И МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ 87
 
1. Същност и процес на разработване на маркетинговата стратегия 88
 
2. Фактори, които вл ияят върху стратегическото маркетингово планиране 91
 
3. Маркетингови стратегии на бизнес равнище 105
 
4. Маркетингово планиране 109

 

За повече информация : 0886824747

 
`