7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Методическо ръководство по основи на счетоводството -  Рупска 2012г

Методическо ръководство по основи на счетоводството - Рупска 2012г

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Част първа ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО    5
 
Глава първа
 
КЛАСИФИКАЦИЯ НА АКТИВИ И ПАСИВИ 7
 
Глава втора
 
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС. БАЛАНСОВО ОБОБОЩАВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ
 
НА СЧЕТОВОДСТВОТО   13
 
Глава трета
 
ВЛИЯНИЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ ВЪРХУ СЧЕТОВОДНИЯ
 
БАЛАНС     21
 
Глава четвърта
 
СИСТЕМАТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ И ДВОЙНОТО ЗАПИСВАНЕ ПО ТЯХ. ОБОБЩАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ. ОБОРОТНИ ВЕДОМОСТИ 25
 
Глава пета
 
СМЕТКОПЛАН .36
 
Част втора СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 51
 
Глава първа
 
ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 52
 
Глава втора
 
ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ....58
 
Глава трета
 
ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 70
 
Глава четвърта
 
ОТЧИТАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ АКТИВИ   75
 
Глава пета
 
ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ 84
 
Глава шеста
 
ОТЧИТАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА И СТОКИТЕ 94

 

За повече информация : 0886824747

 
`