7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Основи на финансите теория и практика - Манов 2012г.

Основи на финансите теория и практика - Манов 2012г.

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


Основи на финансите теория и практика - Манов 2012г.

За повече информация: 0886 82 47 47

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
РАЗДЕЛ ПЪРВИ ПАРИ И БАНКОВО ДЕЛО
 
Предговор 9
 
Гчава първа. Пари и парична политика 11
 
1. Произход, същност, функции и роля на парите 11
 
2. Парична маса и парични агрегати 15
 
3. Парично предлагане и търсене 17
 
4. Инфлация и покупателна сила на парите 20
 
5. Конвертируемост на парите 20
 
Глава втора. Лихва и лихвена политика 24
 
1. Същност и роля на лихвата. Реални и номинални лихвени проценти. Ефект на
 
Фишер 24
 
2. Стойност на парите във времето - бъдеща и настояща стойност. Проста и
 
сложна лихва. Декурсивна и антиципативна лихва 27
 
3. Текуща доходност, доходност до падежа и доходност на сконтова база 30
 
4. Лихвен процент и възвращаемост 36
 
5. Рискова и срочна структура на лихвените проценти 37
 
Глава трета. Парични и финансови пазари 47
 
1. Финансов сектор и финансова система 47
 
2. Същност и роля на финансовите посредници 49
 
3. Същност и видове финансови пазари 49
 
4. Финансови услуги 51
 
5. Инструменти на паричните пазари   52
 
6. Инструменти на капиталовите пазари   54
 
7. Международен валутен пазар. Видове валутни транзакции 58
 
Глава четвърта. Банки и банкови системи 62
 
1. Поява и развитие на банките 62
 
2. Едностепенна и двустепенна банкова система 64
 
3. Организационна структура и функции на централната банка. Парична и
 
кредитна политика на централната банка 65
 
4. Надзор и регулиране на банковата система 67
 
5. Централната банка в условията на валутен борд 68
 
6. Правни форми на образуване и законови ограничения на банковото
 
предприятие. Банкови лицензни 70
 
7. Икономика на търговските банки (баланс на търговска банка, собствен капитал
 
и ликвидност на банката, методи за управление на ликвидността на банката. Формиране, разпределение и използване на дохода на банката 71
 
8. Банкова несъстоятелност - същност, производство по несъстоятелност, органи на несъстоятелността, маса на несъстоятелността, осребряване на
 
имуществото и удовлетворяване на кредиторите '• 75
 
Глава пета. Пасиви и пасивни банкови операции 80
 
1. Обща характеристика на пасивите и пасивните банкови операции. Структура
 
на пасивите ^
 
2. Собствен капитал и специални изисквания за капиталова адекватност 82
 
3. Капиталови стандарти и методи за тяхното измерване 83
 
4. Текущи, спестовни и срочни депозити 85
 
ОО
 
5. Заеми от банки и други пасиви 00
 
ОО
 
6. Междубанкови пасивни операции 00
 
80
 
7. Задбалансови пасивни операции
 
Глава шеста. Активи и активни банкови операции 92
 
1. Обща характеристика на активите и активните банкови операции 92
 
2. Поддържане на парични наличности, вземания от банки и дълготрайни активи.... 93
 
04
 
3. Задължителни минимални резерви 7
 
94
 
4. Портфейл от ценни книжа
 
5. Банкови кредити и кредитен портфейл: общи условия за кредитиране, видове
 
кредити, технология на кредитния процес, обезпечение и застраховане на кредитите ^
 
6. Кредитен риск. Оценка на рисковите експозиции на банките и формиране на
 
провизии ^
 
7. Междубанкови активни операции Ю2
 
8. Собствени дълготрайни активи на търговските банки ■*•••• Ю2
 
Глава седма. Разплащателни банкови операции (банково посредничество 107
 
1. Обща характеристика на разплащателните банкови операции Ю7
 
2. Видове банкови сметки   ^8
 
3. Същност и видове платежни системи (системи за брутен сетълмент в реално
 
време и за нетен сетълмент в определен момент). Платежни системи в България - КШОЗ, БИСЕРА, БОРИКА 119
 
4 Рискове при платежните системи и ролята на централната банка за
 
112
 
минимизирането им 1
 
5. Форми на безналични плащания. Кредитен превод и директен дебит като форми
 
на базналични плащания. Акредитив и документално инкасо 113
 
6. Електронни платежни инструменти - платежни инструменти за отдалечен
 
достъп, инструменти за електронни пари, електронно портмоне 118
 
7. ЗЕРА и ТАКОЕТ 2 и значението им за изграждане на интегриран пазар на
 
финансови услуги в Европа 119
 
РАЗДЕЛ ВТОРИ ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ
 
Глава първа. Публични разходи 124
 
1. Теоретични основи на публичните разходи (публични блага и публичен избор;
 
анализът „разходи - ползи”; ефективност по Парето; субсидии и коригиращи данъци на Пигу 124
 
2. Видове публични разходи (разходи за управление, военни разходи, разходи
 
за социално-културни потребности - образование, здравеопазване, наука, култура, спорт и пр., разходи за обслужване на държавния дълг, разходи за строителство, разширения и реконструкции и пр.) 133
 
Глава втора. Теоретични основи на данъчните приходи 140
 
1. Произход и същност на данъка 140
 
2. Устройство на данъка (елементи на данъчното облагане). Принципи на
 
данъчното облагане...'. 143
 
3. Начини за облагане (поголовно, пропорционално и прогресивно) и събиране на
 
данъците 145
 
4. Обхват на данъчното облагане. Данъчно облагане и ефективност 149
 
5. Оптимално облагане и свръх данъчно бреме 150
 
6. Данъчна политика, данъчна администрация и данъчно производство 152
 
Глава трета. Косвени (оборотни) данъци 157
 
1. Обща характеристика на косвените данъци 157
 
2. Данък върху добавената стойност 159
 
3. Облагане с акцизи 155
 
4. Облагане с мита 158
 
Глава четвърта. Преки (подоходни) данъци 174
 
1. Обща характеристика на преките данъци 174
 
2. Облагане на доходите на физическите лица 176
 
3. Корпоративно подоходно облагане 178
 
4. Данъчна хармонизация в рамките на ЕИО 181
 
Гтава пета. Имуществени данъци и други публични приходи 187
 
1. Обща характеристика на имуществените данъци 187
 
2. Данък върху недвижимите имоти 189
 
3. Данък върху наследствата 192
 
4. Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин 194
 
5. Данък върху превозните средства 194
 
6. Неимуществени местни данъци - патентен и туристически данък 195
 
7. Държавни и местни такси - същност, видове и организация 197
 
8. Глоби, лихви и конфискации орц
Глава шета. Бюджет и бюджетна политика. Бюджетна система и бюджетен процес
 
1. Възникване и развитие на бюджета. Същност, функции и роля на бюджета
 
2. Принципи за изграждане на бюджета и методи за бюджетиране
 
3. Видове бюджети
 
4. Бюджетен процес (съставяне, приемане, изпълнение, приключване и отчитане
 
на отделните бюджети
 
5. Бюджетно регулиране и финансова децентрализация
 
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
 
ЗАСТРАХОВАНЕ, СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
 
Глава първа. Застраховане
 
1. Обща характеристика на застраховането (същност, функции и роля,
 
застрахователни рискове, участници в застраховането, застрахователни договори
 
2. Застраховане на имущества и МПС
 
3. Презастраховане
 
4. Приходи, разходи и финансови резултати на финансовите дружества
 
Глава втора. Социално и здравно осигуряване
 
1. Същност и обхват на социалното осигуряване
 
2. Задължително и допълнително пенсионно осигуряване
 
3. Финансови аспекти на здравното осигуряване -
 
4. Системи на финансиране, права и задължения на участниците в здравно-
 
осигурителния процес
`