7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Основи на икономическата теория - помагало 2009 г.

Основи на икономическата теория - помагало 2009 г.

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


Основи на икономическата теория - помагало 2009 г. 

За повече информация : 0886 82 47 47 

Съдържание

Въведение ; 5
 
Първа глава
 
ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ 7
 
гл. ас. д-р Г. Касабов
 
Втора глава
 
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ' ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ 23
 
гл. ас. д-р Ст. Ралева Трета глава
 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА 36
 
гл. ас. д-р Ст. Ралева Четвърта глава
 
ТИПОВЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ 54
 
' гл. ас. д-р Г. Касабов
 
Пета глава
 
СТОКОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
 
НА ОБЩЕСТВЕНОТО СТОПАНСТВО   65
 
гл. ас. Пл. Пашов
 
Шеста глава
 
ПАРИ. ПРИРОДА И ФУНКЦИИ НА ПАРИТЕ 74
 
гл. ас. Кр. Керчев
 
Седма глава
 
СЪЩНОСТ, ФОРМИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ
 
И НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛА   86
 
ст. ас. И. Тодоров
Осма глава
 
ПАЗАР - ФУНКЦИИ, ТИПОЛОГИЯ, МЕХАНИЗЪМ'. 100
 
гл. ас. д-р-Ат. Атанасов
 
Девета глава
 
ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕТО И НА ПРЕДЛАГАНЕТО 1 18
 
гл. ас. д-р Ат. Атанасов
 
Десета глава
 
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВАТА В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА   142
 
гл. ас. д-р Ат. Атанасов
 
Единадесета глава
 
ОТНОШЕНИЯ НА СОБСТВЕНОСТ
 
В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА 151
 
гл. ас. Пл. Пашов
 
Дванадесета глава
 
ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО   158
 
ат. ас. Ив. Беев
`