7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Основи на икономическата теория - Спасов, Атанасов, Статев, Казаков, Марков, Трифонова 2008г

Основи на икономическата теория - Спасов, Атанасов, Статев, Казаков, Марков, Трифонова 2008г

Сумата се прибавя директно в кошницата
13.50лв


Основи на икономическата теория - Спасов, Атанасов, Статев, Казаков, Марков, Трифонова 2008г

За повече информация: 0886 82 47 47

Съдържание
Предговор 7
 
Първа глава
 
ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ 9
 
доц. д-р Трендафш Атанасов Атанасов
 
1. Общественото стопанство - обект на теоретичния анализ 10
 
2. Предмет на икономическата теория 29
 
3. Основни раздели на икономическата теория 37
 
4. Основни функции на икономическата теория 39
 
Втора глава
 
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И МЕТОДОЛОГИЯ
 
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ 43
 
доц. д-р Стати Василев Статев
 
1. Основни икономически въпроси и проблеми 43
 
2. Принципи на икономическо мислене (аксиоми в икономическата теория) 52
 
3. Използвани методи и възможни заблуди 58
 
4. Икономически категории, закони, модели и теории;
 
защо непрекъснато спорят икономистите? 64
 
Трета глава
 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА 73
 
доц. д-р Стати Василев Статев
 
1. Производствени възможности 73
 
2. Технически прогрес и икономически растеж
 
(изместване на границата на производствените възможности) 82
 
3. Сравнително предимство и изгода от размяната 89
 
Четвърта глава
 
ТИПОВЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ 99
 
доц. д-р Трендафил Атанасов Атанасов
 
1. Икономически системи 99
 
2. Основни проблеми при организацията на икономическата система 102
 
3. Типология на икономическите системи - основни подходи 104
 
4. Пазарна, смесена и централно управлявана икономика 107
СТОКОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СТОПАНСТВО 120
 
проф. д-р Трайчо Стефанов Спасов
 
1. Основни форми на общественото стопанство.
 
Натурално и стоково стопанство 120
 
2. Просто и развито стоково стопанство 126
 
3. Икономически блага (стоки) и техните свойства 128
 
4. Стойност, полезност и ценност 133
 
Шеста глава
 
ПАРИ. ПРИРОДА И ФУНКЦИИ НА ШАРИТЕ 136
 
д01{. д-р Венелина Георгиева Трифонова
 
Въведение 136
 
1. Същност и свойства на парите 136
 
2. Функции на парите 143
 
3. Еволюция на парите. Основни форми на парите 147
 
Седма глава
 
СЪЩНОСТ И ФОРМИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ
 
И НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛА 157
 
до7.!. д-р Атанас Николов Казаков
 
1. Същност и структура на капитала. Превръщане на парите в капитал 15/
 
2. Богатството на кахшталовите форми 166
 
3. Метаморфозите на формите на капитала 176
 
4. Натрупване, концентрация и централизация на капитала 186
 
Осма глава
 
ПАЗАР - ФУНКЦИИ, ТИПОЛОГИЯ, МЕХАНИЗЪМ 193
 
дои. д-р Марчо Янакиев Марков
 
1. Роля и функции на пазара 193
 
2. Типология на пазарите 198
 
3. Търсене 202
 
4. Предлагане 208
 
5. Пазарно равновесие 212
Девета глава
 
ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕТО И НА ПРЕДЛАГАНЕТО 222
 
доц. д-р Марчи Янакиев Марков
 
1. Ценова еластичност на търсенето 222
 
2. Кръстосана и доходна еластичност на търсенето 228
 
3. Ценова еластичност на предлагането 231
 
4. Търсенето, предлагането и пазарното равновесие във времето 235
 
Десета глава
 
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВАТА
 
В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА 242
 
доц. д-р Марчо Янакиев Марков
 
1. Икономическите институции 242
 
2. Институцията "пазар” и институцията "план" 251
 
3. Функции и предели на държавната намеса в икономиката 255
 
4. Държавата и икономическите институции в преходния период 264
 
Единадесета глава
 
ОТНОШЕНИЯ НА СОБСТВЕНОСТ В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА 271
 
проф. д-р Трайчо Стефанов Спасов
 
]. Собствеността като икономическа категория 266
 
2. Права на собственост: владеене, ползване и разпореждане 268
 
2. Основни форми на собственост 273
 
4. Механизми и форми за организация на собствеността.
 
Индивидуална, групова и акционерна собственост 277
 
5. Причини, пътища и форми за национализация
 
и раздържавяване (приватизация)   282
 
Дванадесета глава
 
ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО 289
 
доц. д-р Лилия Йотова Борисова
 
1. Човек и икономика 289
 
2. Глобализация: икономика, информация, комуникации 299
 
3. Икономика на знанието 304
`