7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Основи на правото - Балабанова, Сукарева, Боянов и колектив 2009г

Основи на правото - Балабанова, Сукарева, Боянов и колектив 2009г

Сумата се прибавя директно в кошницата
10.00лв


Основи на правото - Балабанова, Сукарева, Боянов и колектив 2009г

За повече информация : 0886824747

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Част първа» ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО ...............................................7
 
©ТИ
 
Глава първа. Философия на правото и правен позитивизъм 7
 
Глава втора. Възникване на правото 9
 
Глава трета. Същност на правото 11
 
Глава четвърта. Естествено и позитивно право.......... 13
 
Глава пета. Обективно и субективно право 14
 
Глава шеста. Частно и публично право 15
 
Глава седма. Материално и процесуално право........... 17
 
Глава осма. Източници на правото. Конституция и закон 18
 
ва-
 
Глава девета. Субект на правото 20
 
I и Глава десета. Правна норма ...................................22
 
Раздел първи. Понятие и структура на правната норма 22
 
Раздел втори. Видове правни норми 23
 
Глава единадесета. Юридически факти 24
 
Глава дванадесета. Презумпции и фикции 25
 
Глава тринадесета. Юридическа отговорност ..26
 
Част втора. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО... 29
 
Глава четиринадесета. Държавна власт 29
 
Глава петнадесета. Принципът на разделение на властите.................................... 31
 
Глава шестнадесета. Конституционосъобразност и Конституционен съд................................ 34
 
Част трета. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВЕН
 
ПРОЦЕС ................................37
 
Глава седемнадесета. Административно право — предмет, метод, източници, система ........ 37
 
Глава осемнадесета. Административноправни норми и административни правоотношения 39
 
Глава деветнадесета. Субекти на административните отношения .40
 
Глава двадесета. Административен акт 42
 
Глава двадесет и първа. Държавна служба и държавни служители 45
 
Глава двадесет и втора. Административен контрол  46
 
Глава двадесет и трета. Административна принуда 48
 
Глава двадесет и четвърта. Имуществена отговорност на държавата и общината за вреди, причинени на граждани 50
 
Глава двадесет и пета. Административен процес ...51
 
Раздел първи. Понятие за административен процес 51
 
Раздел втори. Участници, страни и субекти на административния процес 53
 
Раздел трети. Принципи на административния процес 54
 
Раздел четвърти. Доказване, доказателство и доказателствени средства
 
в административния процес 55
Раздел шести. Етапи на административнонаказателния процес 58
 
Нает четвърта. ГРАЖДАНСКО И ТЪРГОВСКО ПРАВО 61
 
рлавй-двадесет и шеста. Гражданско право — обща част 6]
 
Раздел първи. Понятие, система и източници на гражданското право   61
 
Раздел втори. Гражданско правоотношение     69
 
Раздел трети. Субекти на гражданското право     72
 
Раздел четвърти. Представителство   79
 
Раздел пети. Правни сделки •' .....84
 
Раздел шести. Погасителна давност 89
 
Глава двадесет и седма. Вещно право 93
 
Раздел първи. Обща характеристика на вещното право       93
 
Раздел втори. Владение     96
 
Раздел трети. Вещни права       ЮО
 
Раздел четвърти. Придобиване, прекратяване и защита на собствеността
 
и другите вещни права 1 Ю
 
Раздел пети. Вписване на актове в имотния регистър. Обща характеристика 116
 
Глава двадесет и осма. Право на интелектуална собственост... 118
 
Раздел първи. Същност и предмет на правото на интелектуална собственост 118
 
Раздел втори. Метод и система на правото на интелектуална собственост 122
 
Раздел трети. Източници и принципи на правото на интелектуална собственост 125
 
Раздел четвърти. Същност и видове обекти на интелектуална собственост 130
 
Раздел пети. Нарушения на права върху обекти на интелектуалната собственост 132
 
Раздел шести. Правни средства за използване на обекти на интелектуална собственост... 137
 
Глава двадесет и девета. Облигационно право 140
 
Раздел първи. Облигационно право и облигационно отношение 140
 
Раздел втори. Общо учение за договора 147
 
Раздел трети. Изпълнение на задълженията 152
 
Раздел четвърти. Неизпълнение и договорна отговорност 162
 
Раздел пети. Обезпечаване на изпълнението на договорите 165
 
Раздел шести. Договор за продажба 169
 
Раздел седми. Договори за наем, заем, влог и гражданско дружество    176
 
Раздел осми. Отговорност за непозволено увреждане   187
 
Глава тридесета. Търговско право.. 194
 
Раздел първи. Общи положения           194
 
Раздел втори. Търговци 195
 
Раздел трети. Търговски сделки       ...197
 
Раздел четвърти. Търговска несъстоятелност ....197
 
Част пета, СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО...................................................... 199
 
Глава тридесет и първа. Семейно право 199
 
Раздел първи. Обща характеристика на семейното право   199
 
Раздел втори. Произход, родство, осиновяване 204
 
Раздел трети. Прекратяване на брака     210
Глава тридесет и втора. Наследствено право ,,..212
 
Раздел първи. Обща характеристика на наследственото право .212
 
Раздел втори. Наследяване по закон и по завещание 215
 
Раздел трети. Придобиване на наследството 220
 
Част шеста. ТРУДОВО ПРАВО ....................................................................224
 
Глава тридесет и трета. Предмет на трудовото право ...224
 
Раздел първи. Трудови отношения 224
 
Раздел втори. Отношения, непосредствено свързани с трудовите 225
 
Глава тридесет и четвърта. Трудово правоотношение 226
 
Раздел първи. Понятие и обща правна характеристика 226
 
Раздел втори. Субекти (страни) на трудовото правоотношение 227
 
Глава тридесет и пета. Основания за възникване на трудово правоотношение.... .......228
 
Раздел първи. Трудов договор     228
 
Раздел втори. Избор   232
 
Раздел трети. Конкурс   234
 
Раздел четвърти. Договорни условия в трудовите правоотношения, възникнал и
 
от избор и от конкурс 235
 
Глава тридесет и шеста. Изменение на трудовото правоотношение 236
 
Раздел първи. Обща характеристика, изменение по взаимно съгласие 236
 
Раздел втори. Едностранно изменение на трудовото правоотношение от работодателя 237
 
Раздел трети. Изменение по искане на работника/служителя 238
 
Раздел четвърти. Работодателско правоприемство 239
 
Глава тридесет и седма. Работно време, почивки, отпуски 240
 
Раздел първи. Понятията „работно време”, „почивки” и „отпуски”     240
 
Раздел втори. Извънреден труд   243
 
Раздел трети. Почивки   244
 
Раздел четвърти. Платен годишен отпуск 245
 
Раздел пети. Неплатен годишен отпуск 246
 
Раздел шести. Целеви отпуски   247
 
Глава тридесет и осма. Дисциплинарна и имуществена отговорност на работника или
 
служителя     250
 
Раздел първи. Дисциплинарна отговорност 250
 
Раздел втори. Имуществена отговорност на работи и ка/сл у ж ител я 253
 
Глава тридесет и девета. Трудово възнаграждение 256
 
Раздел първи. Понятие 256
 
Раздел втори. Размери на трудовото възнаграждение 256
 
Раздел трети. Видове трудово възнаграждение   257
 
Раздел четвърти. Покровителство на изплащането на трудовото възнаграждение 258
 
Глава четиридесета. Имуществена отговорност на работодателя 259
 
Глава четиридесет и първа. Прекратяване на трудовото правоотношение 260
 
Раздел първи. Общи бележки 260
 
Раздел втори. Общи основания за прекратяване на трудовия договор 261
с предизвестие 262
 
Раздел четвърти. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя
 
без предизвестие 263
 
Раздел пети. Уволнение с предизвестие 264
 
Раздел шести. Уволнение без предизвестие., 266
 
Раздел седми. Предварителна закрила при уволнение 267
 
Раздел осми. Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор 268
 
Раздел девети. Правна защита срещу незаконно уволнение 268
 
Глава четиридесет и втора. Трудови спорове... .....270
 
Раздел първи. Общи бележки 270
 
Раздел втори. Трудово правораздаване 270
 
Раздел трети. Уреждане на колективните трудови спорове 271
 
Глава четиридесет и трета. Контрол за спазването на трудовото законодателство и
 
отговорност за неговото нарушаване 274
 
Раздел първи. Контрол за спазването на трудовото законодателство 274
 
Раздел втори. Принудителни административни мерки........ 275
 
Раздел трети, Административноиаказателна отговорност 276
 
Част седма. ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО.................................................. 278
 
Глава четиридесет и четвърта. Предмет и система на гражданския процес.     278
 
Глава четиридесет и пета. Принципи на гражданското процесуално право   279
 
Глава четиридесет и шеста. Подсъдност          280
 
Глава четиридесет и седма. Страни в процеса... 281
 
Глава четиридесет и осма. Видове искове       281
 
Глава четиридесет и девета. Доказателствени средства     -.282
 
Глава петдесета. Разглеждане на делото.. 283
 
Глава петдесет и първа. Съдебни постановления         284
 
Глава петдесет и втора. Видове порочни решения        284
 
Глава петдесет и трета. Въззив и касация    285
 
Глава петдесет и четвърта. Преюдициално запитване по чл. 628 от 1Т1К   285
 
Глава петдесет и пета. Изпълнителен процес.         286
 
Глава петдесет и шеста. Обезпечителен процес         286
 
Глава петдесет и седма. Охранително производство     ,..,.....287
 
Глава петдесет и осма. Вписване на юридически лица ,         287
`