7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Основи на правото - книга първа - Златарев, Милкова, Костов, Мулешкова 2012

Основи на правото - книга първа - Златарев, Милкова, Костов, Мулешкова 2012

Сумата се прибавя директно в кошницата
15.00лв


Основи на правото - книга първа - Златарев, Милкова, Костов, Мулешкова 2012

За повече информация : 0886824747

Предговор
 
Д Я Л П Ъ Р В Μ ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО
Първа глава
 
Възникване и същност на правото 13
 
§ 1. Възникване на правото 13
 
§ 2. Същност на правото Н
 
Втора глава
 
Структура на правото. Система на правото 21
 
§ 1. Частно и публично право 21
 
§ 2. Материално и процесуално право 23
 
§ 3. Вътрешно и международно право 24
 
§ 4. Система на правото 26
 
§ 5. Правни отрасли 29
Трета глава
 
Субекти на правото 31
 
§ 1. Понятие за субект на правото. Правосубектноет 31
 
§ 2, Видове правни субекти 35
 
§ 3. Представителство   37
 
Четвърта глава
 
Правни норми 40
 
§ 1. Понятие. Основни черти 40
 
§ 2. Структура на правната норма 43
 
§ 3. Видове правни норми 44
 
Пета глава
 
Юридически факти , ,...50
 
§ 1. Понятие. Обща характеристика 50
 
§ 2. Видове юридически факти 51
 
§ 3. Фактически състав 55
 
§ 4. Презумпция и фикция 57
 
Шеста глава
 
Правни отношения 61
 
§ 1, Понятие. Обша характеристика 61
 
§ 2. Структура на правното отношение . 64
 
Седма. глава
 
Субективно право 67
 
§ 1. Понятие. Обша характеристика ' 68
 
§ 2. Структура на субективното право Ь9
13
`