7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Основи на управлението Ангелов  2009г

Основи на управлението Ангелов 2009г

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


Основи на управлението Ангелов 2009г

За повече информация : 0886824747

 

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР 7
 
ЧАСТ I
 
СЪЩНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ВЪНШНА И
 
ВЪТРЕШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА * 9
 
ТЕМА?
 
СЪЩНОСТ НА ОРГАНИЗАЦАЦИЯТА
 
И СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ 9
 
1. Същност на организацията 9
 
2. формални и неформални организации 11
 
3. Дефиниция на сложна организация 11
 
4. Хоризонтално разделение на труда в организацията 12
 
5. Вертикално разделение на труда 12
 
6. Необходимост от управление 13
 
7. Управление. Процес на управление. Система на управление 13
 
8. Нива на управление 15
 
9. Предприемач 18
 
ТЕМА 2
 
ТЕОРИИ И ШКОЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРАТА 20
 
1. Характеристика на организациите и тяхното управление до 1900 г. 20
 
2. Школа на научното управление (1885 - 1920) 23
 
3. Класическа (административна) школа в управлението (1920-1950) 24
 
4. Школа на човешките отношения (1930 - 1950) 25
 
5. Поведенческа школа (1950 - понастоящем) 26
 
6. Количествен подход (1950 - понастоящем) 27
 
7. Процесен подход 28
 
8. Системен подход 32
 
9. Ситуационен подход 37
 
ТЕМА 3
 
ОПИСАНИЕ НА ВЪТРЕШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 40
 
1. Цели 40
 
2. Организационна структура 41
 
3. Задачи 44
 
4. Технология 45
 
5. Хора (персонал) 46
 
6. Взаимна свързаност и обусловеност между факторите
 
на вътрешната среда 49
ТЕМ А 4
 
ОПИСАНИЕ НА ВЪНШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА .. 52
 
1. Същност и характеристика на външната среда 52
 
2. Среда на пряко въздействие 55
 
3. Среда на косвено въздействие ] 58
 
II ЧАСГ
 
КОМУНИКАЦИИ. РЕШЕНИЕ. МОДЕЛИ И МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ 65
 
ТЕМА 5
 
РОЛЯ НА КОМУНИКАЦИИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО 65
 
1. Същност и видове комуникации 65
 
2. Същност на комуникационния процес 69
 
3. Характеристика на междуличностните комуникации 72
 
4. Организационни комуникации 75
 
ТЕМА 6
 
ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ.
 
ЕТАПИ НА ПРОЦЕСА 78
 
1. Същност и видове решения 78
 
2. Етапи на процеса на вземане на решение 82
 
3. Реализация и оценка на решението 85
 
4. Фактори, които оказват влияние върху процеса на вземане на решение 86
 
ТЕМА 7
 
МОДЕЛИ И МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 92
 
1. Моделиране. Видове модели 92
 
2. Обзор на някои по-известни модели 98
 
3. Методи за вземане на решения 100
 
4. Методи на прогнозиране 101
 
ЧАСТ III
 
ФУНКЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕТО. I
 
ВИДОВЕ ФУНКЦИИ 107
 
ТЕМА 8
 
РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ (СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ)
 
И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА 107
 
1. Същност на стратегическото планиране 108
 
2. Цели на организацията 110
 
3. Оценка и анализ на външната среда ИЗ
 
4. Анализ на вътрешните силни и слаби страни на организацията 116
 
5. Анализ на стратегическите алтернативи 118
6. Избор на стратегия 120
 
7. Реализация на стратегическия план 122
 
8. Управление реализацията на стратегическия план и контрол над
 
неговото изпълнение 125
 
9. Оценка на реализацията на стратегическия план 129
 
ТЕМА 9
 
ОРГ АНИЗАЦИОННА ТЕОРИЯ.
 
ВИДОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ 132
 
1. Делегиране, отговорност и пълномощия 132
 
2. Видове пълномощия. Линейни и апаратни (щабни) пълномощия 137
 
3. Същност и характеристика на бюрократичната организационна структура 142
 
4. Видове адаптивни структури 148
 
5. Конгломератна организациионна структура 150
 
6. Централизирани и децентрализирани организации
 
(организационни структури) 151
 
ТЕМА 10
 
МОТИВАЦИЯТА КАТО УПРАВЛЕНСКА ФУНКЦИЯ 155
 
1. Еволюция на понятието „мотивация“ 155
 
2. Съдържателни теории за мотивация - същност, видове, характеристика 160
 
3. Процесуални теории за мотивация 166
 
4. Ангажираност 170
 
ТЕМ^Л 1 '
 
КОНТРОЛ 174
 
1. Същност на контрола 174
 
2. Видове контрол 176
 
3. Процес на контролиране 178
 
4. Характеристики на ефективния контрол 184
 
ЧАСТ IV
 
ГРУПОВА ДИНАМИКА И РЪКОВОДСТВО (ПОВЕДЕНИЕТО НА ГРУПИТЕ И
 
ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ) 187
 
ТЕМА 12
 
ГРУПОВА ДИНАМИКА 187
 
1. Групите и тяхната значимост 188
 
2. Неформални организации и техните характеристики 193
 
3. Управление на неформалните организации 200
 
ТЕМА 13
 
РЪКОВОДСТВО, ВЛАСТ И ЛИЧНО ВЛИЯНИЕ 214
 
1. Власт, влияние, лидер. Същност и характеристика 214
2. Форми на власт и влияние в организацията 219
 
3. Убеждението и участието като форми на влияние 226
 
Ч ТЕМА 14
 
ЛИДЕРСТВО: СТИЛ НА УПРАВЛЕНИЕ,
 
СИТУАЦИЯ И ЕФЕКТИВНОСТ 231
 
1. Ретроспективен анализ на теориите за лидерството 231
 
2. Поведенчески подход към лидерството 934
 
ТЕМА 15
 
УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ
 
И СТРЕСОВЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА ?55
 
1. Природата на конфликта в организацията 255
 
2. Управление на конфликтна ситуация 263
 
ЗСтрес '2211.л,7
`