7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Пари банки кредит - пето допълнително и преработено издание - Младенов 2009г

Пари банки кредит - пето допълнително и преработено издание - Младенов 2009г

Сумата се прибавя директно в кошницата
10.00лв


Пари, банки, кредит, пето допълнително и преработено издание - Младенов 2009г

За повече информация : 0886824747

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията 15 Предговор 17

ЧАСТ ПЪРВА

ПАРИ, ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ 21

Глава 1

Пари, парична маса и стойност на парите 23

Парите и размяната 23 V Микропоглед 23 Макропоглед 24 Функции на парите 25 V Парични стандарти 26 Платежна система 28

Дефиниране и измерване на паричната маса28 Цена и стойн.ост на парите 35 ПРИЛОЖЕНИЕ

Паричните агрегати в еврозоната и в България 36 Глава 2

Финансови посредници и финансови пазари 44

Парични потоци и финансиране в икономиката 44 Финансови посредници 47 о?

Финансови пазари 52 ^

Структура на финансовите пазари 52 Инструменти на паричния пазар 54 Инструменти на капиталовия пазар 56 Регулиране на финансовия сектор 58 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Мрежата за финансова сигурност 58

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Световната финансова криза - казусът Беър Стърнс 73 Глава 3

Международен финансов пазар 77

Понятие за валутен курс 77 Платежен баланс 79 Политика на валутния курс 82

Влияние на промените във валутния курс 83 Фактори, влияещи на валутния курс 84
 
Инфлация и валутен курс. Паритет на покупателната сила 84 Лихвен процент и валутен курс 87 Спот и форуърд валутни курсове 88 Международни пазари на финансови инструменти 90
 
ЧАСТ ВТОРА
 
ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ 91 Глава 4
 
Лихвени проценти и цени на финансовите инструменти 93
 
Същност и роля на лихвения процент 931/
 
Теория за търсенето на активи (теория за избора на портфейл) 97 Лихвени изчисления У 98 Цени на финансовите инструменти 100 Сконтови инструменти или облигации с нулев купон. Настояща (сконтирана) стойност 100 \!
 
Купонови облигации 102
 
Пазарна доходност на купоновите облигации 104 Анюитетни заеми 105
 
Подпериоди (дни, месеци, тримесечие, полугодие) 107 Понятията 107
 
Съкровищни бонове със срок под 1 година 110 Облигации с купоново плащане на интервали под 1 година 110 Анюитетни заеми с месечни погашения 111 Фактическа доходност и лихвен риск 111 Инфлацията и лихвените проценти 114
 
Номинални и реални лихвени проценти. Инфлационна премия 114
 
Ефект на Фишер 115 су
 
Алтернативни възгледи за връзката
 
между инфлацията и лихвените проценти 116 ^
 
Глава 5
 
Поведение на лихвените проценти 120 ^
 
Понятие за “чист” (безрисков) лихвен процент 120 Класическа теория 121 ^
 
Теория за предпочитанието към ликвидност 124 уу Теория за търсенето и предлагането на кредит 128 Теория за рационалните очаквания 131
 
Глава 6
 
Срочна и рискова структура на лихвените проценти 133 ^
 
Срочна структура на лихвените проценти 133 х/
Понятие за срочна структура. Крива на доходността 133 ^
 
Теория за сегментираните пазари 135
 
Теория за нарастващата ликвидна премия 135
 
Теория за предпочитания хабитат 135
 
Теория за паричния субститут 136
 
Теория за очакванията 136
 
Използване на кривите на доходността 141У
 
Дюрационен анализ 143
 
Рискова структура на лихвените проценти 145 ^
 
Ликвидност 145 о
 
Риск от неплатежоспособност 146 I*
 
Клаузи за обратно изкупуване (саИ рпуПеуев) 149 Данъчно облагане на дохода от финансови инструменти 151 Хибридни (обратими) инструменти 152
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
 
Рейтинги на ценни книжа 153
 
ЧАСТ ТРЕТА
 
СЪЗДАВАНЕ НА ПАРИ 159 1
 
Глава 7
 
Депозитна мултипликация 161 О'
 
Участници в процеса на създаването на пари 161 ^
 
Централна банка 161
 
Търговски банки 164
 
Депозитна мултипликация (прост модел) 165 ^
 
Приток на резерви в банковата система 165 Създаване на депозити - случаят с отделната банка 166 Създаване на депозити - случаят с банковата система 167
 
Глава 8
 
Парична мултипликация 171 .
 
Контрол върху паричната база 171
 
Операции на централната банка на открития пазар 171
 
Превръщане на депозити в наличност 172 Сконтови кредити 173
 
Парична мултипликация 174 у
 
Извеждане на паричния мултипликатор 174 Фактори, определящи паричния мултипликатор 176 Критика и алтернативни обяснения на паричната мултипликация (портфейлен подход) 178
 
Поведение на вложителите и банките 180 V
 
Поведение на коефициента на наличните пари 180 Поведение на банките 181
Пълен модел на паричното предлагане 182 V Банкова паника 183 ^
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА 187
 
Глава 9
 
Централна банка. Изменение на паричната база 189
 
Поява и структура на централните банки 189 Автономия на централната банка - „за” и „против” 190 Г'" Балансът на централната банка и паричната база 194у Активи 194 Пасиви 195
 
Парична база и резервно уравнение 196
 
Бюджетен дефицит, парична база и парично предлагане 197 ^ ПРИЛОЖЕНИЕ
 
Опит за портрет на централния банкер 202 Глава 10
 
Инструменти на паричната политика 206®
 
Операции на открития пазар 207 ^
 
Сконтова политика (рефинансиране на търговските банки)
 
Същност на сконтовата политика 208 Централната банка като кредитор от последна инстанция Сигнален ефект на сконтовата политика 211 Предимства и недостатъци на сконтовата политика 212 Задължителни резерви 215 &
 
Неконвенциални инструменти 218
 
Глава 11
 
Провеждане на паричната политика 220 V
 
Крайни цели на паричната политика 220 ^
 
Междинни цели на паричната политика 222 О Антицикличен характер на паричната политика. Лагове 226^ Историческо развитие на
 
паричната политика. Таргетиране на инфлацията 230 [Р Глава 12
 
Парична политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) 233
 
Европейска система от централни банки 233
 
Организация, управление и капитал на ЕЦБ 234
 
Критерии за конвергенция 236
 
Стратегия на паричната политика на ЕЦБ 237
 
Инструменти и провеждане на паричната политика на ЕЦБ 238
 
Роля на НЦБ в ЕСЦБ 241
Паричният съвет - вариант или отрицание на паричната политика 244
 
Същност и механизъм на паричния съвет 244 (у
 
Устойчивост на паричния съвет спрямо външни за него шокове 246
 
Предимства и неудобства на паричния съвет 247 (у
 
Решение за въвеждане на паричен
 
съвет. “Меки” и “твърди” парични съвети 253
 
История на паричните съвети 254
 
Паричният съвет в България 257 [/
 
Общата ситуация 257 Банковата система при паричен съвет 260 Резултати от работата на паричния съвет в България 262 ПРИЛОЖЕНИЕ
 
Един случай на провал на паричен съвет - Аржентина 265 ЧАСТ ПЕТА
 
ПАРИЧНА ТЕОРИЯ 269 Глава 14
 
Търсене на пари 271 \у
 
Количествена теория за парите и за търсенето на пари 271^ Кеймбриджки подход към търсенето на пари 273 и Паричната скорост като константа 2 74
 
Теорията на Кейнс за предпочитанието към ликвидност 276 1Л Съвременно развитие на кейнсианския подход 279 Трансакционно търсене на пари 279 Осигурително търсене на пари 282
 
Спекулативно търсене на пари 282
 
Съвременна количествена теория за парите на Фридман 283 У' Емпиричен анализ на търсенето на пари 286 Лихвените проценти и търсенето на пари 286 Стабилност на функцията “търсене на пари” 287 Особености на търсенето на пари в развиващите се страни 288 \У . Съвместно разглеждане на търсенето и предлагането на пари 289
 
Глава 15
 
Паричната и фискалната политика според модела ШЬМ 294 ^
 
Фактори, изместващи кривата 18 294 \?
 
Фактори, изместващи кривата ЬМ 296 \у Промени в равновесното ниво на лихвения процент и на съвкупното производство 298 ^
 
Реакция на равновесните нива на съвкупното производство . и лихвения процент спрямо паричната политика 298
`