7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
 Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера, Делчева, 2000

Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера, Делчева, 2000

Сумата се прибавя директно в кошницата
10.00лв


Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера, Делчева, 2000

За повече информация : 0886 82 47 47 

 

Съдържание
ВЪВЕДЕНИЕ 3
 
ПАЗАРНИ И НЕПАЗАРНИ ДЕФЕКТИ
 
В СОЦИАЛНО-КУЛТУРНАТА СфЕРЛ: ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ. 13
 
1. Особености на пазара и конкуренцията В социално-културната сфера 13
 
доц. д.икм. Пано Аулански
 
2. ПроВал на свободния пазар В социално-културната сфера... 17
 
дои. д-р Евгения Делчева
 
3. Видове пазарни дефекти ....20
 
доц. д-р Евгения Делчева
 
4. ОбуслоВеност на пазарните дефекти 26
 
доц. д-р Евгения Делчева
 
5. ДържаВно регулиране на пазарните дефекти 29
 
д-р Евгения Цекова
 
6. Провал на държаВата В социално-културната сфера 34
 
доц. д-р Евгения Делчева
 
7. Нестопанската шшщштиВа - на границата между пазара и държаВата 36
 
Деница Горчилова
 
8. ВидоВе непазарни дефекти 41
 
доц. д-р Евгения Делчева
 
9. ОбуслоВеност на непазарните дефекти 43
 
доц. д-р Евгения Делчева
 
10. Регулиране на непазарните дефекти 45
 
доц. д-р Евгения Делчева
 
ДЕФЕКТИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ
 
И ЧАСТНИЯ СЕКТОР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО... 49
 
I, Непазарни дефекти В здраВсопазВането 49
 
доц. д-р Евгения Делчева, доц. д-р Бозкилшр Давидов 1 . ОбщестВената система на здраВеопазВане 44
 
2. Разходи на общестВсния сектор на здраВеопазВане ..51
 
3. Териториално разпределение на здраВните ресурси 55
 
4. Хоризонтално и Вертикално разпределение на ресурси 57
 
5. Излишни разходи ; 60
 
6. Неформални (сенчести) пазарни отношения 61
 
7. УдоВлетВореност на населението от общестВени здраВни услуги
 
и готоВност за потребление 62
 
8. ИзВоди за състоянието и дефектите на непазарната система на здраВеопазВане 64
 
П. Пазарни дефекти В здраВсопазВането 67
 
1. Дефиниране на пазарите В здраВсопазВането 6?
 
2. Пазарни структури от страната на предлагането на здраВни услуги 68
 
3. Непълнота на пазара ...75
 
4. Социално разпределение на частните здраВни услуги 77
 
5. Териториално разпределение на частните здраВни услуги ...,,77
 
6. УдоВлетВореност на населението от частни здраВни услуги 78
 
7. ИзВоди за състоянието и дефектите на пазарната система 79
ДЕФЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
 
Петър Атанасов
 
1. Същност на системата на здравното осигуряване
 
2. Здравното осигуряване в България
 
3. Пазарни дефекти В системата на здравното осигуряване..
 
4. Здравното осигуряване сян гледна точка на предлагането..
 
5. Резултати от анкетно проучване на удовлетвореността
 
от предлагането на здравно осигуряване
 
ПАЗАРНИ И НЕПАЗАРНИ ДЕфЕКТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
 
д р Евгения Цекова
 
I. Развитие и дефекти на частния образователен сектор - анализ на пазарните дефекти .
 
1. Теоретична обосновка
 
2. Частното образование В България в ретроспекция
 
3. Текущо състояние на проблема
 
3.1. Брои на пазарните субекти
 
3.2. Предлагане на образователен продукт
 
3.3. Териториална дислокация
 
3.4. Цени и такси
 
3.5. Непълнота на пазара.
 
4. Изследване на потребителското търсене и удовлетвореността на потребителите от частните образователни услуги.
 
5. Основни изводи за състоянието на пазара В образованието
 
и проявилите се пазарни дефекти
 
П. Развитие и дефекти на обществения образователен
 
сектор - анализ на непазарните дефекти
 
1. Обща характеристика на обществения образователен сектор В България.,
 
1.1. Профил на предлагането
 
1.2. Анализ на териториалната дислокация
 
(мрежата от учебни заведения В страната)
 
1.3. финансова осигуреност и анализ на разходите
 
2. Изследване на потребителското търсене
 
и удовлетвореността от обществени образователни услуги
 
3. Изводи относно непазарните дефекти от анализа на потребителското търсене на обществени образователни услуги.....
 
ПАЗАРНИ ДЕФЕКТИ В КУЛТУРАТА
 
проф, д.икл Димитър Филипов
 
1. Еволюция на пазарните отношения
 
2. Поява на пазарните отношения В културата
 
3. Същност и основни дефекти на културния пазар
 
ПАЗАРЪТ НА СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА
 
дои. д-р Лидия Върбанова, Биляна Томова
 
Периодизация В развитието на сценичните изкуства В България
 
I. Непазарни дефекти
 
!. Цели и особености на предлагането
 
2. Териториално разпределение на ресурсите и благата
 
3. Анализ на разходите ;
 
4. Удовлетвореност на населението от обществено финансираните сценични изкуства.
 
И. Пазарни дефекти
 
1. Възникване и особености на пазара на сценични изкуства
 
2. Пазарни структури
 
3. Особености на търсенето на сценични изкуства.
 
Ценова и доходна еластичност на търсенето
 
4. Удовлетвореност на населението от частните сценични изкуства....
 
5. Изводи за състоянието и регулирането на пазарните
 
и непазарните дефекти В сценичните изкуства
`