7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Прогнозиране и планиране част първа - Манов 2001г

Прогнозиране и планиране част първа - Манов 2001г

Сумата се прибавя директно в кошницата
13.00лв


Прогнозиране и планиране част първа - Манов 2001г

 За повече информация: 0886 82 47 47

Съдържание
Въведение 15
 
Тема първа
 
ВРЪЗКАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА - СИСТЕМЕН ПОДХОД -ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 23
 
1. ПОСТАНОВКА НА ВЪПРОСА ЗА ГЕНЕЗИСА
 
НА ПРОГНОЗИРАНЕТО И ПЛАНИРАНЕТО 23
 
2. ПОНЯТИЕ ЗА СИСТЕМА 26
 
2.1. Относно необходимото и достатъчно условие
 
един обект да бъде система 26
 
2.2. Системата като продукт на взаимодействието
 
между изграждащите я елементи 27
 
2.3. Взаимоотношението част - част (елемент - елемент) в системата 28
 
2.4. Взаимоотношението част - цяло (елемент - система)     29
 
2.5. Свойства на системата   31
 
3. ПРЕХОДЪТ КЪМ ЕПОХАТА НА СЛОЖНИТЕ СИСТЕМИ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СИСТЕМНО МИСЛЕНЕ
 
М СИСТЕМЕН ПОДХОД 33
 
3.1. Мисленето от епохата на машините   34
 
3.2. Системно мислене 38
 
3.3. Системен подход    41
 
4. ЕВОЛЮЦИЯТА НА РАЗВИТИЕТО И ПРОЦЕСЪТ НА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СТОПАНСТВОТО И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
 
В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ 44
 
4.1. Икономиката до появата на общественото разделение на труда 44
 
4.2. Общественото разделение на труда - като процес на трансформация
 
на стопанството и неговите елементи в икономически системи ...46
 
5. ПРОГНОЗИРАНЕТО И ПЛАНИРАНЕТО НА БЪДЕЩЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ
 
НА СИСТЕМНИЯ ПОДХОД В ТЯХНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ 53
 
6. ПРОГНОЗИРАНЕТО И ПЛАНИРАНЕТО В СИСТЕМАТА
 
НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ 55
 
6.1. Обща характеристика на управлението на икономическите системи......... 55
 
6.2. Обективната обусловеност на каскадния принцип на управление
 
на икономическите системи 57
 
6.3. От обща характеристика към съдържателен анализ
 
на управлението на икономическите системи 61
 
6.3.1. Управлението от социалнопсихологическа гледна точка..... 63
 
6.3.2. Икономически интереси и управление 66
 
6.3.3. 'Обществено положение и управление . 69
 
1 6.3.4. Управление, състезание и координация 71
 
1 6.4. Прогнозирането и планирането в системата на управление
 
1 на икономическите системи 77
6.4.1. Разграничаването между прогнозиране и планиране - съществено
 
методологическо изискване 78
 
6.4.2. Относно критерия ма разграничението
 
между прогнозиране и планиране 81
 
6.4.3. Структурният анализ на икономическите системи
 
и разграничителната линия между прогнозиране и планиране 84
 
6.4.4. Връзката прогнозиране, планиране (програмиране), моделиране 89
 
7. ТИПОЛОГИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ
 
И СПЕЦИФИКАТА НА ПРОГНОЗИРАНЕ
 
И ПЛАНИРАНЕ НА ТЯХНОТО БЪДЕЩЕ 100
 
Тема втора
 
НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО
 
КАТО СЛОЖНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА 101
 
1. НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО
 
КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ПО-ВИСША СИСТЕМА : 101
 
2. ЕНДОГЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО 106
 
2.1. Критерии за обособяване на демографската система и на националната икономическа система и на нейните подсистеми
 
(на необходимото условие нещо да е система) 107
 
2.2. Характеристика на отношенията на обуславяне
 
между демографската система и подсистемите на националната икономическа система (отношенията на обуславяне
 
по линия на елемент - елемент в системата) 111
 
2.2.1. Xарактеристика на взаимоотношението
 
между демографска система и производствена подсистема 111
 
2.2.1.1. Поглед върху взаимоотношението
 
от позициите на демографската система 112
 
2.2.1.2. Поглед върху взаимоотношението от позициите
 
на производствената подсистема .....112
 
2.2.1.3. Особеният род причинно-следствена връзка
 
между демографска система и производствена подсистема 113
 
2.2.1.4. Сили, детерминиращи поведението на изходите и входовете,
 
свързващи демографска система
 
с производствената подсистема 113
 
2.2.1.4.1. Сили, детерминиращи поведението на поток {(2.1).(1)} 114
 
2.2.1.4.2. Сили, детерминиращи поведението на поток {(1). (2.1)} 116
 
2.2.2. Характеристика на взаимоотношението
 
между демографска система и подсистема услуги ...116
 
2.2.2.1. Поглед върху взаимоотношението от позициите
 
на демографската система   117
 
2.2.2.2. Поглед върху взаимоотношението от позициите
 
на подсистема услуги   117
 
2.2.2.3. Особеният род причинно-следствена връзка
 
между демографската система и подсистема услуги 118
 
2.2.2.4. Сили, детерминиращи поведението на изходите и входовете,
 
свързващи демографската система и подсистема услуги 119
 
2.2.2.4.1. Сили, детерминиращи поведението на поток {(2.2).(1)} 119
 
2.2.2.4.2. Сили, детерминиращи поведението на поток {(1). (2.2)} 120
 
2.2.3. Характеристика на взаимоотношението
 
между производствена подсистема и подсистема услуги 122
2.2.3.1. Особеният род причинно-следствена връзка
 
между производствена подсистема и подсистема услуги 122
 
2.2.3.2. Сили, детерминиращи поведението на изходите и входовете,
 
свързващи производствена подсистема с подсистема услуги 122
 
2.2.4. Характеристика на взаимоотношението
 
между производствена подсистема и подсистема ноосфера 123
 
2.2.4.1. Особеният род при чинно-следствена връзка
 
между производствена подсистема и подсистема ноосфера 124
 
2.2.4.2. Сили, детерминиращи поведението на изходите и входовете,
 
свързващи производствена подсистема с подсистема ноосфера 124
 
2.2.5. Характеристика на взаимоотношението
 
между подсистема услуги и подсистема ноосфера 125
 
2.2.5.1. Особеният род причинно-следствена връзка
 
между подсистема услуги и подсистема ноосфера 126
 
2.2.5.2. Сили, детерминиращи поведението на изходите и входовете,
 
свързващи подсистема услуги с подсистема ноосфера 126
 
2.2.6. Характеристика на взаимоотношението
 
между демографска система и подсистема ноосфера 127
 
2.3. Отношенията на обуславяне по линия елемент-система
 
в националното стопанство 129
 
2.4. Вътрешен строеж на демографската система
 
и на подсистемите на националната икономическа система 130
 
2.4.1. Ендогенен строеж на демографската система 130
 
2.4.2. Ендогенен строеж на производствената подсистема   133
 
2.4.3. Ендогенен строеж на подсистема услуги   135
 
2.4.4. Ендогенен строеж на подсистема ноосфера...   137
 
2.5. Изискванията на трите плоскости на отношения
 
на обуславяне в икономическата система към нейното управление 142
 
3. СВОЙСТВА НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА 146
 
3.1. Характеристика на свойството инерционност 146
 
3.1.1. Детерминантите на инерционността към парадигмата на разработка на стратегическото бъдеще
 
на националната икономика 148
 
3.1.2. Относно новата роля на целите в методологията на разработка
 
на стратегическото бъдеще на националната икономика 149
 
3.1.3. Относно обусловеността, същността и ролята на итеративната
 
процедура за развитие на възможностите за развитие 151
 
3.2. Характеристика на взаимоотношението стопански оптимум - национални
 
потребности от даден вид продукция 157
 
3.3. Взаимоотношението "определеност-неопределеност”
 
(ограничение - свобода) в икономическата система 165
 
3.4. факторното въздействие при сложната икономическа система 172
 
Тема трета
 
РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО
 
И НА ПОДХОДА НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ НЕГО ВЪВ ВРЕМЕТО 175
 
1. ЕВОЛЮЦИЯТА В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО 176
 
2. ЕВОЛЮЦИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА 180
 
2.1. Основните точки на еволюцията на пазара 180
 
2.2. Еволюцията в същността, характера и ролята
 
на базовите елементи на пазарната икономика 182
2.2.1. Промяната 6 ролята на основните актьори на пазарната икономика -
 
капиталистът и наемният работник • • •182
 
2.2.2. СобстВеността не е основният въпрос
 
на пазарната икономика от края на XX век 184
 
2.2.3. От автономно действие и функциониране на видовете пазари
 
към тяхното нарастващо взаимодействие 191
 
2.2.4. От борба за преразпределение на пазарите към борба
 
за формиране на пазари.. 193
 
2.2.5. От Дарвинов тип конкуренция към конкуренция тип съревнование.. 193
 
2.2.6. Рискът - спътник на пазарната икономика 196
 
2.2.7. От свобода на избора за продавана към свобода на избора за купувача 197
 
3. ЕВОЛЮЦИЯТА В ПОДХОДА НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ ИКОНОМИКАТА 198
 
3.1. Историческите граници на класическата икономическа теория
 
за националното стопанство .198
 
3.2. Кейнсианският подход към икономиката и неговите исторически граници ...200
 
3.3. Посткейнсианският период в развитието на подхода
 
на обществото към икономиката 213
 
3.4. Системният подход към икономиката - верният път към нейното бъдеще 220
 
4. ТРАНСФОРМИРАНЕТО НА КОМАНДНИТЕ СТОПАНСТВА В ПАЗАРНИ И НЕГОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДХОДА
 
НА ОБЩЕСТВОТО ЗА ИКОНОМИКАТА 227
 
4.1. Уникалността на задачата за трансформиране на икономиките
 
с нарушено органично развитие в пазарни 227
 
4.2. Правилната постановка на въпроса за типологията на модерната пазарна
 
икономика - непременно условие за успеха на реформите 230
 
4.3. Относно ролята и значението на същинската цел
 
на трансформационните процеси в икономиката 232
 
4.4. Повишаването на народното благосъстояние и достойното човешко съществуване - същинска цел на пазарната икономика
 
и трансформационния процес - ....236
 
4.5. Пазарна икономика не е икономиката без държавна намеса .. .242
 
4.6. Пазарната икономика не е тъждествена на икономиката
 
със 100 % частна собственост ..... ..24^
 
4.7. България отчаяно се нуждае от пазарна икономика,
 
но не и от пазарен фундаментализъм 252
 
Тема четвърта
 
МЯСТОТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ
 
В ТИПОЛОГИЯТА НА МОДЕРНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА - 261
 
1. ПОЯВАТА И РАЗВИТИЕТО НА НОВИ СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ
 
В ТИПОЛОГИЯТА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА - ГЛАВЕН БЕЛЕГ И РЕЗУЛТАТ НА ЕВОЛЮЦИЯТА 261
 
1.1. Свободата на избора, стратегическият курс и приоритети на разВитието, и равнопоставеността на стопанските агенти - основно съдържание
 
на типологията на модерната пазарна икономика 262
 
1.2. Модерната пазарна икономика като свобода на избора
 
и функционираща състезателност 262
 
1.3. Модерната пазарна икономика като стратегически курс
 
и приоритети на развитието 263
 
2. МЯСТОТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ В ТИПОЛОГИЯТА
 
НА МОДЕРНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА 264
2.1. Националното планиране като инструмент за разработка
 
% на стратегическия курс и приоритети на развитието 264
 
2.2. Националното планиране - рожба на развитието на пазара 266
 
3. ЕВОЛЮЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ
 
В СТРАНИТЕ С ПАЗАРНА ИКОНОМИКА 272
 
4. ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ ОТНОСНО МЯСТОТО И РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ В ТИПОЛОГИЯТА
 
НА МОДЕРНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА..... 277
 
5. КАКВО Е И КАКВО НЕ Е НАЦИОНАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ? 279
 
Тема пета
 
БЕЗ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НЕ МОЖЕ ДА ИМА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИ И УСПЕШНИ РЕфОРМИ 286
 
1. ЗА ДА БЪДЕ КВАЛИФИЦИРАН ЕДИН ПРОЦЕС НА ПРОМЕНИ КАТО РЕФОРМА, ГЛАВНОТО УСЛОВИЕ ЗА ТОВА Е НАЛИЧИЕТО
 
НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ    ,287
 
2. НЕ МОЖЕ ДА ИМА СЛУЧАЙНО ИЗЛИЗАНЕ ОТ РАЗРУХАТА.
 
НЯМА НИТО ЛЕСНИ, НИТО МАГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ИКОНОМИКАТА 290
 
3. НЕ МОЖЕ ДА ИМА УСПЕШНО РАЗПЛИТАНЕ (РАЗСИЧАНЕ)
 
НА ВЕРИГИТЕ ОТ ПРОБЛЕМИ НА ПРЕХОДА БЕЗ ЦЯЛОСТНА
 
И ВЪТРЕШНО СЪГЛАСУВАНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА 291
 
3.1. Миналото не може да бъде идеал за бъдещето   299
 
3.2. Всяка болна икономика се нуждае от специфична терапия 306
 
3.3. Реформите се нуждаят от болезнен мисловен процес, а не от импровизации 311
 
3.4. Без внимателно и грижовно отношение към наследството
 
не може да има успешни реформи и развитие .....313
 
3.5. Пазарна икономика и взаимоотношението стратегия - стопанска конюнктура? 15
 
3.6. Пазарна икономика и взаимоотношението стратегия -
 
тактика - оперативно управление ....316
 
3.7. Макроикономическа стратегия и ефективна стопанска дейност 318
 
3.8. Стратегията за реформи и развитие и необходимата
 
икономическа политика за нейната реализация 319
 
3.9. Националната стратегия за реформи, развитие
 
и преструктуриране - основа за консенсус в обществото..... 320
 
Тема шеста
 
МЕТОДОЛОГИЯ НА РАЗРАБОТВАНЕ
 
НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ 322
 
1. ОТ НОВА ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕХОДА КЪМ НОВА ФИЛОСОФИЯ
 
НА РАЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕфОРМИ 322
 
2. ОТ НОВА ФИЛОСОФИЯ ЗА РЕфОРМИ КЪМ НОВА ФИЛОСОФИЯ ЗА РАЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЯ
 
ЗА РАЗВИТИЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ 326
 
2.1. Относно изследването върху екзогенната за националната икономика среда.....326
 
2.2. Относно изследването върху ендогенното състояние
 
на националната икономика ......329
 
2.3. Относно начина на изследване на съществените пет вериги
 
във връзка с установяването на възможностите за бъдещо развитие . 331
 
2.3.1 Логика на изследване на веригата Цели на развитието
 
на икономиката <-> Структура на икономическата
 
систем.. -СА Икономическа динамика 332
2.3.2. Логика на изследване на веригата Ресурси <-> Структура
 
на икономическата система <—> Икономическа динамика 337
 
2.3.3. Логика на изследване на веригата Екология С-> Структура
 
на икономическата система <-> Икономическа динамика 339
 
2.3.4. Логика на изследване на веригата Научно-технически прогрес <-> Структура на икономическата
 
система <-> Икономическа динамика 340
 
2.3.5. Логика на изследване на веригата Външноикономически
 
връзки <-> Структура на икономическата система <—> Икономическа динамика 341
 
2.3.6. Логика на изследване на взаимодействието
 
между основните пет вериги 341
 
2.4. Итеративност на процедурата по формиране на макростратегия
 
за развитие и преструктуриране 345
 
Тема седма
 
ЛЕОНТИЕВАТА СИСТЕМА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ,
 
ПРОГНОЗИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ БЪДЕЩЕТО
 
НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА   347
 
1. НАЙ-ОБЩ ВИД НА ЛЕОНТИЕВАТА СИСТЕМА 347
 
2. ЛЕОНТИЕВАТА СИСТЕМА - АДЕКВАТЕН ИНСТРУМЕНТ
 
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА 351
 
3. ОТНОСНО РАЗГРАНИЧЕНИЕТО ПРОИЗВОДСТВЕНО-КРАЙНО
 
ПОТРЕБЛЕНИЕ, МЕЖДИННА-КРАЙНА ПРОДУКЦИЯ.. 354
 
4. ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА,
 
ДАВАНА ОТ ЛЕОНТИЕВАТА СИСТЕМА
 
ПО ВЕКТОР-РЕД И ПО ВЕКТОР-КОЛОНА   355
 
4.1. Характеристика по вектор-ред 355
 
4.2. Характеристика по вектор-колона 359
 
5. ВИДОВЕ ЛЕОНТИЕВИ СИСТЕМИ   366
 
5.1. Видове Леонтиеви системи според начина на отразяване на амортизацията 366
 
5.2. Видове Леонтиеви системи според начина на отразяване
 
на външнотърговския стокообмен   366
 
5.3. Видове Леонтиеви системи според използваната мерна единица ..368
 
5.4. Видове Леонтиеви системи в зависимост от степента
 
на отраслова диверсификация   ...369
 
5.5. Видове Леонтиеви системи според начина на отразяване
 
на развитието на икономическата система 371)
 
5.6. Други модификации на Леонтиевата система 373
 
6. МАТРИЦА НА ПРЕКИТЕ И МАТРИЦА НА ПЪЛНИТЕ РАЗХОДИ 375
 
6.1. Доказателство за това, че изразът (Е-А) е матрица на преките разходи 375
 
6.2. Доказателство за това, че изразът (Е-А)'1 е матрица на пълните разходи 377
 
6.2.1. Аналитично представяне на логиката на кумулативно наслагване
 
на косвените разходи от първи до п-ти порядък към преките разходи 377
 
6.2.2. Доказателство, че обратната матрица на матрицата
 
на преки разходи е матрица на пълните разходи 389
 
6.3. Икономическа интерпретация на матрицата на пълните разходи 394
 
6.3.1. Икономическа интерпретация на обикновените скалари 395
6.3.2. Икономическа интерпретация на елементите
 
по главния диагонал на матрицата на пълните разходи 397
 
6.3.3. Икономическа интерпретация на вектор-колоната
 
на матрицата на пълни разходи 398
 
6.3.4. Икономическа интерпретация на тенденциите в стойността
 
на детерминантата на матрицата на пълните разходи 401
 
7. МАТРИЦАТА НА ПЪЛНИТЕ РАЗХОДИ - ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМНИЯ ПОДХОД
 
В АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА 408
 
8. ПРОГНОЗИРАНЕ НА ВЕКТОРА НА КРАЙНАТА ПРОДУКЦИЯ 411
 
8.1. Прогнозиране на крайната продукция за нуждите
 
на потреблението (в собствения смисъл на думата)
 
в демографската система 411
 
9. ПРОГНОЗИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА МАТРИЦА 415
 
9.1. Прогнозиране на технологическата матрица
 
с помощта на КАЗ процедурата 415
 
9.2. Прогнозиране на технологичната матрица
 
чрез метода на главните коефициенти 417
 
10. КЛЮЧЪТ КЪМ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЕФЕКТИВНОСТТА
 
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА   418
 
Тема осма
 
ДИНАМИЧНИЯТ МОДЕЛ НА фОН НОЙМАН КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ
 
НА ЕДНО НАЦИОНАЛНО СТОПАНСТВО. 429
 
1
`