7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Пропедевтика на протетичната дентална медицина - Филчев , Ралев 2010г.

Пропедевтика на протетичната дентална медицина - Филчев , Ралев 2010г.

Сумата се прибавя директно в кошницата
15.80лв


Пропедевтика на протетичната дентална медицина - Филчев , Ралев 2010г. 

 За повече информация: 0886 82 47 47

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 5
 
ПРЕДМЕТ И РАЗВИТИЕ НА ПРОТЕТИЧНАТА СТОМАТОЛОГИЯ (Р. Ралев) 7
 
Същност и предмет на протетичната стоматология 7
 
Развитие на протетичната стоматология - кратък исторически преглед 9
 
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ (Р. Ралев) 17
 
Орофациален комплекс 17
 
Лицево-челюстна област и дъвкателен апарат 18
 
филогенетична еволюция на дъвкателния апарат
 
и лицево-челюстната област 18
 
Онтогенетично развитие
 
на лицево-челюстната област и дъвкателния апарат 23
 
УСТРОЙСТВО НА ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ (А. филчев) 27
 
Устна кухина 27
 
Кости на дъвкателния апарат 31
 
Долночелюстна става   33
 
Мускули на дъвкателния апарат 34
 
Мимически мускули 37
 
Зъби   37
 
Видове съзъбия 37
 
Строеж на зъба 38
 
Пародонт 40
 
Пробив на зъбите и оформяне на временно и постоянно съзъбие 41
 
Развитие и теории за пробива на зъбите 42
 
Зъбни редици и зъбни групи 43
 
Равнини за ориентиране на зъбите 44
 
Части и страни на зъбите 45
 
Зъбни формули 46
 
Големина на зъбите   47
Общи особености на зъбите 48
 
Морфология на постоянните зъби 50
 
Морфология на временните (млечните) зъби 69
 
Разпознаване на зъбите 70
 
ГНАТОЛОГИЯ И ОКЛУЗОДОНТИЯ (А. филчев) 72
 
Характеристика на понятията физиологичен покой,
 
зъбна артикулация и зъбна оклузия 72
 
Основни позиции на долната челюст 73
 
Оклузален релеф 78
 
Оклузални криви 79
 
Видове захапки 80
 
Оклузоартикулационни контакти   84
 
ФУНКЦИОНАЛНО-ФИЗИОЛОГИЧНА И БИОМЕХАНИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ (Р. Ралев) 88
 
Основни функции на устната кухина
 
и дъвкателния апарат 88
 
Храносмилане в устата 88
 
Звукообразуване и говор 90
 
Естетика на съзъбието 93
 
Обективни признаци на физическата красота 95
 
Биомеханика на дъвкателния апарат 106
 
Биомеханика на пародонта 107
 
Дъвкателни мускулни сили 107
 
Дъвкателно налягане 109
 
Физиология на пренасянето на дъвкателното налягане 111
 
Функционално-механично равновесие на пародонта 115
 
физиологична поносимост и граници на натоварване на пародонта 116
 
Биомеханика на дъвкателната артикулация - физиологични артикулационни цикли 118
 
Биомеханика на движенията на долната челюст (А. филчев) 120
 
Възпроизвеждане на движенията на долната челюст (Р. Ралев) 125
 
Принципни теоретични постановки за комбинираните движения 126
Апарати за възпроизвеждане на движенията на долната челюст 130
 
ФИЗИОЛОГИЧНО-ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОМЕНИ
 
НА ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ (А. Филчев) . 138
 
Износване и изтриване на дъвкателната повърхност на естествената зъбна коронка. Зъбна атриция, абразия и ерозия 139
 
фази на износване и изтриване на зъбите . 139
 
Еволюция на контакта между съседните зъби 142
 
Промени в пародонта. Клиничен корен и коронка 143
 
Промени след дефект в зъбната редица 145
 
Промени след пълно обеззъбяване 147
 
Промени в долночелюстната става     148
 
Промени в челюстно-лицевите мускули 149
 
ОРИЕНТИРИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
 
НА ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ - БИОКОНСТАНТИ (Р. Ралев) 150
 
МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОТО И ЕСТЕТИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ (Р. Ралев)... 155
 
Дъвкателна функция 155
 
Г оворна функция 163
 
Измерения на естетическия облик 165
 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪБНИТЕ ПРОТЕЗИ (А. филчев) 171
 
Видове отпечатъци 171
 
Лъжици за отпечатък 173
 
Избор на отпечатъчен материал   176
 
Отпечатъчна техника с розов гипс 177
 
Отпечатъчна техника с алгинат 179
 
Отпечатък с алгинат от горната челюст 179
 
Отпечатък с алгинат от долната челюст   180
 
Силиконови отпечатъци 180
 
Отпечатъчна техника със силикон 181
 
Едночелюстен силиконов отпечатък 182
 
Двучелюстен силиконов отпечатък 183
 
Отливане на гипсов модел 183
 
Еднопластов гипсов модел 184
 
Двупластов гипсов модел с подвижни пънчета 186
 
Работен модел чрез галванопластика 189
 
Дублиран модел от опаковъчна (огнеупорна) маса 189
 
Моделиране на зъбните корони   190
 
1. Низходящо моделиране чрез остъргване на восъка 190
 
2. Възходящо моделиране чрез накапване на восък 191
 
Моделажни восъци за капковата техника 192
 
Работна техника 192
 
Моделиране при наличие на зъби-антагонисти 194
 
Технология на зъбопротезните метални сплави 195
 
Топло обработване на зъбопротезните сплави 195
 
Леене на зъбопротезните сплави   196
 
Избор и поставяне на отливни щифтове   197
 
Резервно депо за метал 198
 
Поставяне на отдушници 199
 
Премахване на напреженията по восъчната повърхност 199
 
Избор на отливна муфа 200
 
Опаковане 200
 
Сушене и нагряване на муфата   201
 
Почистване, шлифоване и полиране на протезните конструкции 203
 
ОБЩА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОТЕЗНИТЕ КОНСТРУКЦИИ (А. филчев) .. 207
 
ИЗКУСТВЕНИ КОРОНКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
 
НА ДЕФЕКТИТЕ НА ЗЪБНАТА КОРОНКА (ДЗК) (А. филчев) 210
 
Обща класификация на изкуствените коронки 210
 
Изисквания към изкуствените коронки 213
 
Технология на изкуствените коронки 214
 
Частични коронки 214
 
Отпечатък   215
 
Отливане на работен модел   215
Моделиране на частичната коронка
 
Цели (обвивни) коронки
 
Изпиляване на зъб за цяла коронка
 
Етапи на изпиляване
 
Метална коронка
 
Компютърно-машинно фрезована метална коронка
 
Лята метална коронка
 
Метална коронка по полипропиленово кепе .
 
Метална коронка по восъчно кепе
 
Пластмасова коронка
 
Керомерна коронка
 
Порцеланова (керамична, жакет) коронка
 
Комбинирани коронки
 
Металопластмасови коронки
 
Металопластмасова бленд коронка
 
Металопластмасова коронка с метални оклузални стопове
 
Металопластмасова коронка
 
Металокерамична бленд коронка
 
Металокерамична коронка с метални оклузални стопове ...
 
Металокерамична коронка
 
Щифтова коронка и щифтово зъбно пънче
216
 
216
 
216
 
217
 
220
 
220
 
220
 
220
 
223
 
225
 
228
 
230
 
233
 
234
 
234
 
235
 
236
 
237
 
238
 
240
 
241
ПРОТЕЗНИ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ДЕФЕКТИ НА ЗЪБНИТЕ РЕДИЦИ. НЕСНЕМАЕМИ МОСТОВИ ПРОТЕЗИ, СНЕМАЕМИ ЧАСТИЧНИ
ПРОТЕЗИ, КОМБИНИРАНИ КОНСТРУКЦИИ (Р. Ралев) 244
 
Мостови протези   245
 
Елементи на мостовата протеза 245
 
Мостово тяло 246
 
Мостокрепители 249
 
Свързване на мостовото тяло с мостокрепителите 250
 
Класификация на мостовите протези 251
 
Технология на мостовите протези 252
Класически методи 252
 
Рационални (съвременни) методи ...255
 
Естетично оформяне на мостовите протези 262
 
Пропедевтични насоки и принципни правила за конструиране
 
на мостовите протези 265
 
Механична устойчивост 265
 
Биологична пародонтална база (мостоносители) 266
 
Конструиране на мостовото тяло 268
 
Конструиране на мостокрепителите 269
 
Мостови протези с едностранно свързване („конзолно“
 
или „висящо“ тяло). Конструкционни насоки 270
 
Сложни (съставни, съчленени, сглобяеми)
 
мостови протези 271
 
Снемаеми частични протези   273
 
Елементи на снемаемата частична протеза 273
 
Протезна плака 274
 
Протезно тяло 275
 
Дъвкателен комплекс   275
 
Съединителни елементи (бюгели) 275
 
Опорни елементи
 
(лостове и кипмайдери) 278
 
Задръжно-опорни свързващи елементи 279
 
Куки (кламери, крошета, скоби) 280
 
Комбинирани конструкции - основни принципи.
 
Двучастови (специални, прецизни) свързващи елементи 292
 
Свързване чрез механични стави 293
 
Шарнирно свързване 296
 
Телескопно свързване, фрезтехника 297
 
Траверсно свързване и свързване чрез ключалки 299
 
Класификация на снемаемите частични протези 302
 
Принципни пропедевтични насоки за конструиране на пластмасовите плакови частични протези с огънати куки   305
Технология на пластмасовите плакови частични протези с огънати куки
306
, Принципни пропедевтични насоки за конструиране на скелетираните моделно-лети протези 311
 
Принципни правила в зависимост от вида на дефекта
 
на зъбната редица   312
 
Блокиране чрез опорно стабилизиране върху носещите зъби 314
 
Пренастройване на силовите въздействия до поносими стойности 316
 
Редуциране на вертикалната ротация на протезното седло 316
 
Конструиране на протезния скелет 318
 
Технология на скелетираната моделно-лята протеза 320
 
Клинична подготовка и вземане на отпечатък 321
 
Лабораторна технология 322
 
Следващи етапи до завършването на протезата ...329
 
Технология на имедиатната снемаема частична протеза 329
 
Други видове частични протези 330
 
ОСНОВИ НА ШИНИРАНЕТО НА ЗЪБИ С УВРЕДЕН ПАРОДОНТ (Р. Ралев).... 332
 
Общи постановки     332
 
Класификация и обща характеристика на шините 333
 
Пропедевтични принципи
 
за конструиране на шините 335
 
Принципи за стабилизиране на зъбите с увреден пародонт 335
 
Конструкционни възможности на шиниращите елементи
 
за блокиране на съзъбието   339
 
Технология на шините 341
ПРОТЕЗНИ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПЪЛНО ОБЕЗЗЪБЯВАНЕ
(ЦЕЛИ СНЕМАЕМИ ПРОТЕЗИ) (Р. Ралев) 343
 
Елементи на снемаемата цяла протеза 344
 
Задържане и стабилизиране на целите протези 346
 
фактори, методи и средства за задържане и стабилизиране
 
на целите протези 347
 
Механични методи и средства 348
 
физически фактори   349
Биофизични методи и средства . 350
 
Вътрешна повърхност на плаката   350
 
Биомеханични методи и средства   356
 
Хирургични методи и средства 360
 
Технология на целите протези   362
 
Първи етап (клиничен)     362
 
Втори етап (първи лабораторен) 363
 
Трети етап (втори клиничен) 365
 
Четвърти етап (втори лабораторен)   365
 
Пети етап (трети клиничен) 367
 
Шести етап (трети лабораторен) 368
 
Ортогнатно нареждане 370
 
Кръстосано нареждане   376
 
Прогнатично нареждане 376
 
Прогенично нареждане 377
 
Седми етап (четвърти клиничен) 377
 
Осми етап (четвърти лабораторен) 377
 
Девети етап (пети клиничен) 378
 
Видове цели протези 378
 
Горна цяла протеза с редуцирана небна плака
 
(или безнебцева протеза)   379
 
Цяла протеза с метална плака   379
 
Цяла протеза с ажустирани зъби 379
 
Имедиатна цяла протеза 380
 
Поправки на счупени или дефектни пластмасови протези (репаратури) 381
 
Ребазиране на пластмасовите плакови протези 383
`