7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
 Ръководство за решаване на задачи по висша математика част 2

Ръководство за решаване на задачи по висша математика част 2

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ
Глава I
 
Въведение в математичния анализ
 
§ 1. Множество. Число . . 7
 
§ 2. Променлива величина. Функция .... 11
 
§ 3. Граница на функция. Непрекъснатост 16
 
Глава И
 
Диференциално смятане на функция на една независима променлива
 
§ 1. Пресмятане на първи производни. 27
 
§ 2. Производни и диференциали от по-висок ред 34
 
§ 3. Основни теореми за диференцуемите функции 38
 
§ 4. Приложение на производните при изследване на функциите и построяване на графиките им 46
 
Глава Ш
 
Някои допълнителни въпроси от алгебрата
 
§ 1. Комплексни числа . . .... 79
 
§ 2. Полиноми и интерполация . . 83
 
§ 3. Решаване на уравнение от трета степен и методи за приближено
 
пресмятане корени на уравнение . ' 90
 
Глава JY
 
Неопределен интеграл
 
§ 1. Непосредствено интегриране .... 94
 
§ 2. Интегриране по части ..... . . . . 101
 
§ 3. Интегриране чрез субституции . . 105
 
§ 4. Интегриране на рационални функции . . 107
 
§ 5. Интегриране на някои класи ирационални функции 112
 
§ 6. Субституции на Ойлер 114
 
§ 7. Биномен диференциал . 117
 
§ 8- Интегриране на някои класи трансценлентни функции 120
 
§ 9. Общи задачи 126
 
Глава V
 
Определен интеграл и приложения
 
§ I. Непосредствено пресмятане на определен интеграл 130
 
§ 2. Интегриране по части     133
 
§ 3. Интегриране чрез субституции ... 135
 
§ 4. Лица на равнинни фигури 141
 
§ 5. Дължина на дъга на равнинна крива 146
 
§ 6. Обем на нокои тела    151
 
§ 7. Лица на ротационна повърхнина 155
 
§ 8. Статичен момент и център на тежестта - 157

телефон за връзка: 0886 82 47 47

`